งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารหมายเลข 8 สรุปผลการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2554-2557) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โดย กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารหมายเลข 8 สรุปผลการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2554-2557) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โดย กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารหมายเลข 8 สรุปผลการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2554-2557) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โดย กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2553

2 ผู้บริหารและบุคลากรของ สคร.5 ได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2554-2557) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการ ดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมความคาดหวังของผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวบรวมความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก รวมทั้งการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2554-2557) กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสาน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรม ควบคุมโรค ปี 2554-2563

3 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดประชุมรับร่างแผนยุทธศาสตร์ (19 ก.ค.53) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2550-2553 รวบรวมความคาดหวังของผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวบรวมความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2550-2553

4 วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศด้านวิชาการ และพัฒนาเครือข่ายให้มีการจัดการเชิงระบบ ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2557 ” 2554- 2557

5 คำจำกัดความ องค์กรชั้นนำระดับประเทศ หมายถึง ผลงานวิชาการ/ วิจัย/นวัตกรรมและบุคลากรของ สคร. 5 ได้รับการยอมรับ เช่น เป็นที่ปรึกษา/เป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน / ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานระดับประเทศ / นานาชาติ ผลงานด้านวิชาการถูกนำไปผลักดันเชิง นโยบายในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เป็นแหล่ง ศึกษาดูงานจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 2554- 2557

6 จัดการเชิงระบบ หมายถึง –การจัดการข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ ในการวางแผน อ้างอิง พยากรณ์โรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ –วางแผนการปฏิบัติงานและแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับพื้นที่ –วางระบบประเมินผลที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาโรคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมา จากรายงาน/งานวิจัย และข้อมูลทุติยภูมิ อื่นๆ –ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย นำผลงานวิชาการ /งานวิจัย/ นวัตกรรม ไปใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ คำจำกัดความ (ต่อ) 2554- 2557

7 เป็นองค์กรชั้นนำที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต 14 โดยปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการดังนี้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้า ระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและบริเวณ ชายแดนเพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ 5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่ คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2554- 2557 พันธกิจ

8 ค่านิยมร่วม (Shared Value) I S M A R T Integrity : พัฒนาจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม Service Mind : จิตใจมุ่งมั่นบริการ พร้อมให้บริการ Mastery : พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเชี่ยวชาญ Accountability : โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดประโยชน์ส่วนรวม Relationship : มีมนุษย์สัมพันธ์ สื่อสารมากขึ้น มีน้ำใจและเสียสละ Teamwork : ทำงานเป็นทีม มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน 2554- 2557

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ (นวัตกรรม, มาตรฐาน, งานวิจัย,เกณฑ์) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย(SRRT,ข้อมูล,นโยบายและแผน) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (คน, การจัดการ) 2554- 2557

10 เป้าประสงค์ 1.1 ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมได้รับการยอมรับและมีการนำไปใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค เกิดการ ผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ 1.2 ภาคีเครือข่ายมีการดำเนิน งานเชิงระบบได้อย่างยั่งยืน 1.3 ขยายจำนวนเครือข่ายได้ครอบคลุมพื้นที่และทั่วถึง 1.4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2.1 ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมมีคุณภาพสอดคล้องความต้องการ 2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ 2.3 ภาคีเครือข่ายสามารถดำเนินงานเชิงระบบได้อย่างมีมาตรฐาน 2.4 ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุน 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ 3.2 มีกระบวนการสร้าง พัฒนา และใช้การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานและเครือข่าย 3.3 พัฒนากระบวน การทำงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน 3.4 พัฒนากระบวน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 3.5 พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล 4.2 พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) 4.3 การเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้ 4.4 สร้างและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร* 4.5 บุคลากรมีความผาสุก และมุ่งมั่นในการทำงาน 18 เป้าประสงค์

11 กลยุทธ์ 1. โรงเรียนสุขภาพในชุมชน 2. ผลักดัน อปท. ในการกำหนดนโยบายท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคฯ 3. Excellence Center ด้านการป้องกันควบคุมโรค (องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูล ศูนย์พยากรณ์การเกิดโรค) 4. พัฒนาภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการเชิงระบบ 5. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ 6. พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 7. พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการป้องกันฯ โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ 8. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA 9. สร้างค่านิยม ส่งเสริมขวัญกำลังใจและระบบสวัสดิการ 10. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้าน IT 2554- 2557

