งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

: การอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.. วัตถุประสงค์การ ศักยภาพ อสม. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดทำและมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ": การอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.. วัตถุประสงค์การ ศักยภาพ อสม. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดทำและมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 : การอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.

2 วัตถุประสงค์การ ศักยภาพ อสม. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดทำและมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน ชุมชนของตนเอง 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านสุขภาพ แก่ อสม. ใน การทำงานเชิงรุก โดยการเป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำสุขภาพในระดับ ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 3. เพื่อส่งเสริมให้ อสม. ได้รับการพัฒนาสามารถการ ดำเนินงานสุขภาพ ชุมชนในพื้นที่ รพ. สต. ได้อย่างเข้มแข็ง เป้าหมายในการอบรม ฟื้นฟู อสม. - อบรม อสม. ในรพ. สต. ทุกแห่งๆ ละ 18 คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

3 การสนับสนุนการอบรมฟื้นฟู อสม. ปี 54 งบประมาณ 230 บาท : อสม. 1 คน สื่อสิ่งพิมพ์ 1. คู่มือ อสม. ยุคใหม่ 2. แนวทางการดำเนินงานโดย อสม. ( โครงการสนองน้ำพระหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใย สุขภาพประชาชน ) 3. องค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1) ปรับพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทย 2) กินให้เป็น เน้นผักผลไม้ 3) ฉลาดอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม

4 เนื้อหาในการอบรมฟื้นฟู อสม. 54 การดำเนินงานแผนสุขภาพตำบลใน รพ. สต. บทบาท อสม. ในการทำงานเชิงรุก โดยการเป็นผู้นำทางความคิดและผู้นำ สุขภาพในระดับชุมชน เพื่อ - การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ 5 โรค ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์อัมพาต และ โรคมะเร็ง - การปรับพฤติกรรมสุขภาพเด็กไทย กิน ให้เป็นเน้นผักผลไม้ ฉลาดอ่านฉลาก ลดหวาน มัน เค็ม ( เน้น ในตำบลจัดการสุขภาพ 5 แห่ง ) - การเป็นทูตไอโอดีน อื่นๆ

5 การประเมิน / ติดตามผลการอบรม ฟื้นฟู อสม. 54 ขณะฝึกอบรม - ประเมินความรู้ผู้เข้ารับ การอบรม ก่อน และ หลังการอบรม ทุกคน (pre-test และ post- test) ( ในตำบลจัดการ สุขภาพ 5 แห่ง ) - ส่วนกลาง ( กอง สช.+ ศูนย์ สช.) จัดทำแบบ ประเมิน ส่งให้จังหวัด ดำเนินการ และรวบรวม ผลประเมิน / รายงาน จำนวนผู้รับการอบรม ส่งกลับมายังศูนย์ฯ หลังการอบรม - ประเมินศักยภาพ อส ม. + การมีส่วนร่วม ของ อสม. ( สุ่มประเมิน อสม. ใน บาง รพ. สต ของ จังหวัดในทุกภาค ) - ส่วนกลาง ( กอง สช.+ ศูนย์ สช.) จัดทำ แบบประเมิน ส่งให้ จังหวัดดำเนินการ และ รวบรวมผล ส่งกลับมายังศูนย์ฯ

6 ขอความร่วมมือจาก จังหวัด ดังนี้ ส่งข้อมูลกลับ มาทีศูนย์ สช. ภาคกลาง montha33@gmail.com montha33@gmail.com - แจ้งแผนการอบรมฟื้นฟู อสม. ( รูปแบบอบรม / วัน - เวลา - สถานที่อบรม ) - รวบรวมผลประเมินความรู้ / จำนวนผู้เข้าอบรม - รวบรวมผลการประเมินศักยภาพ อสม. + การมีส่วนร่วมของ อสม. ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt : การอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม.. วัตถุประสงค์การ ศักยภาพ อสม. 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดทำและมีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนสุขภาพชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google