งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ 5 มีนาคม 2552

2 แนวคิดการจัดการองค์ความรู้ ในหน่วยงาน
รวบรวมประสบการณ์ของบุคลากรไว้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน / นำไปสู่การปฏิบัติ

3 ขั้นตอนการดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดดำเนินการ 8 ขั้นตอน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดดำเนินการ 8 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลและเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกรอบร่วมกัน ขั้นตอนที่ 3 ประมวลและสรุปเป็นชุดความรู้ ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายทอดชุดความรู้

4 ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงชุดความรู้
ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงชุดความรู้ ขั้นตอนที่ 6 นำสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม ทบทวน สรุปผลการนำไปใช้ ขั้นตอนที่ 8 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ

5 กรอบเรื่ององค์ความรู้
KM ชุดบังคับ 1 เรื่อง คือ บทวิเคราะห์ คำแนะนำ ข้อมูล ที่ MU ควรจัดทำและใช้เป็นคู่มือ ประกอบการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร KM ชุดเลือกดำเนินการ 2 เรื่อง

6 กรอบเวลา KM ชุดบังคับ 1 เรื่อง KM ชุดเลือกดำเนินการ 2 เรื่อง
ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 – 6 ภายในไตรมาส 2 (มีนาคม 2552) ดำเนินการขั้นตอนที่ 7 – 8 ภายในไตรมาส 3 (มิถุนายน 2552) KM ชุดเลือกดำเนินการ 2 เรื่อง ต้องประเมินผลการนำไปใช้ในเดือนสิงหาคม 2552

7 การจัดการองค์ความรู้ชุดบังคับ 1 เรื่อง
การจัดการองค์ความรู้ชุดบังคับ 1 เรื่อง “เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ ของสหกรณ์การเกษตร”

8 “เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร”
สาระขององค์ความรู้ “เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร” 1. โครงสร้างของสหกรณ์การเกษตร 2. โครงสร้างการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตร 3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

9 “เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร”
สาระขององค์ความรู้ “เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร” แนวคิดการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ค้างนาน 4.1 แนวคิดในการแก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้ค้างนาน 4.2 แนวคิดในการติดตามเร่งรัดหนี้ เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร

10 วิธีการ : แจ้งเป็นหนังสือกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการปฏิบัติ
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร เทคนิคที่ 1 การร่อนตะแกรง สถานการณ์ : สมาชิกค้างนานและจำนวนมาก กลยุทธ์ : ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง วิธีการ : แจ้งเป็นหนังสือกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ชะลอการติดตามเร่งรัด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็ดำเนินการจนถึงที่สุด (ดำเนินคดีจริงจัง)

11 วิธีการ : จัดการประชุมผู้นำกลุ่มทุก 3 – 4 เดือนต่อครั้ง
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร เทคนิคที่ 2 การใช้พลังผู้นำกลุ่มสมาชิก สถานการณ์ : สมาชิกค้างชำระหนี้กระจายหลายกลุ่ม ผู้นำกลุ่มมีส่วนร่วมเห็นชอบการให้กู้เงิน กลยุทธ์ : เน้นความสำคัญของผู้นำ วิธีการ : จัดการประชุมผู้นำกลุ่มทุก 3 – 4 เดือนต่อครั้ง จัดเอกสารข้อมูลและมอบหมายให้ติดตามเร่งรัดหนี้ กำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

12 วิธีการ : ประธาน / ผู้จัดการ เป็นผู้ควบคุมและกระจายงาน
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร เทคนิคที่ 3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบ สถานการณ์ : ติดตามเร่งรัดเป็นรายคน ติดตามในช่วงใกล้สิ้นปี กลยุทธ์ : กระจายความรับผิดชอบ วิธีการ : ประธาน / ผู้จัดการ เป็นผู้ควบคุมและกระจายงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ / กรรมการให้ติดตามเร่งรัดหนี้ ผู้รับผิดชอบรายงานผลเป็นประจำทุกสัปดาห์

13 วิธีการ : ผู้นำกลุ่มระดมเงินสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมแก้ปัญหา
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร เทคนิคที่ 4 โครงการกิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา สถานการณ์ : สมาชิกในกลุ่มไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้หมด กลยุทธ์ : การรวมเงินกันเพื่อชำระหนี้เงินกู้ วิธีการ : ผู้นำกลุ่มระดมเงินสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมแก้ปัญหา สมาชิกนำเงินชำระหนี้และกู้เงินคืนโดยเร็ว สมาชิกหมุนเวียนกันกู้ยืมเงินเพื่อแก้ปัญหาจนครบทุกคน

14 วิธีการ : กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิก
เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร เทคนิคที่ การจัดชั้นสมาชิก สถานการณ์ : ความร่วมมือของสมาชิกมีแนวโน้มลดลง กลยุทธ์ : ให้ความสำคัญกับสมาชิกที่ร่วมทำกิจกรรม วิธีการ : กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิก จัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิก การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

15 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
การจัดการเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ 2. การจัดการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 3. การจัดการเพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ 4. การจัดการเพื่อคัด Best Practices

16 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google