งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

2

3 ความคาดหวัง/สิ่งที่อยากเห็น วัยรุ่นของจังหวัดชลบุรี วัยรุ่นและเยาวชน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ ที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ รู้บทบาท และรับผิดชอบต่อสังคม

4

5 ผังจุดหมายปลายทางการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดชลบุรี ภายใน ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗) ระดับประชาชน - วัยรุ่นมีความรู้ ทักษะและพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ที่ถูกต้องด้านอนามัยเจริญพันธุ์มี่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม - ครอบครัวอบอุ่น มีความพร้อมในการดูแลวัยรุ่น เข้าใจ ปัญหา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวัยรุ่น - ชุมชนให้ความสำคัญ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมการพัฒนาวัยรุ่น จัดทำแผนงาน/โครงการ โดยชุมชนเพื่อชุมชน ระดับภาคี ภาครัฐ - ศึกษา มีการจัดการสอนเพศศึกษารอบด้าน และเสริมสร้างทักษะชีวิต - สาธารณสุข พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นในสถานบริการ ทุกระดับ - พัฒนาสังคมฯ พัฒนาครอบครัว และจัดสวัสดิการครอบคลุม - มหาดไทย ตรวจสอบ ดูแลความปลอดภัย - ยุติธรรม คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน - เทคโนโลยี จัดทำและเผยแพร่สื่อความรู้ที่ดี ควบคุมสื่อที่ไม่ดี - แรงงาน ให้โอกาสประกอบอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน - ตำรวจ ปราบปราม ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด - วัฒนธรรม ควบคุมพฤติกรรมไม่เหมาะสม เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีของท้องถิ่น ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ เอกชน ร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ท้องถิ่น ร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณ ประชาชน มีความรู้ ทักษะ พึ่งตนเองได้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างสรรค์ ระดับกระบวนการ - แต่ละหน่วยงานมีการประสานงาน และบูรณาการ ร่วมกัน - มีการทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำร่วมกัน มาใช้และปฏิบัติ - มีการรณรงค์ให้ความรู้ ทักษะ กระบวนการ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย - สร้างระบบการติดตามและประเมินผล - มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้บริการ Hotline ระดับพื้นฐาน - มีทีมสหวิชาชีพ ที่มีทักษะและความรู้ในเรื่องการอนามัย เจริญพันธุ์วัยรุ่น - มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย - องค์กรมีความยืดหยุ่น มีความร่วมมืออย่างจริงจังในการ ดำเนินงาน - มีงบประมาณสนับสนุน และเอื้อต่อการดำเนินงาน - ส่งเสริม พัฒนาแนวคิดทางด้านบวก

