งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม

2 (Thailand Healthy Life style Strategy) (2554-2563) (2554-2563) โครงการ หมู่บ้าน ต้นแบบ โครงการ หมู่บ้าน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม โครงการ คนไทยไร้ พุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด Nation ministry Department Province

3 จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2553 หน่วยงาน จำนวนผู้ป่วย ทั้งหมด ผู้ป่วยใหม่ปี 2553 รพ. นครปฐม 10,9822,624 รพ. กำแพงแสน 4,0161,510 รพ. นครชัยศรี 1,705293 รพ. ห้วยพลู 2,008146 รพ. ดอนตูม 1,430186 รพ. บางเลน 2,050209 รพ. สามพราน 3,533680 รพ. พุทธมณฑล 1,093408 รพ. หลวงพ่อเปิ่น 1,000118 รวม 27,8176,174

4 ข้อมูลพื้นฐานหน่วย ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 จำนวนผู้ป่วย เบาหวานคน 13,808 17,33 7 19,23 2 23,57 0 27,81 7 จำนวน ประชากรกลาง ปีคน 806,86 4 811,4 08 824,7 02 826,1 50 อัตราป่วย โรคเบาหวาน ต่อแสน ปชก. 1,711. 32 2,136. 66 2,331. 99 2,858. 00 3,367. 06 อัตราเพิ่ม ปี 53 17.8 % เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานจังหวัดนครปฐม 5 ปีย้อนหลัง

5 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2553 หน่วยงานจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดผู้ป่วยใหม่ปี 2553 รพ. นครปฐม 21,440 5,920 รพ. กำแพงแสน 8,213 2,949 รพ. นครชัย ศรี 3,264 709 รพ. ห้วยพลู 4,334 337 รพ. ดอนตูม 3,365 611 รพ. บาง เลน 5,321 569 รพ. สาม พราน 7,074 1,532 รพ. พุทธ มณฑล 1,959 872 รพ. หลวง พ่อเปิ่น 2,195 322 รวม 57,165 13,821

6 ข้อมูลพื้นฐานหน่วย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 จำนวนผู้ป่วย เบาหวาน คน 23,79 5 31,61 4 34,04 7 42,38 2 57,16 5 จำนวนประชากร กลางปี คน 806,8 64 811,4 08 824,7 02 826,1 50 อัตราป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง ต่อแสน ปชก. 2,949. 07 3,896. 19 4,128. 40 5,139.07 6,919.45 อัตราเพิ่ม ปี 53 34.64 % เปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดนครปฐม 5 ปีย้อนหลัง

7 การแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย การพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย

8 เป้าหมายหลักในการพัฒนา ลดปัญหาโรควิถีชีวิต ที่สำคัญ 5 โรค ( เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง มะเร็ง ) ใน 4 ด้าน คือ ลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการตาย ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มวิถีชีวิตพอเพียงใน 2 ด้าน คือ เพิ่ม การบริโภคที่เหมาะสม เพิ่มการออกกำลังกายที่เพียงพอ มีการค้นพบผู้ป่วย โรคเรื้อรังรายใหม่ เพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับ บริการจำนวนเพิ่มขึ้น ( คน / ครั้ง )

9 แนวคิดการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยกลุ่ม Metabolic Disease Tertiary PreventionSecondary PreventionPrimary Prevention CKD Clinic 1.CAPD 2.HD 3.KT Micro Vascular Complication Kidney Disease Retino pathy Macro Vascular Complication Stroke Stroke Fast Track Stroke Alert ชุมชน, EMS, IP, OP/ER 1. มุมปากตก 2. แขนอ่อนแรง 3. พูดไม่ชัด Heart Macro Vascular Complication ACS Alert ชุมชน, EMS, IP, OP/ER 1. เจ็บหน้าอก เค้น นานๆ 2. ปวดร้าวแขน คาง Acute STEMI ST Elevated EKG DM/HT ความเสี่ยงต่อหลอดเลือด คัดกรอง 1.HbA 1 C < 7 % 2.LDL-Chol < 100 mg% 3.BP 130/80 mmHg 4.Micro albumin 5.Eye exam 6.Foot exam PP PPIS กลุ่มเสี่ยง Pre-DM Pre-HT คัดกรองปัจจัยเสี่ยง DM, HT, COPD โรคหลอดเลือด ( ไขมัน ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสนับสนุนการจัดการตนเอง การรักษาด้วยยา การลงทะเบียน 1. ชะลอการเสื่อมของไต 2. ประเมินและรักษา 3. ลดความเสี่ยง CVD 4. เตรียมผู้ป่วย RRT

10 “ โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน ” จังหวัดนครปฐม ปี 2554 คัดกรองอายุ = > 35 ปี (407,731 คน ) กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วย - ความรู้ทั่วไป - การออกกำลังกาย - การคัดกรองปีต่อไป - การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - การตรวจซ้ำ - การคัดกรองปีต่อไป - การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - การรักษา CPG - ตรวจภาวะแทรกซ้อน - จัดตั้งชมรมผู้ป่วย กลุ่มผู้พิการ - การรักษา CPG - การเยี่ยมบ้าน SRM

11 ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการลงทะเบียนและตรวจ ภาวะแทรกซ้อน ปี 2553 ( จำนวนที่ลงทะเบียน 22,045 คน ) เทียบจำนวน ผู้ป่วยทั้งหมด 27,817 คน ) ข้อมูลที่ ตรวจ ตรวจ ตา ตรวจไตตรวจ เท้า ตรวจ HbA1C จำนวนที่ ตรวจ ( คน ) 8,5165,2868,51410,829 คิดเป็น ร้อยละ 30.6119.0030.6138.93

12 ผลการคัดกรองเบาหวานและความดัน จังหวัดนครปฐมปี 2553

13 ผู้ป่วยเบาหวานความดันที่ส่งต่อไปรักษา ที่ รพ. สต. - โรคเบาหวาน จำนวน 1,683 ราย (6.05 %) - โรคความดันโลหิตสูง จำนวน 2,964 ราย (5.18 %)

14 การนำเสนอการดำเนินงาน ปี 2554 มาตรการ / กลยุทธการดำเนินงานไปสู่ ความสำเร็จ  กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  การทำงานเชิงรุก  การมีส่วนร่วมของชุมชน  การใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยการนำแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์  บูรณการทุกภาคส่วน  สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน

15 แนวทางการ ดำเนินงานที่สำคัญ  ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่พื้นที่  รณรงค์ประชาสัมพันธ์  สร้างการมีส่วนร่วม  อบรมครู ก / ข อย่างเข้มข้น  จัดตั้ง DPAC ในสถานบริการ  พัฒนาระบบการจัดการ ฐานข้อมูล  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประกวดบุคคล / ชุมชน ต้นแบบ

16 แนวทางการดำเนินงาน HT/DM ปี 2554 1. คัดกรองกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 407,731 ราย 2. กลุ่มปกติให้ความรู้ นัดตรวจปีต่อไป 3. กลุ่มเสี่ยง - ระดับบุคคล ใช้ DPAC 143 หน่วย - ระดับชุมชน ใช้ SRM 106 ตำบล - ตำบลต้นแบบ 1 ตำบล / อำเภอ

17 แนวทางการดำเนินงาน HT/DM ปี 2554 4. กลุ่มผู้ป่วย - ส่งรักษา รพ. สต. ใกล้ บ้าน - ตรวจภาวะแทรกซ้อนโดย รพ. สต. 5. กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน - ส่งต่อ รพส./ รพช. - เยี่ยมบ้านโดยจนท./ อสม.

18

19


ดาวน์โหลด ppt แนวทางควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google