งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชุมชน เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์, วท. ด.( วิจัย พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ) ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชุมชน เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์, วท. ด.( วิจัย พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ) ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชุมชน เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์, วท. ด.( วิจัย พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ) ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข Pensri0701@gmail.com โครงการ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบ ตำบล จัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

2 การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน เรื่อง อะไร 2. เกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมที่ จะเปลี่ยน คือ อะไร 3. ระยะเวลา ในการปรับเปลี่ยน นานเท่าไรถึงจะยั่งยืน

3 พฤติกรรมบริโภคที่ทำให้เกิด ปัญหาสาธารณสุข กินมากไปอ้วน หวานมากๆ เบาหวาน กินไขมันเกินหัวใจ, หลอดเลือด เค็มไต, ความ ดันโลหิตสูง กากใยน้อยริดสีดวง แคลเซียมต่ำกระดูก, ฟัน

4 พฤติกรรมสุขภาพที่ทำให้เกิดปัญหา / แก้ปัญหาสาธารณสุข พฤติกรรม การ เจ็บป่วย พ พฤติกรรม การป้องกัน โรค พฤติกรรม การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรม การมีส่วน ร่วม ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง แก้ไขปัญหา สาธารณสุข เกิดปัญหา สาธารณสุข

5 1. คัดกรองเบื้องต้นโดย อสม. (6 ข้อ) 2. คัดกรองโดย จนท.สาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงสูง -FCG 100 - 125 -BP 120/80 – 139/89 - ลงทะเบียน - 3อ. 2ส. เข้มข้น - DPAC กลุ่มปกติ -FCG < 100 -BP < 120/80 3อ. 2ส. กลุ่มป่วยมีภาวะแทรกซ้อน - ตา - ไต - ตีน - ลงทะเบียน - 3อ. 2ส. - DPAC - รักษาโรคและ ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วย -FCG > 126 -BP >140/90 - รักษาดูHbA1C - ค้นหาภาวะแทรกซ้อน - ถ่ายภาพจอประสาทตา - microalbuminuria - ตรวจเท้า - ลงทะเบียน - 3อ. 2ส. - DPAC Approach กลุ่มประชาชน ทั่วไป

6 แนวคิดที่สำคัญในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชุมชน PRECEDE PROCEED Model OTTAWA CHARTER

7 PRECEDE PROCEED Model ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมเชิงระบบ ทฤษฎีอธิบายพฤติกรรมเชิงระบบ (Green และ Kreuter 1991) ใช้อธิบายพฤติกรรมของชุมชนหรือ กลุ่มบุคคล เหมาะที่จะนำไปวิเคราะห์ปัญหา สุขภาพและหาสาเหตุเพื่อวางแผนงาน ส่งเสริมสุขภาพต่อไป ครอบคลุมสาเหตุหลายๆ ด้าน เช่น สาเหตุทางสังคม สาเหตุทางพฤติกรรม สาเหตุทางด้านสิ่งแวดล้อม

8 PRECEDE PROCEED Model หลักการมีอยู่ 2 ประเด็น 1. การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย 2. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็น ตัวกำหนดสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพ

9

10 OTTAWA CHARTER

11 กลวิธีการดำเนินงานการ ส่งเสริมสุขภาพตามแนวทาง ของกฎบัตรออตตาวา 1 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริม สุขภาพ (Building Healthy Public Policy) 2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี สุขภาพดี (Creative Supportive Environment) 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน (Strengthen Community Action) 4 พัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Developed Personal Skill) 5 การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Reorient Health Service)

12 กรอบแนวคิด : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามสภาพปัญหาของชุมชน โครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพที่ สอดคล้องกับสภาพ ปัญหาของชุมชน สุขภาพชุมชนดี ขึ้น เกิดการเรียนรู้จาก ประสบการณ์ ร่วมกิจกรรม พัฒนา สู่การดูแลสุขภาพชุมชน ได้เข้มแข็งและยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง + ชุมชนสุขภาพ + วัฒนธรรมส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนมีส่วนร่วม ในการเก็บข้อมูลต่อไปได้ และมีความรู้เพิ่มขึ้น ข้อมูลชุมชน + ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสุขภาพตาม สภาพของชุมชน ความต้องการด้านสุขภาพ ในมุมมองของชุมชน + ความจำเป็นด้านสุขภาพ ในมุมมองของผู้ทำงาน สุขภาพชุมชน / อสม. กระบวนการร่วมกันสรุป ประเมินผล สรุปบทเรียน กระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน และแบ่งงานกัน ตามโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคิด วิเคราะห์ปัญหา

13 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้ ทฤษฎีระบบ Input - พฤติกรรม บริโภคไม่ เหมาะสมและ การใช้แรงกาย น้อย - อ้วนและอ้วนลง พุงมาก - Pre DM, Pre HT มาก - Pt DM, HT คุม ไม่ได้ Process - การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - การจัดการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การมีสุขภาพดี - การกำหนด ข้อตกลงร่วมกัน - เป็นต้น Output - พฤติกรรม บริโภคเหมาะสม และการใช้ แรงกายมากขึ้น - อ้วนและอ้วน ลงพุงลดลง - Pre DM, Pre HT น้อยลง - Pt DM, HT คุมได้

14 สรุป การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชุมชน หาปัญหาสาธารณสุขที่แท้จริงของชุมชนให้ ได้ โดยดูจาก – สถานการณ์โรคย้อนหลัง 3-5 ปี – กลุ่มเสี่ยงสูงต่างๆ – พฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดปัญหา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ การสร้าง ทักษะส่วนบุคคลเรื่องอะไร การมีส่วนร่วมของภาคี / การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ – ค่านิยมที่ดีในการบริโภคอาหาร – การรวมกลุ่มเพื่อสุขภาพ มีสถานที่ออกกำลังกาย การกำหนดข้อตกลงร่วมกันของชุมชน และ ประชาชนนำไปปฏิบัติด้วย

15 15 นพ. โสภณ เมฆธน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จงเชื่อมั่น และทำให้เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt การจัดกระบวนการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมในชุมชน เพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์, วท. ด.( วิจัย พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ ) ศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google