6 ระบบประสานงาน/การสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว - จัดตั้งศูนย์การประสานงานระดับ จังหวัด - พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มี ความหลากหลาย - ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการที่ เป็นมิตรสำหรับเยาวชนและวัยรุ่น การดำเนินงานแบบบูรณาการ - ส่งเสริมการประสานงานอย่างมี ประสิทธิภาพ - กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน - สนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมใน รูปแบบภาคีเครือข่าย มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ - ส่งเสริมการเสริมสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ - พัฒนาศักยภาพการสร้างแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ - สร้างระบบจัดการปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีระบบติดตาม/ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ - พัฒนาศูนย์ประสานงานระดับ จังหวัด - สร้างแนวทางการประเมินผลแบบมี ส่วนร่วม - พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดชลบุรี ภายใน ๔ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๗) ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน 6 ครอบครัวอบอุ่น มีความพร้อมในการดูแล วัยรุ่น เข้าใจปัญหาการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของวัยรุ่น - ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว - พัฒนาศักยภาพของครอบครัว - สร้างครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ วันรุ่นและเยาวชนมีความรู้ ทักษะชีวิตและ พฤติกรรมถูกต้องเหมาะสมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ - ส่งเสริมค่านิยมทางเพศที่ปลอดภัย ถูกต้องเหมาะสม - สร้างความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ชุมชนมีแผนงาน/โครงการโดยชุมชน เพื่อชุมชน - มีระบบการเฝ้าระวังในชุมชน - สร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพ - สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง - สร้างมาตรการทางสังคม สาธารณสุขพัฒนาระบบบริการที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่น -พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น - สนับสนุนวิชาการแก่ภาคี - พัฒนาศักยภาพเครือข่าย มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย -พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอนามัยการเจริญพันธุ์ใน วัยรุ่น เยาวชนให้ครบถ้วน ทันสมัย - มีการนำข้อมูลมาประเมินผล วิเคราะห์ปัญหา - สร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ง่าย/ครอบคลุม บุคลากรมีความรู้ทักษะอย่างมืออาชีพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากร - เสริมสร้างความรู้ ทักษะ - สร้างเครือข่ายงานอนามัยเจริญพันธุ์ทุกระดับ - ติดตาม ประเมินผล สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง องค์กรมีความยืดหยุ่น/แนวทางดำเนินงานชัดเจน - สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างองค์กร - ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - พัฒนาแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการ - สร้างแรงจูงใจในองค์กร ศธ.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ - จัดการเรียนการสอนเพศศึการอบ ด้าน - พัฒนาสื่อ/หลักสูตรการเรียนการ สอน - พัฒนาระบบการช่วยเหลือ พม./ตำรวจ/มหาดไทย สนับสนุน ประสานเครือข่ายให้เข้มแข็ง - พัฒนาสถาบันครอบครัว และจัด สวัสดิการครอบคลุม - ทบทวนการใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัด - ตรวจสอบดูแลความปลอดภัย อปท/เอกชน/สถานประกอบการ ร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม -ส่งเสริมการจัดทำแผนแบบ บูรณาการ - ผลักดันเข้าแผนของ ท้องถิ่น วัยรุ่นและเยาวชน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ รู้บทบาทและรับผิดชอบต่อสังคม

7 ประชาชน พื้นฐาน ภาคี กระบวนการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดชลบุรี ภายในปี ๒๕๕๔ (ระยะ ๒ ปี) ศธ.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ - จัดการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเสริมสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ มีนวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมการจัดการความรู้ มีระบบติดตาม/ประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาศูนย์ประสานงานระดับ จังหวัด มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย -พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารอนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เยาวชนให้ครบถ้วน ทันสมัย องค์กรมีความยืดหยุ่น/แนวทาง ดำเนินงานชัดเจน - สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่าง องค์กร บุคลากรมีความรู้ทักษะอย่างมืออาชีพ -พัฒนาศักยภาพบุคลากร ครอบครัวอบอุ่น มีความพร้อมในการ ดูแลวัยรุ่น เข้าใจปัญหาการ เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของวัยรุ่น - ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพใน ครอบครัว วันรุ่นและเยาวชนมีความรู้ ทักษะชีวิตและ พฤติกรรมถูกต้องเหมาะสมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ชุมชนมีแผนงาน/โครงการโดย ชุมชนเพื่อชุมชน - มีระบบการเฝ้าระวังในชุมชน อปท/เอกชน/สถานประกอบการ ร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ - ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การดำเนินงานแบบบูรณาการ - กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน พม./ตำรวจ/มหาดไทย สนับสนุน ประสานเครือข่ายให้เข้มแข็ง - พัฒนาสถาบันครอบครัว และจัด สวัสดิการครอบคลุม สาธารณสุขพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร กับวัยรุ่น พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

8 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 1.วัยรุ่นและเยาวชนมี ความรู้ ทักษะชีวิต และพฤติกรรมอนามัย เจริญพันธุ์ที่เหมาะสม ส่งเสริมความรู้และ ทักษะด้านอนามัย เจริญพันธุ์ 1.สร้างและพัฒนา ความรู้ด้านอนามัย การเจริญพันธุ์แก่แกน นำเยาวชน 2.จัดค่ายเยาวชนเพื่อ กระตุ้นและส่งเสริม ด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ 3.รณรงค์สร้างกระแส สื่อประชาสัมพันธ์ใน เรื่องอนามัยการเจริญ พันธุ์ 4.จัดตั้งศูนย์ให้ คำปรึกษาที่เข้าถึง บริการได้อย่าง สะดวก ทันที ทุกตำบลมีศูนย์ให้ คำปรึกษาแก่วัยรุ่นโดย แกนนำเยาวชน -กระทรวงศึกษาฯ -อบต./ - หน่วยงานใน กระทรวง สาธารณสุข -พมจ. -พัมนาชุมชน ระดับประชาชน ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

