งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย - ค้อใหญ่ สอ. ค้อใหญ่สอ. คอนสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย - ค้อใหญ่ สอ. ค้อใหญ่สอ. คอนสาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย - ค้อใหญ่ สอ. ค้อใหญ่สอ. คอนสาย

2

3 ข้อมูล พื้นฐาน ข้อมูล ตำบล คอนสาย ตำบล ค้อใหญ่ หมู่บ้าน รับผิดชอบ 156 จำนวนหลังคา เรือน 1,822754 ประชากร ทั้งหมด 8,2443,782 ประชากร UC 7,050 3,047

4 ประชากร รวม 12,026 คน เฉลี่ย เจ้าหน้าที่ต่อ ปชก. 1:1,503.25 ข้อมูลบุคลากร ข้อมูล สอ. คอน สาย สอ. ค้อ ใหญ่ รวมสัดส่วน / ประชา กร พยาบาล วิชาชีพ 2241:3,036 นวก. สาธารณสุข 2131:4,008 จพ. ทันตฯ 1-11:12,02 6 นักสร้าง สุขภาพ 1-1 ลูกจ้าง ชั่วคราว 325 อสม. 15182233 1:11

5 สถานีอนามัยค้อใหญ่ อ. กู่แก้ว จ. อุดรธานี แม่ดี ลูกแข็งแรง เด็กฉลาด

6 แรงจูงใจ อัตราการตั้งครรภ์ในมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปีพบร้อยละ 16.13 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ 15.79 อัตราทารกน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 6.45 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 15 เด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน ร้อยละ 89.06 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันมีปริมาณ TSH ในเลือด จากการเจาะส้นเท้า มีค่า TSH >11.25 - ร้อย ละ 14.29 และมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 25 ร้อยละ 14.29

7 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

8 แม่ดี ลูกแข็งแรง เด็กฉลาด ระยะตั้งครรภ์ ระยะก่อนคลอด ระยะหลังคลอด - อบรมแกนนำนมแม่ - ฝากครรภ์ทันทีเมื่อรู้ว่า ตั้งครรภ์ - ฝากครรภ์คุณภาพ / รร. พ่อแม่ - จ่ายยาเม็ดเสริมธาตุ เหล็ก, เสริมไอโอดีน, เกลือผสมไอโอดีนแก่ หญิงตั้งครรภ์ทุกราย - เยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ ถ้าพบภาวะเสี่ยงพบเจ้า หน้าทีสอ. ทันทีไม่ต้อง รอวันนัด - เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ประจำ ครอบครัว - ทำความรู้จักสถานที่ คลอด, จนท, แพทย์ - เตรียมความพร้อมก่อน คลอด - เบอร์โทรศัพท์ ที่ สามารถติดต่อทันที เพื่อ คลอด เบอร์โทรศัพท์จนท. ประจำครอบครัว เบอร์โทรศัพท์ อสม. ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่กู้ชีพในพื้นที่ เบอร์โทรศัพท์ หน่วยกู้ ชีพ 1669 - ห้องคลอดประสานเจ้า หน้าทีสอ. เมื่อจำหน่าย ผู้ป่วย - นมแม่คนที่ 2 ติดตาม เยี่ยมทันทีเมื่อมารดากลับ มาถึงบ้าน - อสม. เรียนรู้ร่วมกันใน ชุมชน - เบอร์โทรศัพท์ปรึกษา เมื่อมีปัญหานมแม่ - แต้ม อสม. นมแม่ 6 เดือน - แสตป์มมารดานมแม่ 6 เดือน - กล่องนมแม่ - อาสาสมัครนมแม่ ตำบล ออกติดตามเยี่ยมมารดา หลังคลอดทุกคน - ประกาศเกียรติคุณ อส ม. นมแม่ 6 เดือน - ประกาศเกียรติคุณ มารดานมแม่ 6 เดือน

9 อบรมแกนนำ นมแม่

10 ถุงเก็บนมแม่ เรียนรู้ร่วมกัน

11 แต้มนมแม่ เดือนที่ 1 เดือน สัปด า ห์ ที่ วันที่นับ แต้ม แต้ม / ผู้ รั บ ร อ ง 1 2 3 4 เดือนที่ 2 เดือน สัปด า ห์ ที่ วันที่นับ แต้ม แต้ม / ผู้ รั บ ร อ ง 1 2 3 4 เดือนที่ 3 เดือน สัปด า ห์ ที่ วันที่นับ แต้ม แต้ม / ผู้ รั บ ร อ ง 1 2 3 4 กติกาการ นับแต้ม “ นมแม่ดี ที่หนึ่ง ” 1. ให้บุตรกินนมแม่อย่าง เดียวโดย ไม่ให้รับประทานอาหาร อื่นจนถึง อายุครบ 6 เดือนเต็ม 2. การครบสัปดาห์วันนับ แต้มให้ อสม. ลงชื่อรับรองและ ประทับตราให้ 3. สะสมครบ 6 เดือน สามารถนำมา แลกของรางวัลได้ที่สถานี อนามัย คอนสาย - ค้อใหญ่ บัตรสะสมแต้ม “ นมแม่ดีที่หนึ่ง ” ชื่อมารดา.......................................... ชื่อเด็ก............................................... วัน เดือน ปี เกิด.................................. โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ คอนสาย – ค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว จังหวัด อุดรธานี เดือนที่ 4 เดือน สัปดา ห์ ที่ วันที่นับ แต้ ม แต้ม / ผู้ รั บ ร อ ง 1 2 3 4 เดือนที่ 5 เดือน สัปด า ห์ ที่ วันที่นับ แต้ม แต้ม / ผู้ รั บ ร อ ง 1 2 3 4 เดือนที่ 6 เดือน สัปดา ห์ ที่ วันที่นับ แต้ ม แต้ม / ผู้ รั บ ร อ ง 1 2 3 4

12 ห้องสมุดเสริม พัฒนาการเด็ก หนังสือนิทานจำนวน 46 เล่ม แผ่น CD จำนวน 62 แผ่น เด็กๆเข้ามาเล่นที่ห้องสมุดมีชีวิต

13 แสตมป์นมแม่

14 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนสาย - ค้อใหญ่ สอ. ค้อใหญ่สอ. คอนสาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google