งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIND MAP งานสุขภาพศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาพ พัฒนาการมีส่วน ร่วมของเครือข่าย พันธมิตรในการ จัดการด้าน สุขภาพ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIND MAP งานสุขภาพศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาพ พัฒนาการมีส่วน ร่วมของเครือข่าย พันธมิตรในการ จัดการด้าน สุขภาพ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIND MAP งานสุขภาพศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาพ พัฒนาการมีส่วน ร่วมของเครือข่าย พันธมิตรในการ จัดการด้าน สุขภาพ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาองค์ความรู้ด้าน สุขศึกษาและพัฒนาทาง พฤติกรรมสุขภาพ - วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ - วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม - วางแผนพัฒนาพฤติกรรม - ประเมินผลการดำเนินงานพฤติกรรม - ศึกษาวิจัย - ถ่ายทอด / เผยแพร่ - จัดทำแผนการนำ ระวัง ดังนี้ 1. กำหนดปัญหา 2. ตัวชี้วัด 3. กำหนดรูปแบบเฝ้า ระวัง 4. กำหนดเป้าหมาย 5. กำหนดช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ - เก็บรวบรวมข้อมวล ข้อมูล - นำไปใช้ประโยชน์ใน การ วางแผนยุทธศาสตร์ - รณรงค์ / นิทรรศการ ด้าน สุขภาพ - การสื่อสารทางสื่อ สาธารณะ - ศูนย์สื่อ - ศูนย์การเรียนรู้ด้าน พฤติกรรมสุขภาพ - สนับสนุนองค์ความรู้ - สร้างวิทยากรกระบวนการ เครือข่ายแกนนำ สุขภาพ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรู้สุขภาพ ส่งเสริมให้สถาน บริการสาธารณสุข มีการดำเนินงาน สุขศึกษาตาม มาตรฐานงานสุข ศึกษา - เสริมสร้าง กระบวนกา รเรียนรู้ - สนับสนุน คู่มือ เอกสาร / วิชาการ - ควบคุม กำกับและ ประเมิน มาตรฐาน งานสุข ศึกษา สถานบริการ สาธารณสุขได้รับรอง มาตรฐานงานสุขศึกษา เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนา คุณภาพงาน ด้านสุขภาพ

2 ยุทธศาสตร์งานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุขทุก ระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน งานสุขศึกษา ประชาชนมีความรู้และ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

3 กลยุทธ์หลักในการทำงาน กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาระบบ บริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา กระบวนการดำเนินงาน 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการ สาธารณสุขทุกระดับมีการพัฒนาคุณภาพ งานสุขศึกษาตามมาตรฐาน 2. มีการควบคุมกำกับ ประเมินรับรอง มาตรฐานงานสุขศึกษา

4 กลยุทธ์หลักในการทำงาน ( ต่อ ) กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายพันธมิตร ในการจัดการด้านสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน 1. สนับสนุนพันธมิตรสร้างสุขภาพ 2. สนับสนุนการพัฒนาชมรมสร้าง สุขภาพ

5 กลยุทธ์หลักในการทำงาน ( ต่อ ) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารเพื่อ การสร้างสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน 1. รณรงค์ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพ 3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

6 กลยุทธ์หลักในการทำงาน ( ต่อ ) กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านสุขศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ 2. ถ่ายทอด / เผยแพร่ / นำไปใช้เพื่อ พัฒนาองค์กร

7 ขั้นตอนการพัฒนางานสุขศึกษาตาม มาตรฐานงานสุขศึกษา ประเมิน ตนเอง เปรียบเทีย บกับ มาตรฐาน พัฒนา ส่วนขาด พร้อมรับ การ ประเมิน รับการ ประเมิน ภายในโดย ทีม จว. รับ การ ประเ มิน ภาย นอก ไม่ OK OK

8 โครงสร้างมาตรฐานงานสุข ศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ 4 หมวด 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 50 เกณฑ์ โรงพยาบาลชุมชน 4 หมวด 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 49 เกณฑ์ สถานีอนามัย / ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 หมวด 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 50 เกณฑ์

9 ระดับมาตรฐานงานสุข ศึกษา สถานบริการสาธารณสุข ระดับ 1 เป็นระดับพอใช้ จะต้อง ผ่านองค์ประกอบ ที่ 2, 4, 5 และ 7 ระดับ 2 เป็นระดับดี จะต้องผ่าน องค์ประกอบของ ระดับ 1 ทั้งหมด และ องค์ประกอบที่ 1,3,6 ระดับ 3 เป็นระดับดีมาก จะต้อง ผ่านทุกองค์ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt MIND MAP งานสุขภาพศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาพ พัฒนาการมีส่วน ร่วมของเครือข่าย พันธมิตรในการ จัดการด้าน สุขภาพ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google