12 12 Strategy Map สคร.5 พ. ศ. 2554-2557 มิติที่ 4 พัฒนาองค์กร มิติที่ 3 ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน มิติที่ 2 คุณภาพ การให้บริการ มิติที่ 1 ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ 4.2 พัฒนา บุคลากรตาม หลักสมรรถนะ (Competency ) 4.1 พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ ฐานข้อมูล 4.3 การเป็น องค์กรแห่ง การจัดการ ความรู้ 2.1 ผลงาน วิชาการ / นวัตกรรมมี คุณภาพ สอดคล้องความ ต้องการ 1.2 ภาคี เครือข่ายมีการ ดำเนินงานเชิง ระบบได้อย่าง ยั่งยืน ป 1. การวิจัยและพัฒนา วิชาการ ป 2. การจัดการเชิง ระบบ ร่วมกับเครือข่าย ป 3. การพัฒนาสู่การ เป็น องค์กรสมรรถนะสูง วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำระดับประเทศด้านวิชาการ และจัดการเชิงระบบกับเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพภายในปี 2557 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 2.3 ภาคีเครือข่าย สามารถ ดำเนินงานเชิง ระบบได้อย่างมี มาตรฐาน 1.4 พัฒนาสู่ องค์กร สมรรถนะสูง 3.4 พัฒนา กระบวน การ สื่อสารภายใน และภายนอก องค์กร 3.1 พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ผลงาน วิชาการ 4.4 สร้างและ ปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรม องค์กร 1.3 ขยาย จำนวนเครือข่าย ได้ครอบคลุม พื้นที่และทั่วถึง 3.2 มี กระบวนการ สร้าง พัฒนา และใช้ การจัดการเชิง ระบบใน หน่วยงานและ เครือข่าย 1.1 ผลงานวิชาการ / นวัตกรรมได้รับการ ยอมรับและมีการนำไปใช้ ในการป้องกัน ควบคุมโรค เกิดการผลักดันเชิง นโยบายในทุกระดับ 2.2 ภาคี เครือข่ายมี ส่วนร่วมใน การพัฒนา งานวิชาการ 2.4 ภาคี เครือข่ายมี ความพึงพอใจ ต่อการส่งเสริม สนับสนุน 3.5 พัฒนา ระบบ ควบคุม ภายใน และการ บริหาร ความเสี่ยง 4.5 บุคลากรมี ความผาสุก และมุ่งมั่นใน การทำงาน 3.3 พัฒนา กระบวน การ ทำงานให้ เป็นระบบ มี มาตรฐาน

13 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ เป้าประสงค์ 1. ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมได้รับการยอมรับและมีการนำไปใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรค เกิด การผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ 2. ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมมีคุณภาพสอดคล้องความต้องการ 3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิชาการ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปี 54- 57) 1. จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ใน วารสาร/เวทีวิชาการระดับประเทศขึ้นไป ………เรื่อง 2. ร้อยละของผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์/ ผลักดันให้เกิดนโยบายในการป้องกัน ควบคุมโรคระดับพื้นที่ ร้อยละ....... 3. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จริยธรรม ร้อยละ....... 4. จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ที่เครือข่ายนำไปขยายผล/ ถูกนำไปใช้อ้างอิง...........เรื่อง 5. ร้อยละของผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ที่เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ พัฒนาวิชาการ ร้อยละ....... 6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการระดับ........ 2554- 2557

14 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิชาการ (ต่อ) กลยุทธ์ 1. โรงเรียนสุขภาพในชุมชน 2. ผลักดัน อปท. ในการกำหนดนโยบายท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมฯ 3. Excellence Center ด้านการป้องกันควบคุมโรค (องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูล ศูนย์พยากรณ์การเกิดโรค) 7. พัฒนาองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีด้านการป้องกันฯ โรคอุบัติใหม่/ซ้ำ เจ้าภาพหลัก........................................................................................... 2554- 2557

15 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย เป้าประสงค์ 1. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานเชิงระบบได้อย่างยั่งยืน 2. ขยายจำนวนเครือข่ายได้ครอบคลุมพื้นที่และทั่วถึง 3. ภาคีเครือข่ายสามารถดำเนินงานเชิงระบบได้อย่างมีมาตรฐาน 4. ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุน 5. มีกระบวนการสร้าง พัฒนา และใช้การจัดการเชิงระบบในหน่วยงานและเครือข่าย ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย (ปี 54-57) 1. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาที่สามารถคงสภาพการ ดำเนินการเชิงระบบได้ ร้อยละ...... 2. ร้อยละความครอบคลุมของเครือข่ายระดับอำเภอที่ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงระบบได้ตามมาตรฐาน ร้อยละ....... 3. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาที่สามารถดำเนินการเชิงระบบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ....... 4. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ ดำเนินการเชิงระบบ ร้อยละ........ 5. ระดับความสำเร็จของการสร้าง พัฒนา และใช้การจัดการเชิงระบบใน หน่วยงานและเครือข่าย ระดับ.......... 2554- 2557

16 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย (ต่อ) กลยุทธ์ 1.โรงเรียนสุขภาพในชุมชน 3. Excellence Center ด้านการป้องกันควบคุมโรค (องค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูล ศูนย์พยากรณ์การเกิดโรค) 4. พัฒนาภาคีเครือข่ายให้สามารถจัดการเชิงระบบ 6. พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เจ้าภาพหลัก............................................................................................ 2554- 2557

