งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการนำเสนอ ส่วนที่ 1 ภาพรวม PMQA ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญ ๐ หมวด 1 การนำองค์กร ๐ หมวด 2 SP 5 : การถ่ายทอด ตัวชี้วัด ๐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการนำเสนอ ส่วนที่ 1 ภาพรวม PMQA ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญ ๐ หมวด 1 การนำองค์กร ๐ หมวด 2 SP 5 : การถ่ายทอด ตัวชี้วัด ๐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการนำเสนอ ส่วนที่ 1 ภาพรวม PMQA ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญ ๐ หมวด 1 การนำองค์กร ๐ หมวด 2 SP 5 : การถ่ายทอด ตัวชี้วัด ๐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการฯ ๐ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ ๐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ๐ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ๐ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์กร เพื่อก้าวสู่การรับรอง PMQA 1

2 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ 2

3 ปี 2550 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2551 ปี 2551 การดำเนินงาน PMQA ของ สมอ. ปี 2552 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 7 หมวด 90 คำถาม ให้ตอบคำถามทั้ง 7 หมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 7 หมวด 52 คำถาม ให้เลือกปีละ 2 หมวด จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร (หมวด P) พัฒนาสู่ Successful Level ปี 2553ปี 2554 สมอ. จัดเป็นกรมด้านบริการ 6 1 5 2 4 ปี 2552 3 ก.พ.ร. นำ PMQA มากำหนดเป็นตัวชี้วัดเลือกในคำรับรองฯ ปี 2549 และเป็นตัวชี้วัดบังคับ ตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน สมอ.เริ่มดำเนินการ PMQA ตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา ปี 2550 ตอบคำถามครบ 7 หมวด ผลการประเมิน สมอ. ได้ 5 คะแนน ปี 2551 ประเมินผล ADLI ประเมินผล ADLI + หลักฐาน 7 หมวด + หลักฐาน 7 หมวดผลการประเมิน สมอ. ได้ 4.75 คะแนน ปี 2552 ประเมินผล ADLI ตามเกณฑ์ FL ตามเกณฑ์ FL + หลักฐานหมวดเป้าหมาย + หลักฐานหมวดเป้าหมาย + ผลลัพธ์หมวด 7 ผลการประเมิน สมอ. ได้ 4.91 คะแนน ปี 2553 ประเมินผล ADLI ตามเกณฑ์ FL ตามเกณฑ์ FL + หลักฐานหมวดเป้าหมาย + หลักฐานหมวดเป้าหมาย + ผลลัพธ์หมวด 7 ผลการประเมิน สมอ. ได้ 4.83 คะแนน ปี 2554 ประเมินผล ADLI ตามเกณฑ์ FL + หลักฐาน 6 หมวด + หลักฐาน 6 หมวด + ผลลัพธ์หมวด 7 3

4 หมวด 1 กำหนดทิศทาง องค์กร สื่อสาร สร้าง ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินการที่ คาดหวัง Stakeholder โดยยึด หลักโปร่งใส 2 ways แต่ละกลุ่ม สร้างบรรยากาศ เป็นตัวอย่างที่ดี (role model) ทบทวนผลการ ดำเนินการ ประเมินความสำเร็จการบรรลุเป้าประสงค์ หมวด 2 ประเมินความสามารถ การตอบสนองการเปลี่ยนแปลง จัดลำดับ ความสำคัญ ปรับปรุงทั่วทั้ง องค์กร ผ่านกลไกการกำกับดูแลตนเองที่ดี (OP 6) การนำองค์กรการนำองค์กร LD 1 LD 2LD 3 LD 4 LD 3 ทำงานอย่างมี จริยธรรม LD 5,6 LD 6 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ติดตามผล การทำงานมีผลกระทบ ต่อสังคม เชิงรับ- แก้ไข เชิงรุก คาดการณ์ ป้องกัน LD 7 ความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสังคม 4

