งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยแน่น OPD. ผู้ป่วยแน่น OPD ผู้ป่วยแน่น IPD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยแน่น OPD. ผู้ป่วยแน่น OPD ผู้ป่วยแน่น IPD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ป่วยแน่น OPD

3 ผู้ป่วยแน่น IPD

4 ระบบ บริการทาง การแพทย์
ระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุข ระบบ บริการทาง การแพทย์

5 ปัญหาระบบบริการสาธารณสุขไทย
แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนไป โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ เพราะประชากรอายุยืนขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจ “กินดีอยู่ดี” พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม

6 ชุมชน รพช. โรงพยาบาลชุมชนกับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
3. สร้างเสริมสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ กองทุนชุมชน การแพทย์แผนไทย บริการสุขภาพ การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ทั่วไป บริการเยี่ยมบ้าน 2. ควบคุมโรค โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง โรคตามปัญหาพื้นที่ 4. พัฒนาบุคลากร 4. พัฒนาบุคลากร 5. ส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน 5. ส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชน 6. วิจัย 6. วิจัย วิจัยชุมชน วิจัยชุมชน

7 ทุนของโรงพยาบาลชุมชน
1. มีบุคลากรสาธารณสุขหลายประเภท 2. มีทีมแกนนำที่เป็นระดับสมองของประเทศ 3. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน / เทคโนโลยีดีที่สุด 4. เป็นระบบราชการที่อิสระคล่องตัว 5. มีทรัพยากรมาก (สถานที่/งบประมาณ/ครุภัณฑ์/องค์ความรู้) 6. มีบารมีมาก

8 หมอครอบครัว:หมอประจำตัวของคนไทยทุกคน
แกนนำสุขภาพครอบครัว 1 ... แพทย์ ทำหน้าที่ FM ใน รพ. ... ... 20 NP/นวก. อสม 1,250-2,500 แกนนำสุขภาพครอบครัว ... 1 ขอคำปรึกษา ... ... จพง./ทันตา รพ.สต. 1-3 แห่ง 20 อสม ฝึกอบรม 1 ปี In Service Training แพทย์ใช้ทุนเพิ่มพูนทักษะ 1,250-2,500 แกนนำสุขภาพครอบครัว ... หมอครอบครัว NP 1 ... ... แพทย์แผนไทย ฯลฯ 20 อสม 1,250-2,500

9

10 การจัดบริการ พยาบาลชุมชน/บุคลากรสาธารณสุข 1 คน ดูแลประชากร 1-2 หมู่บ้าน สนับสนุนบริการปฐมภูมิ โดยมุ่งเน้นบริการเชิงรุก/ชุมชนมีส่วนร่วม ให้บริการชุมชนที่รับผิดชอบ 2 วัน/สัปดาห์ จัดบริการตาม 7 ภารกิจหลัก : หมอครอบครัว ปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนกับ รพสต.

11 การพัฒนาสุขภาวะชุมชน
ระบบข้อมูลชุมชน Self care Family care การดูแลโรคเรื้อรัง การดูแลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและ ควบคุมโรค ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การดูแล ผู้ด้อย โอกาส

12 กินข้าวแบบชาวบ้านๆ

13 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ สอ.ก่อนกลับ

14 เครือข่ายหน่วยบริการ
รับส่งต่อ เฉพาะทาง รพ.ศูนย์ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์ หน่วยบริการ รับส่งต่อ หน่วยบริการ ประจำ และส่งต่อ โรงพยาบาลน้ำพอง รพ.สต. คำแก่นคูณ รพ.สต ท่ามะเดื่อ หน่วยบริการ ปฐมภูมิ รพสต. บัวใหญ่ รพ.สต. ท่ากระเสริม รพ.สต. กุดน้ำใส FM1 รพ.สต. น้ำพอง FM5 รพ.สต. ม่วงหวาน รพ.สต. บ้านขาม รพ.สต เหล่าใหญ่ ศูนย์เวช FM3 รพ.สต. หนองกุง รพ.สต. คำบง รพ.สต. นาศรี รพ.สต. โคกใหญ่ รพ.สต. หนองหว้า FM2 FM4 รพ.สต. ศรีประเสริฐ รพ.สต. พังทุย รพ.สต. ทรายมูล รพ.สต บัวเงิน

15 การกระจายพยาบาลชุมชน
แผนที่อำเภอน้ำพอง ต.บ้านขาม (5/3) ต. บัวใหญ่ (4/4) ต.ม่วงหวาน (5/5) ต. ทรายมูล (0) ต.น้ำพอง ( 14/15) ต.สะอาด (4/8) ต หนองกุง ต. วังชัย (6/8) ต.พังทุย ต.บัวเงิน (6/7) อ.เขาสวนกวาง อ.กระนวน อ.เมือง ไป อ.กระนวน ไป อ.อุบลรัตน์ ถนน มิตรภาพ ไป จ.ขอนแก่น ไป จ.อุดรธานี ต.กุดน้ำใส (0) ต. ท่ากระเสริม (3/4) (จำนวน/หมู่บ้าน) 65 คน / 74 หมู่บ้าน

16 อปท./มูลนิธิ/เอกชน/ชุมชน รูป : สามเหลี่ยมผลิตพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน สถาบันการศึกษา รูป : สามเหลี่ยมผลิตพยาบาลชุมชน

17 จำนวนนักเรียนทุนพยาบาลชุมชนที่กำลังศึกษาอยู่
ปี น้ำพอง มข. วพบ.ขก. บัณฑิตเอเชีย ปีที่จบ 2552 1 5 6 2556 2553 - 3 2557 2554 2558 2555 2 2560 รวม 25 คน

18 เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน
1. แก้ปัญหาขาดกำลังคน - มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำทุกหมู่บ้าน - มีลูกหลานชาวบ้านมาทำงานและดูแลคนในชุมชน - ทำงานโรงพยาบาล 3 วัน ชุมชน 2 วัน - การโยกย้าย / ลาออก น้อยลง - วางแผนกำลังคนในอนาคตได้ทุกอำเภอ

19 เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน
2. ผู้ป่วยนอกลดลง 3. มี Home Care ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเรื้อรัง -เช่น เบาหวาน , อัมพาต ,ผู้พิการ ,มะเร็ง(ผู้ป่วยระยะสุดท้าย) 4. บริการดีขึ้น /ผู้ป่วย-เจ้าหน้าที่มีความสุข -ผู้ป่วยทุกคนมาโรงพยาบาลเป็นญาติเจ้าหน้าที่

20 เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน
5. ลดการร้องเรียน -มีเจ้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อม / ผูกพันธ์คนในชุมชน 6. ป้องกันและควบคุมโรคได้ -เช่น ไข้เลือดออก , วัณโรค เป็นต้น 7. มีจิตอาสา -ได้แก่ อสม. นักเรียนมัธยม และประชาชนในชุมชน

21 เกิดอะไรขึ้น ถ้ามีพยาบาลชุมชน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ 1 คน : 1-2 หมู่บ้าน
8. ชุมชนเข้มแข็ง - เกิดประชาคมสุขภาพตำบลและแผนชุมชน 9. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 10. กองทุนสุขภาพตำบลมีประสิทธิภาพ 11. เชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - สิ่งแวดล้อมดี / ลดโลกร้อน 12. คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ / ชาวบ้านดีขึ้น

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยแน่น OPD. ผู้ป่วยแน่น OPD ผู้ป่วยแน่น IPD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google