17 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง เป้าประสงค์ 1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 2. พัฒนากระบวน การทำงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน 3. พัฒนากระบวน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 4. พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล 6. พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) 7. การเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้ 8. สร้างและปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 9. บุคลากรมีความผาสุก และมุ่งมั่นในการทำงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปี 54- 57) 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงระดับ........ 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน ระดับ........ 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการสื่อสารภายใน และ ภายนอกองค์กร ระดับ........ 4. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยงระดับ........ 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฐานข้อมูล ระดับ........ 2554- 2557

18 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(ต่อ) กลยุทธ์ 3. Excellence Center ด้านการป้องกันควบคุมโรค (องค์ความรู้ นวัตกรร ข้อมูล ศูนย์พยากรณ์การเกิดโรค) 5. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ 8. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA 9. สร้างค่านิยม ส่งเสริมขวัญกำลังใจและระบบสวัสดิการ 10. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้าน IT ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปี 54- 57) 6. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) ระดับ........ 7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการจัดการ ความรู้ ระดับ........ 8. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรร้อยละ....... 9. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผาสุกและพึงพอใจต่อบรรยากาศองค์กรร้อยละ....... เจ้าภาพหลัก............................................................................................ 2554- 2557

19 ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปี 2554-2557) มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 1. จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ใน วารสาร/เวทีวิชาการระดับประเทศขึ้นไป ………เรื่อง 2. ร้อยละของผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์/ ผลักดันให้เกิดนโยบายในการป้องกัน ควบคุมโรคระดับพื้นที่ ร้อยละ....... 3. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาที่สามารถคงสภาพการ ดำเนินการเชิงระบบได้ ร้อยละ...... 4. ร้อยละความครอบคลุมของเครือข่ายระดับอำเภอที่ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงระบบได้ตามมาตรฐาน ร้อยละ....... 5. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงระดับ........ 2554- 2557

20 ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย (ต่อ) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปี 2554-2557) คุณภาพการให้บริการ 6. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ จริยธรรม ร้อยละ....... 7. จำนวนผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ที่เครือข่ายนำไปขยายผล/ ถูกนำไปใช้อ้างอิง..........เรื่อง 8. ร้อยละของผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ที่เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ พัฒนาวิชาการ ร้อยละ....... 9. ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาที่สามารถดำเนินการเชิงระบบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ....... 10. ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ ดำเนินการเชิงระบบ ร้อยละ....... ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 11. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการระดับ........ 12. ระดับความสำเร็จของการสร้าง พัฒนา และใช้การจัดการเชิงระบบใน หน่วยงานและเครือข่าย ระดับ........ 2554- 2557

21 ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมาย (ต่อ) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (ปี 2554-2557) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (ต่อ) 13. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน ระดับ....... 14. ระดับความสำเร็จของการพัฒนากระบวนการสื่อสารภายใน และ ภายนอกองค์กร ระดับ....... 15. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยงระดับ....... พัฒนาองค์กร 16. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฐานข้อมูลระดับ....... 17. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency)ระดับ....... 18. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้ระดับ....... 19. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรร้อยละ....... 20. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผาสุกและพึงพอใจต่อบรรยากาศองค์กรร้อยละ....... 2554- 2557

22 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ผู้บริหารทุกระดับในสังกัด สคร.5 จะต้องติดตาม สั่งการ และอำนวยความสะดวก ให้หน่วยงานและบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ โครงการ หรือ กิจกรรมที่กำหนดไว้ รวมทั้งการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบต่างๆ (ที่อยู่ในขอบเขตที่แก้ไข ปรับปรุงได้) ที่อาจเป็นอุปสรรคหรือทำให้การ ดำเนินงานไม่คล่องตัวหรือล่าช้า ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาทำความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ของ สคร.5 เพื่อให้เห็น ภาพรวมทั้งหมดและศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในส่วนของกลยุทธ์ โครงการ หรือ กิจกรรมในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และ วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ รวมทั้งต้องพัฒนา สมรรถนะของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามโครงการ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้

23 ปัจจัยด้านกระบวนการทำงาน กลุ่ม/ฝ่าย/งาน/ศตม. ควรจะได้มีการจัดทำหรือปรับปรุงกระบวนงาน รวมทั้ง วิธีการทำงาน ที่อาจเป็นอุปสรรคหรือทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวหรือล่าช้า ปัจจัยด้านการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ หรือกิจกรรม จะต้องมีการติดตามและ ประเมินผล โดยกำหนดระบบการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ทั้งระหว่าง ดำเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) ปัจจัยด้านการถ่ายทอดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของ สคร.5 จะต้องถ่ายทอดไปยังกลุ่ม/ฝ่าย/งาน/ศต ม. และระดับบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลจะต้องสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการประเมินผล

24 ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องนำไปใช้ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทั้ง ในด้านการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน หรือการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ จึงควรได้รับ การสนับสนุนให้มีจำนวนเพียงพอและมีความทันสมัย ปัจจัยด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์ของ สคร.5 ควรได้รับการเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้ง หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้รับบริการ เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและการสนับสนุนในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

25 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารหมายเลข 8 สรุปผลการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2554-2557) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา โดย กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ วันที่ 19 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google