งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยแน่น OPD ผู้ป่วยแน่น IPD ระบบสาธารณสุข ระบบสุขภาพ ระบบ บริการทาง การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยแน่น OPD ผู้ป่วยแน่น IPD ระบบสาธารณสุข ระบบสุขภาพ ระบบ บริการทาง การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ป่วยแน่น OPD

3 ผู้ป่วยแน่น IPD

4 ระบบสาธารณสุข ระบบสุขภาพ ระบบ บริการทาง การแพทย์

5 ปัญหาระบบบริการสาธารณสุข ไทย • แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิต เปลี่ยนไป โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ เพราะประชากรอายุยืนขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจ “ กินดีอยู่ดี ” พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม

6 รพช. ชุมชน 1. บริการสุขภาพ • การแพทย์ฉุกเฉิน • การแพทย์ทั่วไป • บริการเยี่ยมบ้าน 2. ควบคุมโรค • โรคติดต่อ • โรคเรื้อรัง • โรคตามปัญหาพื้นที่ 3. สร้างเสริมสุขภาพ • เศรษฐกิจพอเพียง • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม • พฤติกรรมสุขภาพ • กองทุนชุมชน • การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลชุมชนกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4. พัฒนาบุคลากร 5. ส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน 6. วิจัย ชุมชน 6. วิจัย

7 1. มีบุคลากรสาธารณสุขหลายประเภท 2. มีทีมแกนนำที่เป็นระดับสมองของประเทศ 3. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน / เทคโนโลยีดี ที่สุด 4. เป็นระบบราชการที่อิสระคล่องตัว 5. มีทรัพยากรมาก ( สถานที่ / งบประมาณ / ครุภัณฑ์ / องค์ความรู้ ) 6. มีบารมีมาก ทุนของโรงพยาบาลชุมชน

8 ครอบครั ว อสม... 1 20 1 1 แพทย์ ทำหน้าที่ FM ใน รพ. NP/ นวก. จพง./ ทันตา แพทย์แผนไทย ฯลฯ... 1,250-2,500... รพ. สต. 1-3 แห่ง 1,250-2,500 แกนนำสุขภาพ ครอบครัว อสม แกนนำสุขภาพ ครอบครัว อสม แกนนำสุขภาพ ครอบครัว ขอ คำปรึ กษา หมอครอบครัว NP หมอครอบครัว : หมอประจำตัวของคน ไทยทุกคน

9

10 • พยาบาลชุมชน / บุคลากรสาธารณสุข 1 คน ดูแล ประชากร 1-2 หมู่บ้าน • สนับสนุนบริการปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นบริการเชิง รุก / ชุมชนมีส่วนร่วม • ให้บริการชุมชนที่รับผิดชอบ 2 วัน / สัปดาห์ • จัดบริการตาม 7 ภารกิจหลัก : หมอครอบครัว • ปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนกับ รพสต. www.themegallery.com

11 ระบบ ข้อมูล ชุมชน Self care Family care การ ดูแล โรค เรื้อรัง การ ดูแล ผู้สูงอ ายุ การ สร้าง เสริม สุขภา พ การ ป้องกัน และ ควบคุม โรค ส่งเสริม เศรษฐ กิจ พอเพีย ง การ ดูแล ผู้ด้อย โอกาส

12 กินข้าวแบบชาวบ้านๆ

13 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ สอ. ก่อนกลับ

14 หน่วยบริการ รับส่งต่อ หน่วยบริการ รับส่งต่อ เฉพาะทาง รพ. สต. กุดน้ำ ใส รพ. สต. ม่วง หวาน รพ. ศูนย์ขอนแก่น รพ. ศรีนครินทร์ รพ. สต. น้ำ พอง รพ. สต. หนอง กุง รพ. สต. นาศรี รพ. สต. คำบง รพ. สต. ศรี ประเสริ ฐ รพ. สต บัว เงิน ศูนย์ เวช รพ สต. บัว ใหญ่ รพ. สต. ทราย มูล รพ. สต. หนอง หว้า รพ. สต. ท่ากระ เสริม รพ. สต ท่า มะเดื่อ รพ. สต. พังทุย รพ. สต. คำแก่นคูณ รพ. สต. บ้าน ขาม หน่วยบริการ ประจำ และส่งต่อ โรงพยาบาลน้ำพอง หน่วยบริการ ปฐมภูมิ รพ. สต เหล่า ใหญ่ เครือข่ายหน่วย บริการ รพ. สต. โคก ใหญ่ FM1 FM2 FM3 FM4 FM5

15 แผนที่อำเภอน้ำ พอง ต. บ้าน ขาม (5/3) ต. บัว ใหญ่ (4/4) ต. ม่วง หวาน (5/5) ต. ทราย มูล (0) ต. น้ำ พอง ( 14/15 ) ต. สะอาด (4/8) ต. หนอง กุง (5/5 ) ต. วังชัย (6/8 ) ต. พัง ทุย (4/4 ) ต. บัว เงิน (6/7 ) อ. เขาสวนกวาง อ. กระนวน อ. เมือง ไป อ. กระนวน ไป อ. อุบลรัตน์ ถนน มิตรภาพ ไป จ. ขอนแก่น ไป จ. อุดรธานี ต. กุดน้ำใส (0) ต. ท่า กระเสริม (3/4) ( จำนวน / หมู่บ้าน ) 65 คน / 74 หมู่บ้าน การกระจายพยาบาล ชุมชน

16 อปท./ มูลนิธิ / เอกชน / ชุมชน โรงพยาบาล ชุมชน สถาบันการ ศึกษา รูป : สามเหลี่ยมผลิตพยาบาลชุมชน

17 จำนวนนักเรียนทุนพยาบาลชุมชนที่กำลังศึกษาอยู่ ปี น้ำพอง มข. วพบ. ขก. บัณฑิต เอเชีย ปีที่จบ 25521562556 2553-352557 2554--32558 2555---- 2556--22560 รวม 25 คน

18 1. แก้ปัญหาขาดกำลังคน - มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำทุกหมู่บ้าน - มีลูกหลานชาวบ้านมาทำงานและดูแลคนใน ชุมชน - ทำงานโรงพยาบาล 3 วัน ชุมชน 2 วัน - การโยกย้าย / ลาออก น้อยลง - วางแผนกำลังคนในอนาคตได้ทุกอำเภอ เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน

19 2. ผู้ป่วยนอกลดลง 3. มี Home Care ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วย เรื้อรัง - เช่น เบาหวาน, อัมพาต, ผู้พิการ, มะเร็ง ( ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ) 4. บริการดีขึ้น / ผู้ป่วย - เจ้าหน้าที่มีความสุข - ผู้ป่วยทุกคนมาโรงพยาบาลเป็นญาติ เจ้าหน้าที่ เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน

20 5. ลดการร้องเรียน - มีเจ้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อม / ผูกพันธ์คนใน ชุมชน 6. ป้องกันและควบคุมโรคได้ - เช่น ไข้เลือดออก, วัณโรค เป็นต้น 7. มีจิตอาสา - ได้แก่ อสม. นักเรียนมัธยม และประชาชน ในชุมชน เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน

21 8. ชุมชนเข้มแข็ง - เกิดประชาคมสุขภาพตำบลและ แผนชุมชน 9. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 10. กองทุนสุขภาพตำบลมีประสิทธิภาพ 11. เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง - สิ่งแวดล้อมดี / ลดโลกร้อน 12. คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ / ชาวบ้านดี ขึ้น เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน

22


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยแน่น OPD ผู้ป่วยแน่น IPD ระบบสาธารณสุข ระบบสุขภาพ ระบบ บริการทาง การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google