9 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 2.ครอบครัวอบอุ่นสร้างครอบครัว อบอุ่นต้นแบบ 1.จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อสร้างความ เข้าใจและกำหนด ตัวชี้วัดครอบครัว อบอุ่น 2.คัดเลือกครอบครัว อบอุ่นในชุมชน 3.สร้างครอบครัว อบอุ่นในพื้นที่ 3.สร้างเครือข่าย ครอบครัวอบอุ่นใน พื้นที่ 4.ส่งเสริมการสร้าง ความสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม ในครอบครัว ทุกชุมชนมีครอบครัว อบอุ่นที่ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย 1 ครอบครัว -พมจ. -อบต./อบจ เทศบาล -หน่วยงานในสังกัด สาธารณสุข -วัฒนธรรม จังหวัด ระดับประชาชน ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

10 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 3.ชุมชนมีแผนงาน โครงการ โดยชุมชน เพื่อชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม ในชุมชน 1.จัดเวทีประชาคมใน ชุมชนเพื่อจัดทำ แผนงานโครงการ 2.สร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการจัดทำแผน ชุมชน 3.ติดตาม/ประเมินผล ใน 1 ตำบล มี 1ชุมชน มีแผนงาน/โครงการ ด้านการอนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น -อปท. -พมจ. -สาธารณสุข -มหาดไทย -พัฒนาชุมชน -ประชาสังคม -กศน. ระดับประชาชน ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

11 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 1.สาธารณสุขพัฒนา ระบบบริการที่เป็นมิตร กับวัยรุ่น พัฒนาระบบบริการ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 1.อบรมบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานให้ ครอบคลุมทุกระดับ 2.จัดตั้ง/พัฒนา คลินิกบริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่น ครอบคลุมทุกระดับ 3.พัฒนาภาคี เครือข่ายในการส่งต่อ ข้อมูลข่าวสารและ ติดตามดูแลอย่าง ต่อเนื่อง ทุกอำเภอมีสถาน บริการที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่น -สสจ. -สาธารณสุขทุก ระดับ - ศธ. -พม. -อปท. ระดับภาคี ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

12 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 2.อปท./เอกชน/ สถานประกอบการ ร่วมมือสนับสนุน งบประมาณ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วม 1.ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 2.จัดเวทีประชาคม 3.จัดทำแผนและ ผลักดันแผนเข้าแผน ของท้องถิ่น 4.สนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมพัฒนา อนามัยเจริญพันธุ์ อปท.มีการสนับสนุน แผนงาน/โครงการด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น 1 แผนงาน/ โครงการ - อปท.- สสจ.,สสอ., รพ.,รพ.สต. -สพม.,สพป. -พมจ. ระดับภาคี ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

13 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 3.หน่วยงานสังกัด กระทรวงศึกษาฯมีการ พัฒนากระบวนการ เรียนรู้ จัดการเรียนการ สอนเพศศึกษา รอบด้าน 1.แจ้งแนวทางการ ดำเนินงานเพื่อบูรณา การเรียนรู้เพศศึกษา ทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้ 2.สร้างเครือข่าย โรงเรียนที่มี กระบวนการเรียนการ สอนเพศศึกษารอบ ด้านอย่างมี ประสิทธิภาพ 3.พัฒนาศักยภาพครู แกนนำและ ผู้เกี่ยวข้อง 4.ขยายโรงเรียนแกน นำให้ครอบคลุม/ โรงเรียนมัธยม ขยาย โอกาส/อาชีวศึกษา 5.พัฒนาศักยภาพ นักเรียนแกนนำใน สถานศึกษาเพื่อการ ขับเคลื่อน 6.จัดกิจกรรมเชิงรุก หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการมี การจัดการเรียนการ สอนเพศศึกษารอบ ด้าน -สถานศึกษาสังกัด ศธ. -หน่วยงานในสังกัด สาธารณสุข -พมจ. -ท้องถิ่น - สพม.,สพป. -สสจ.,สสอ. ระดับภาคี ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

