งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIND MAPงานสุขภาพศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIND MAPงานสุขภาพศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIND MAPงานสุขภาพศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
- วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ - วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม - วางแผนพัฒนาพฤติกรรม - ประเมินผลการดำเนินงานพฤติกรรม ส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขมีการดำเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา - ศึกษาวิจัย - ถ่ายทอด / เผยแพร่ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ - สนับสนุนคู่มือ เอกสาร / วิชาการ - ควบคุมกำกับและประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและพัฒนาทางพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพงานด้านสุขภาพ สถานบริการสาธารณสุขได้รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการด้านสุขภาพ - จัดทำแผนการนำระวัง ดังนี้ 1. กำหนดปัญหา 2. ตัวชี้วัด 3. กำหนดรูปแบบเฝ้าระวัง 4. กำหนดเป้าหมาย 5. กำหนดช่วงเวลาผู้รับผิดชอบ - เก็บรวบรวมข้อมวลข้อมูล - นำไปใช้ประโยชน์ในการ วางแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาพ - รณรงค์ / นิทรรศการด้าน สุขภาพ - การสื่อสารทางสื่อสาธารณะ - ศูนย์สื่อ - ศูนย์การเรียนรู้ด้าน พฤติกรรมสุขภาพ - สนับสนุนองค์ความรู้ - สร้างวิทยากรกระบวนการเครือข่ายแกนนำ สุขภาพ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาพ

2 ยุทธศาสตร์งานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

3 กลยุทธ์หลักในการทำงาน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา กระบวนการดำเนินงาน 1.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน 2.มีการควบคุมกำกับ ประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา

4 กลยุทธ์หลักในการทำงาน (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตร ในการจัดการด้านสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน 1. สนับสนุนพันธมิตรสร้างสุขภาพ 2. สนับสนุนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ

5 กลยุทธ์หลักในการทำงาน (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน 1. รณรงค์ด้านสุขภาพ 2. พัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพ 3. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

6 กลยุทธ์หลักในการทำงาน (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ กระบวนการดำเนินงาน 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ 2. ถ่ายทอด/เผยแพร่/นำไปใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

7 ขั้นตอนการพัฒนางานสุขศึกษาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ประเมินตนเอง รับการประเมินภายนอก รับการประเมินภายในโดยทีม จว. OK เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ไม่ OK พร้อมรับการประเมิน พัฒนาส่วนขาด

8 โครงสร้างมาตรฐานงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลศูนย์ หมวด 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 50 เกณฑ์ โรงพยาบาลชุมชน หมวด 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 49 เกณฑ์ สถานีอนามัย/ศูนย์สุขภาพชุมชน 4 หมวด 10 องค์ประกอบ

9 ระดับมาตรฐานงานสุขศึกษา
สถานบริการสาธารณสุข ระดับ เป็นระดับพอใช้ จะต้องผ่านองค์ประกอบ ที่ 2 , 4 , 5 และ 7 ระดับ เป็นระดับดี จะต้องผ่านองค์ประกอบของ ระดับ 1 ทั้งหมด และองค์ประกอบที่ 1 ,3,6 ระดับ เป็นระดับดีมาก จะต้องผ่านทุกองค์ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt MIND MAPงานสุขภาพศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google