งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ 5 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ 5 มีนาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ 5 มีนาคม 2552

2 แนวคิดการจัดการองค์ความรู้ ในหน่วยงาน รวบรวมประสบการณ์ของบุคลากรไว้ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน พัฒนาการปฏิบัติงาน / นำไปสู่การปฏิบัติ

3 ขั้นตอนการดำเนินการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดดำเนินการ 8 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลและเอกสาร ขั้นตอนที่ 2 กำหนดกรอบร่วมกัน ขั้นตอนที่ 3 ประมวลและสรุปเป็นชุดความรู้ ขั้นตอนที่ 4 ถ่ายทอดชุดความรู้

4 ขั้นตอนการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 5 การเข้าถึงชุดความรู้ ขั้นตอนที่ 6 นำสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม ทบทวน สรุปผลการนำไปใช้ ขั้นตอนที่ 8 กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ

5 กรอบเรื่ององค์ความรู้ KM ชุดบังคับ 1 เรื่อง คือ บทวิเคราะห์ คำแนะนำ ข้อมูล ที่ MU ควรจัดทำและใช้เป็นคู่มือ ประกอบการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร KM ชุดเลือกดำเนินการ 2 เรื่อง

6 กรอบเวลา KM ชุดบังคับ 1 เรื่อง ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 – 6 ภายในไตรมาส 2 ( มีนาคม 2552) ดำเนินการขั้นตอนที่ 7 – 8 ภายในไตรมาส 3 ( มิถุนายน 2552) KM ชุดเลือกดำเนินการ 2 เรื่อง ต้องประเมินผลการนำไปใช้ในเดือนสิงหาคม 2552

7 “ เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้ เงินกู้ ของสหกรณ์การเกษตร ” การจัดการองค์ความรู้ชุดบังคับ 1 เรื่อง

8 สาระขององค์ความรู้ “ เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร ” 1. โครงสร้างของสหกรณ์การเกษตร 2. โครงสร้างการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตร 3. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

9 สาระขององค์ความรู้ “ เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร ” 4. แนวคิดการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ค้างนาน 4.1 แนวคิดในการแก้ไขปัญหาหนี้เงินกู้ค้างนาน 4.2 แนวคิดในการติดตามเร่งรัดหนี้ 5. เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร

10 เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร เทคนิคที่ 1 การร่อนตะแกรง สถานการณ์ : สมาชิกค้างนานและจำนวนมาก กลยุทธ์ : ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง วิธีการ : แจ้งเป็นหนังสือกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการปฏิบัติ ผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็ชะลอการติดตามเร่งรัด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติก็ดำเนินการจนถึงที่สุด ( ดำเนินคดีจริงจัง )

11 เทคนิคที่ 2 การใช้พลังผู้นำกลุ่มสมาชิก เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร สถานการณ์ : สมาชิกค้างชำระหนี้กระจายหลายกลุ่ม ผู้นำกลุ่มมีส่วนร่วมเห็นชอบการให้กู้เงิน กลยุทธ์ : เน้นความสำคัญของผู้นำ วิธีการ : จัดการประชุมผู้นำกลุ่มทุก 3 – 4 เดือนต่อครั้ง จัดเอกสารข้อมูลและมอบหมายให้ติดตามเร่งรัดหนี้ กำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

12 เทคนิคที่ 3 การมอบหมายผู้รับผิดชอบ เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร สถานการณ์ : ติดตามเร่งรัดเป็นรายคน ติดตามในช่วงใกล้สิ้นปี กลยุทธ์ : กระจายความรับผิดชอบ วิธีการ : ประธาน / ผู้จัดการ เป็นผู้ควบคุมและกระจายงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ / กรรมการให้ติดตามเร่งรัดหนี้ ผู้รับผิดชอบรายงานผลเป็นประจำทุกสัปดาห์

13 เทคนิคที่ 4 โครงการกิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร สถานการณ์ : สมาชิกในกลุ่มไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้หมด กลยุทธ์ : การรวมเงินกันเพื่อชำระหนี้เงินกู้ วิธีการ : ผู้นำกลุ่มระดมเงินสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมแก้ปัญหา สมาชิกนำเงินชำระหนี้และกู้เงินคืนโดยเร็ว สมาชิกหมุนเวียนกันกู้ยืมเงินเพื่อแก้ปัญหาจนครบทุกคน

14 เทคนิคที่ 5 การจัด ชั้นสมาชิก เทคนิคการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ผิดสัญญา ของสหกรณ์การเกษตร สถานการณ์ : ความร่วมมือของสมาชิกมีแนวโน้มลดลง กลยุทธ์ : ให้ความสำคัญกับสมาชิกที่ร่วมทำกิจกรรม วิธีการ : กำหนดและประกาศหลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิก จัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิก การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

15 กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 4. การจัดการเพื่อคัด Best Practices 1. การจัดการเพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ 2. การจัดการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 3. การจัดการเพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

16


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ 5 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google