14 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 4.พมจ. ตำรวจ มหาดไทย สนับสนุน ประสานเครือข่ายให้ เข้มแข็ง พัฒนาสถาบัน ครอบครัวและจัด สวัสดิการให้ ครอบคลุม 1.รณรงค์สร้างกระแส สานสายใยครอบครัว 2.คัดเลือก/ประกวด ครอบครัวอบอุ่น 3.สร้างเครือข่าย ระบบการส่งต่อในการ ช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ -ทุกชุมชนมีครอบครัว อบอุ่นที่ผ่านเกณฑ์ ครอบครัวอบอุ่นร้อยละ 60 -จำนวนผู้ได้รับการ ช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ -พมจ. -อปท. -มหาดไทย - ตำรวจ - สาธารณสุข ระดับภาคี ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

15 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 1.ระบบประสานงาน/ การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพและ รวดเร็ว พัฒนาช่อง ทางการสื่อสารให้ มีความหลากหลาย 1.จัดประชุมภาคี เครือข่ายให้ทราบ แนวทางการ ดำเนินงาน 2.จัดทำช่องทางการ ประสานงานการ สื่อสารระหว่างภาคี เครือข่ายกับวัยรุ่น 3.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ให้บริการถึง กลุ่มเป้าหมาย -มีการประชุม 4 ครั้ง/ปี -มีช่องทางให้บริการ แก่วัยรุ่นอย่างน้อย 2 ช่องทาง/ปี -มีวัยรุ่นเข้าใช้บริการ ผ่านช่องทางการ ให้บริการ -ทุกชุมชนมีช่องทาง การสื่อสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง -ทุกองค์กรมีช่องทาง การสื่อสารประสานงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง -ประชาสัมพันธ์ จังหวัด -สาธาณสุข -อบจ. - ศึกษา -อบต./เทศบาล -วิทยุชุมชน ระดับกระบวนการ ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

16 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 2.มีระบบติดตาม ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ ติดตามประเมินผล 1.แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผล 2.ประชุมชี้แจงและ กำหนดแนวทางการ ติดตามประเมินผล 3.จัดทำแนวทาง/ แผนปฏิบัติการ ติดตามประเมินผล 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อประเมินผล การพัฒนา มีระบบติดตามและ ประเมินผลแบบมีส่วน ร่วมของทุกหน่วยงาน ในทุกระดับ -พม. -ศธ. -สธ. -อบจ./เทศบาล/ อบต. -หน่วยงานใน สังกัด กระทรวงศึกษา ธิการ -กศน. -กาชาด -สถานพินิจ -กระทรวง ยุติธรรม ระดับกระบวนการ ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

17 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 3.มีการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการสร้าง และใช้แผนที่ ทางเดิน ยุทธศาสตร์ 1.จัดอบรม เรื่อง การ ใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์แก่ หน่วยงานภาคี เครือข่าย 2.จัดอบรมให้ความรู้ ในเรื่องอนามัยการ เจริญพันธุ์ 3.ถ่ายระดับแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัดสู่อำเภอ ตำบล 4.สนับสนุนการจัด กิจกรรมในการพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ ของภาคีเครือข่าย -ภาคีเครือข่ายที่เข้า อบรม เรื่อง แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ -อำเภอ ตำบล มีการใช้ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ทุกระดับ -มีการพัฒนาอนามัย เจริญพันธุ์ในวัยรุ่น -อบต./เทศบาล -พม. -สาธารณสุข -ศธ. -พม. -อบจ. ระดับกระบวนการ ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

