งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย-ค้อใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย-ค้อใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย-ค้อใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย-ค้อใหญ่ สอ.ค้อใหญ่ สอ.คอนสาย

2

3 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล หมู่บ้านรับผิดชอบ 15 6 จำนวนหลังคาเรือน 1,822 754
ตำบล คอนสาย ค้อใหญ่ หมู่บ้านรับผิดชอบ 15 6 จำนวนหลังคาเรือน 1,822 754 ประชากรทั้งหมด 8,244 3,782 ประชากรUC 7, ,047

4 ประชากร รวม 12,026 คน เฉลี่ย เจ้าหน้าที่ต่อ ปชก. 1:1,503.25
ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล สอ. คอนสาย ค้อใหญ่ รวม สัดส่วน/ประชากร พยาบาลวิชาชีพ 2 4 1:3,036 นวก.สาธารณสุข 1 3 1:4,008 จพ.ทันตฯ - 1:12,026 นักสร้างสุขภาพ ลูกจ้างชั่วคราว 5 อสม. 151 82 233 1:11 ประชากร รวม 12,026 คน เฉลี่ย เจ้าหน้าที่ต่อ ปชก. 1:1,503.25

5 แม่ดี ลูกแข็งแรง เด็กฉลาด
แม่ดี ลูกแข็งแรง เด็กฉลาด สถานีอนามัยค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

6 แรงจูงใจ อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปีพบร้อยละ 16.13
อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปีพบร้อยละ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ อัตราทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 6.45 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ15 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน ร้อยละ เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันมีปริมาณ TSH ในเลือดจากการเจาะส้นเท้า มีค่า TSH > ร้อยละ และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 25 ร้อยละ 14.29

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน

8 แม่ดี ลูกแข็งแรง เด็กฉลาด
ระยะตั้งครรภ์ ระยะหลังคลอด ระยะก่อนคลอด - ห้องคลอดประสานเจ้าหน้าทีสอ.เมื่อจำหน่ายผู้ป่วย - นมแม่คนที่ 2 ติดตามเยี่ยมทันทีเมื่อมารดากลับมาถึงบ้าน - อสม.เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน -เบอร์โทรศัพท์ปรึกษาเมื่อมีปัญหานมแม่ - แต้ม อสม.นมแม่ 6 เดือน - แสตป์มมารดานมแม่ 6 เดือน - กล่องนมแม่ - อาสาสมัครนมแม่ ตำบลออกติดตามเยี่ยมมารดาหลังคลอดทุกคน - ประกาศเกียรติคุณ อสม.นมแม่6 เดือน - ประกาศเกียรติคุณมารดานมแม่ 6 เดือน -อบรมแกนนำนมแม่ -ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ - ฝากครรภ์คุณภาพ/รร.พ่อแม่ - จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก,เสริมไอโอดีน ,เกลือผสมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย -เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ถ้าพบภาวะเสี่ยงพบเจ้าหน้าทีสอ.ทันทีไม่ต้องรอวันนัด -เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ประจำครอบครัว -ทำความรู้จักสถานที่คลอด,จนท,แพทย์ - เตรียมความพร้อมก่อนคลอด - เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อทันที เพื่อคลอด เบอร์โทรศัพท์จนท.ประจำครอบครัว เบอร์โทรศัพท์ อสม.ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กู้ชีพในพื้นที่ เบอร์โทรศัพท์ หน่วยกู้ชีพ 1669

9 อบรมแกนนำนมแม่

10 เรียนรู้ร่วมกัน ถุงเก็บนมแม่

11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
แต้มนมแม่ กติกาการนับแต้ม “นมแม่ดีที่หนึ่ง” 1.ให้บุตรกินนมแม่อย่างเดียวโดย ไม่ให้รับประทานอาหารอื่นจนถึง อายุครบ 6 เดือนเต็ม 2.การครบสัปดาห์วันนับแต้มให้ อสม. ลงชื่อรับรองและประทับตราให้ 3.สะสมครบ 6 เดือน สามารถนำมา แลกของรางวัลได้ที่สถานีอนามัย คอนสาย-ค้อใหญ่ เดือนที่ 1 เดือน สัปดาห์ที่ วันที่นับแต้ม แต้ม/ ผู้รับรอง 1 2 3 4 เดือนที่ 2 เดือน สัปดาห์ที่ วันที่นับแต้ม แต้ม/ ผู้รับรอง 1 2 3 4 เดือนที่ 3 เดือน สัปดาห์ที่ วันที่นับแต้ม แต้ม/ ผู้รับรอง 1 2 3 4 เดือนที่ 4 เดือน สัปดาห์ที่ วันที่นับแต้ม แต้ม/ ผู้รับรอง 1 2 3 4 เดือนที่ 5 เดือน สัปดาห์ที่ วันที่นับแต้ม แต้ม/ ผู้รับรอง 1 2 3 4 เดือนที่ 6 เดือน สัปดาห์ที่ วันที่นับแต้ม แต้ม/ ผู้รับรอง 1 2 3 4 บัตรสะสมแต้ม “นมแม่ดีที่หนึ่ง” ชื่อมารดา ชื่อเด็ก วัน เดือน ปี เกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คอนสาย – ค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

12 ห้องสมุดเสริมพัฒนาการเด็ก
แผ่น CD จำนวน 62 แผ่น หนังสือนิทานจำนวน เล่ม เด็กๆเข้ามาเล่นที่ห้องสมุดมีชีวิต

13 แสตมป์นมแม่

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย-ค้อใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google