5 ทิศทางองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม วางแผน ยุทธศาสตร์ ปัจจัยปัจจัย ภายนอก ภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์หลัก ถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สื่อสาร สร้างความเข้าใจ แผนปฏิบัติการ การบริหารความ เสี่ยง ตัวชี้วัด ใช้ ติดตาม เป้าหมาย การคาดการณ์ - ผลปีที่ผ่านมา การคาดการณ์ - ผลปีที่ผ่านมา จัดสรร ทรัพยากร นำไปปฏิบัติ แผนหลักด้าน ทรัพยากรบุคคล โอกาส/ความท้าทาย (OP) ระยะสั้น ยาว Stakeholder (OP) การวางแผนยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้รับบริการ/IT/คู่เทียบ/บุคลากร/ จุดแข็ง จุดอ่อน/การปรับเปลี่ยน ทรัพยากร SP 1 SP 2 SP 1 SP 6 SP 7 SP 5 SP 6 SP 4 SP 3 หมวด 2 การสื่อสารและถ่ายทอด ยุทธศาสตร์ 5

6 หมวด 3 แบ่งกลุ่ม ผู้รับบริการ ผู้รับบริการที่พึงมี ในอนาคต หาเครื่องมือที่เหมาะสม แต่ละกลุ่ม รับฟังความต้องการ/ ความคาดหวัง หาความต้องการร่วมของแต่ละกลุ่ม (Common Need) ออกแบบกระบวนการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี สื่อสาร สร้างความเข้าใจ / กำหนดวิธีปฏิบัติ วัดความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6) - ขอข้อมูล - ขอรับบริการ - ร้องเรียน - กิจกรรม วางแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2) ปรับปรุงกระบวนการ (หมวด 6) พัฒนาบริการ (หมวด 6) ติดตามคุณภาพบริการ กระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียน ความรู้เกี่ยวกับ ผู้รับบริการ สอดคล้องตาม OP (8) CS1 CS2 CS3 CS6 CS7 CS 2 CS5 CS3 การสร้าง ความสัมพันธ์ กับผู้รับบริการ CS4 6

7 ระบบการวัด เลือกข้อมูลสารสนเทศ - leading/lagging indicator ข้อมูลเปรียบเทียบ ติดตามผลการปฏิบัติงาน (หมวด 6) Daily Management ผลการดำเนินการโดยรวม (หมวด 2/7) นวัตกรรม (หมวด 2/6) รวบรวม วิเคราะห์ผล สื่อสารผล การวิเคราะห์ ทบทวนผลการดำเนินการ (หมวด 1) วางแผนยุทธศาสตร์ (หมวด 2) วางระบบการจัดการ - ข้อมูลสารสนเทศ - อุปกรณ์สารสนเทศ - ความพร้อมใช้งาน - การเข้าถึง - เชื่อถือได้ - ปลอดภัย - ใช้งานง่าย การจัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมถูกต้องทันสมัยข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมถูกต้องทันสมัย ความรู้ รวบรวม จัดให้เป็นระบบ ถ่ายทอด/Sharing บุคลากร ผู้รับบริการ/องค์กรอื่น Best Practices การวัด การวิเคราะห์ สอดคล้องตาม OP (15) สอดคล้องตาม OP (4) IT 1 IT 1 - 3 IT 4 IT 5,6 IT 7 หมวด 4 การจัดการสารสนเทศ IT และความรู้ 7