18 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 4.การดำเนินงานแบบ บูรณาการ กำหนดเป้าหมาย ในการทำงาน ร่วมกัน 1.กำหนดคณะทำงาน แบบบูรณาการ 2.กำหนดแนวทาง การดำเนินงานแบบ บูรณาการ 3.ประชุมจัดทำแผน ร่วมกัน 3.ดำเนินงานตาม แผน 4.ติดตามประเมินผล - มีคณะทำงานที่ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบด้าน อนามัยเจริญพันธุ์ทุก ภาคส่วนในระดับ จังหวัด - ทุกระดับมีทีมทำงาน แบบบูรณาการ - พม. -ศธ. -สธ. -อบจ./เทศบาล -อบต. -สพท. -สพม. -กศน. -สถานพินิจ ระดับกระบวนการ ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

19 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 1.บุคลากรมีสมรรถนะ ทักษะที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพ บุคลากร 1.มีการเสริมสร้าง ความรู้ ทักษะให้กับ ภาคีเครือข่ายทุกระดับ 3.สร้างเครือข่ายงาน อนามัยเจริญพันธุ์ทุก ระดับพร้อมจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างหน่วยงาน 4.ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)ของ บุคลากรพร้อมให้การ สนับสนุนส่วนขาดทุก 6 เดือน ทุกชุมชนมีทีมสหวิชาชีพ 1 ทีม -มหาดไทย -สสจ. -อบจ./อบท. -ศธ. เขตการศึกษา - คณะ อนุกรรมการ อนามัยเจริญ พันธุ์ระดับ จังหวัด ระดับพื้นฐาน ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

20 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 2.มีระบบฐานข้อมูล ข่าวสารอนามัยเจริญ พันธุ์ในวัยรุ่น เยาวชน ให้ครบถ้วน ทันสมัย พัฒนาระบบ ฐานข้อมูลข่าวสาร อนามัยเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น เยาวชน ให้ครบถ้วน ทันสมัย 1.จัดตั้ง คณะกรรมการ คณะทำงานเกี่ยวกับ การเก็บข้อมูล 2.จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการของ คณะกรรมการ/ คณะทำงานเกี่ยวกับ การเก็บข้อมูล 3.จัดระบบการ เชื่อมโยงให้สามารถ เข้าถึงง่าย 4.จัดตั้งศูนย์ประสาน ข้อมูลในระดับตำบล/ เทศบาล มีฐานข้อมูลครบถ้วน ทันสมัย ถูกต้อง และ สามารถไปใช้ได้จริง สำนักงานจังหวัด- คณะกรรมการ อนามัยเจริญ พันธุ์ระดับ จังหวัด ระดับพื้นฐาน ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี

21 วัตถุประสงค์/ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์กิจกรรมสำคัญตัวชี้วัดผลสำเร็จหน่วยงาน รับผิดชอบหลัก หน่วยงาน รับผิดชอบรอง 3.องค์กรมีวัฒนธรรม ที่เอื้อต่อการทำงาน ส่งเสริมองค์กรแห่ง การเรียนรู้ 1.จังหวัดต้องมีนโยบาย และแนวทางการ ดำเนินงานให้ชัดเจน 2.จัดประชุมเพื่อกำหนด วัตถุประสงค์ วางแผน การดำเนินงานและ ติดตามประเมินผล 3. การติดตามผลการ ดำเนินงานเพื่อนำมา ปรับปรุง 4.จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อกำหนด แผนการดำเนินงานและ การติดตามประเมินผล 5.ติดตามประเมินผล 6.ส่งเสริมสนับสนุนด้าน บุคลากร งบประมาณ วิชาการ 7.ส่งเสริมการทำงาน แบบบูรณาการกับภาคี เครือข่าย 8.พัฒนาแผนงาน/ โครงการแบบบูรณาการ 9.สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคนทำงาน -กำหนดเป็นวาระ ของจังหวัด -ทุกหน่วยงานมี นโยบายที่ชัดเจน คณะกรรมการ อนามัยเจริญระดับ จังหวัด - สสจ. -อปท. -ทุกหน่วยงาน ของจังหวัด ระดับพื้นฐาน ตารางช่วยนิยามเป้าประสงค์แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเยาวชน จ.ชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น วันที่ 28-29 เมษายน 2554 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google