งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรี สว่าง - หนองกุง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรี สว่าง - หนองกุง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรี สว่าง - หนองกุง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

2 นวก. สาธารณสุข 3 คน พยาบาลเวชปฏิบัติ 2 คน เจ้าพนักงาน สาธารณสุข 1 คน ลูกจ้าง 5 คน

3 ข้อมูลทั่วไป รพ. สต. ศรี สว่าง - หนองกุง สถานี อนามัย ระยะทาง ( ก ม.) จำน วน หมู่บ้ าน หลังค า เรือน ประช ากร จนท./ ประชา กร อส ม. อส ม./ หลัง คา เรือน รถยน ต์ / จักรย าน ยนต์ จังห วัด อำเ ภอ สอ. ศรี สว่าง ( แม่ข่าย ) 631515 467 8 3,5 69 1: 1,2 25 75751:91:9 1/ 2 สอ. หนองกุง ( เครือข่า ย ) 571 71,3 34 6,4 32 151151 1/ 2 รวม 112,0 12 10, 001 226226

4 ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความเอื้ออาทร อาวรณ์เหมือน ญาติมิตร

5 การดำเนินงานโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ความ ดันโลหิตสูง สถาน บริการ เบาหวานความดัน โลหิตสูง สอ. ศรี สว่าง 6730 สอ. หนอง กุง 15064 รวม 21794

6 1. พัฒนา เครือข่าย 2. ใช้ข้อมูล เชื่อมโยง

7 คัดกรองค้นหาผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง โดยพยาบาลหมู่บ้าน ( อสม.) ที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพแล้ว

8 ขึ้นทะเบียนกลุ่ม ดี เสี่ยง ป่วย 1. กลุ่มดี จำนวน 1,087 เตียง 2. กลุ่มเสี่ยง จำนวน 538 เตียง 3. กลุ่มป่วย จำนวน 387 เตียง ที่มา : แบบสรุปการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพ ครัวเรือน ปี 2553

9 การดำเนินงานในกลุ่ม ดี - ให้สุขศึกษาทางหอกระจายข่าว อย่างต่อเนื่อง / สม่ำเสมอ - โครงการ 6 อ. - ติดตามคัดกรองปีละ 1 ครั้ง โดย พยาบาลหมู่บ้าน ( อสม.)

10 การดำเนินงานใน กลุ่ม เสี่ยง โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม

11 การดำเนินงานในกลุ่ม ป่วย 1. การดูแลที่บ้าน 2. การดูแลที่รพ. สต. 3. การดูแลที่โรงพยาบาลแม่ ข่าย 4. จัดตั้งชมรมผู้ป่วย เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง

12 การดูแลเมื่อเสียชีวิต !!! โครงการหนึ่งศพ หนึ่งซอง หนึ่ง พวงหรีด

13 1. การดูแลที่บ้าน - จัดทำป้ายเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ติดไว้ บ้านผู้ป่วยให้ชัดเจนมองเห็นง่าย - จัดทำแผนการเยี่ยมให้ชัดเจน / วันนัดครั้ง ต่อไป - ติดต่อสื่อสารบริการทางโทรศัพท์ ( บันทึก ทะเบียนทุกครั้ง ) - จัดทำ / มอบถุงยาหาง่ายประจำตัวผู้ป่วยให้ทุก คน - จิตอาสาผู้ป่วยเบาหวาน - ติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมสหสาขาวิชาชีพและ อปท.

14 2. การดูแลที่ รพ. สต. - ดูแลอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ อาหาร ของชำร่วย กิจกรรมเสริม - ตรวจรักษาผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต สูงที่สามารถควบคุมได้ - กิจกรรมกลุ่มสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง - ส่งต่อกรณีควบคุมน้ำตาลผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงไม่ได้

15 3. การดูแลที่โรงพยาบาล แม่ข่าย - มีระบบการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาล - จัดทำทะเบียนผู้ป่วย กรณีผู้ป่วย Admit - ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจโดยทีมสุขภาพ รพ. สต. ( โครงการ หนึ่งบัตรอวยพร หนึ่งนอนโรงพยาบาล )

16 4. จัดตั้งชมรมผู้ป่วยเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง จัดหาทุนสนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( เวที สุขภาพ ) ทุกเดือน

17 1. โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่ง เบาหวาน / ความดันตัวอย่าง นวัตกรรม สนับสนุน

18 2. โครงการหนึ่งบัตรอวยพร เมื่อ นอนโรงพยาบาล นวัตกรรม สนับสนุน

19 3. โครงการถุงยาหาง่าย นวัตกรรม สนับสนุน

20

21 เบิ่งแยงชาวบ้าน... ให้ครบ พบปะ อสม... เป็นเสี่ยว เที่ยวเข้าหมู่บ้าน... ทุกสัปดาห์ เสวนากับ อปท... ทุกเดือน เอาเฮือน... เป็นที่ทำงาน อย่าขี้คร้าน... พัฒนาเจ้าของ กล้าลอง... คิดนอกกรอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสว่าง - หนองกุง

22

23 ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรี สว่าง - หนองกุง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google