8 หมวด 5 สภาพแวดล้อมการทำงาน ความพึงพอใจ สถานที่ อุปกรณ์การทำงาน - ตัวชี้วัด/เป้าหมาย- การมี ส่วนร่วม สถานที่ อุปกรณ์การทำงาน - ตัวชี้วัด/เป้าหมาย- การมี ส่วนร่วม เตรียมพร้อมภาวะ ฉุกเฉิน หาปัจจัยหาปัจจัย กำหนดตัวชี้วัด/ วิธีการประเมิน สร้างแรงจูงใจ/จัดระบบ สวัสดิการ ประเมินผลประเมินผล จัดลำดับ ความสำคัญ ปรับปรุงปรับปรุง สอดคล้องกับผลลัพธ์องค์กร HR 1 ระบบประเมินผล ระบบยกย่อง/จูงใจ กำหนดคุณลักษณะและ ทักษะที่จำเป็น สร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้ชัดเจน พัฒนาบุคลากร ทางการ/ไม่ทางการ ทำงานตามแผนปฏิบัติงาน (หมวด 2) สมดุลทั้งความต้องการองค์กรและความ ต้องการบุคลากร (หมวด 5.1) ความจำเป็น (Training Need) ความจำเป็น (Training Need) ความต้องการใน การฝึกอบรม ความต้องการใน การฝึกอบรม ความจำเป็น (Training Need) ความจำเป็น (Training Need) ความต้องการใน การฝึกอบรม ความต้องการใน การฝึกอบรม ความรู้ในองค์กร (หมวด 4.2) ความรู้ในองค์กร (หมวด 4.2) บุคลากร หน.งาน/ ผู้บังคับบัญชา องค์กร ส่งเสริมนำไปปฏิบัติ HR 2 HR 5 HR 3 ประเมินผลประสิทธิผลการฝึกอบรม - ผลการปฏิบัติงานของบุคคล - ผลการดำเนินงานขององค์กร ประเมินผลประสิทธิผลการฝึกอบรม - ผลการปฏิบัติงานของบุคคล - ผลการดำเนินงานขององค์กร HR 4 ความผาสุกความผาสุก การพัฒนาบุคลากร และภาวะผู้นำ 8

9 หมวด 6 กำหนดกระบวนการ ข้อกำหนดที่สำคัญ ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP) ออกแบบ กระบวนการ องค์ความรู้/IT เป้าหมายภารกิจ ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย/ ผลิตภาพ ความต้องการผู้รับบริการ การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ กำหนดตัวชี้วัดควบคุม กระบวนการ ลดค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ ป้องกัน ความผิดพลาด ปรับปรุงกระบวนการ สอดคล้องตาม OP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม การจัดการ กระบวนการ PM 1 PM 2 PM 3 PM6 PM 4 PM 5 การออกแบบ กระบวนการ 9

10 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 1 RM 1.1ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 6065707580 RM 1.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของ ผู้บริหาร 6065707580 RM 1.3ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหาร ใช้ในการติดตามการบริหารงาน 6065707580 RM 1.4ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) 60708090100 RM 1.5 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย) 12345 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 10

11 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ RM 2.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร งบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 12345 RM 2.2ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ระดับ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6065707580 RM 2.3ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายของ องค์การ 6065707580 RM 2.4ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงาน ได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่องค์การกำหนด 6065707580 RM 2.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 60708090100 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 11

12 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RM 3.1ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6570758085 RM 3.2ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 3025201510 RM 3.3ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ 6065707580 RM 3.4ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/ โครงการ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 60708090100 RM 3.5 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือการ ให้บริการ 60708090100 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 12

13 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ RM 4.1ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 60708090100 RM 4.2ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ 6065707580 RM 4.3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6570758085 RM 4.4ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม มาตรฐานข้อมูล statXML 12345 RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ ของการ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 80859095100 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 13

14 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล RM 5.1ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 6065707580 RM 5.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 6065707580 RM 5.3ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 6065707580 RM 5.4ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกัน คุณภาพการฝึกอบรม 6065707580 RM 5.5 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการสร้าง ความก้าวหน้าในสายงาน 6065707580 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 14

15 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ RM 6.1ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6065707580 RM 6.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน 6065707580 RM 6.3ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน (Work Manual) 3040506070 RM 6.4ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรฐานงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 6065707580 RM 6.5 จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น 1-2-3 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 15


ดาวน์โหลด ppt กรอบการนำเสนอ ส่วนที่ 1 ภาพรวม PMQA ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญ ๐ หมวด 1 การนำองค์กร ๐ หมวด 2 SP 5 : การถ่ายทอด ตัวชี้วัด ๐ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google