งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2 TQA/PMQA Framework Criteria / Score (Assessment Tool) Management Concept Improvement Plan (Tools & Standards) Assessment Report (SW) TQM Concept Strategic Planning (SWOT/Map/Card) 2550 255 1 ( รู้จักเครื่องมือ / การ วิเคราะห์องค์กร ) นำผลจากการ วิเคราะห์มาแก้ไข ตามสภาพปัญหาที่ วิเคราะห์ได้

3 หาความ ต้องการ ผู้มีส่วนได้ เสีย ประเมิน สภาพ องค์กรใน ปัจจุบัน วางแผนกล ยุทธ์ ระยะสั้นและ ยาว วางแผน ปฏิบัติ การประจำปี เสริมศักยภาพ ภายในองค์กร ปฏิบัติตาม แผน ปฏิบัติการ วัดและ ประเมินผล การ ดำเนินงาน ปรับปรุงงาน อย่าง ต่อเนื่อง 1 2 3 4 5 6 7 8 วงจรการพัฒนา 8 ขั้นตอน

4 1. จำแนก กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า 2. จัดทำเครื่องมือ 3. เก็บข้อมูลและ วิเคราะห์ 1. วิเคราะห์ภายใน 105 ข้อ ของ PMQA 2. วิเคราะห์ภายนอก PEST Analysis 3. วิเคราะห์ผลงานในอดีตที่ ผ่านมา Road Map PMQA 2551 (1) 1 2 - ได้ OFI ของแต่ละ หมวดของกรม - ได้กลยุทธ์เชิงท้าทาย ในแต่ละหมวด

5 1. ทำกรอบนโยบายแผน ยุทธศาสตร์ 2. จัดทำ Strategy Map (SM) ของกรม 3. จัดทำ Strategy Card (SC) ของกรม 4. สื่อสาร SM และ SC สู่ หน่วยงาน 1. จัดทำ SM หน่วยงาน 2. จัดทำ SC ของหน่วยงาน 3. สื่อสาร SM และ SC สู่ระดับบุคคล 1. วิเคราะห์ส่วนขาดองค์ความรู้ ทักษะและ เครื่องมือรองรับยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ 2. นำผลการวิเคราะห์ส่วนขาดจัดทำแผนการ พัฒนาศักยภาพ 3. ดำเนินการพัฒนาตามแผน Road Map PMQA 2551 (2) 3 4 5

6 Road Map PMQA 2551 (3) 1. ดำเนินงานตาม กิจกรรมที่กำหนดในแผน 2. บันทึก / รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ทั้งผลและปัญหา 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในและระหว่าง หน่วยงาน 1. ทำกรอบ / แผนการติดตามประเมินผล 2. รวบรวมตัวชี้วัด 3. ทำโปรแกรมการประมวลผลข้อมูล 3. ปฏิบัติการติดตามผลจาก - การติดตามรายงาน และการนิเทศงาน 4. สรุปผลทุกตัวชี้วัด / เผยแพร่ 6 7

7 Road Map PMQA 2551 (4) 1. ทบทวนผล / วิเคราะห์ สาเหตุ / ปัจจัยที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2. หา OFI ที่ยังคงเป็นปัญหา มาทบทวน กระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 อีกครั้ง 3. ดำเนินงานปรับปรุงแต่ละ ขั้นตอน ที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จ ของงาน 8


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google