งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.)

2 แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน การส่งโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ระยะ 1.Concept Paper : -ดำเนินการระดับใด :จังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบล -กลุ่มเป้าหมายใด -กิจกรรมที่จะดำเนินการ -บทบาทการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ -งบประมาณ 2. Proposal

3 1.หลักการและเหตุผล -สถานการณ์ในพื้นที่ -ข้อค้นพบสำคัญจากผลการสำรวจความสุข 2552-2553 -ผลวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ -ทุนเดิม และเครื่องมือเดิมที่ใช้ดำเนินการในพื้นที่ เช่น แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด -ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง(Gap)ของทุนเดิม และ เครื่องมือเดิม -กิจกรรมที่จะดำเนินการ และInput ที่จะใช้ เช่น ยุทธศาสตร์สร้างสุข บัญญัติความสุข เชื่อมโยงกับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รวมทั้งระบุผลผลิต/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

4 2. วัตถุประสงค์ 5. ขอบเขตการดำเนินงาน 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6. กรอบแนวคิด (Input Process Output) 7. ตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ 4. นิยามศัพท์

5 8. ระยะเวลา 10. แผนปฏิบัติการ 9. ขั้นตอนการดำเนินงาน 11. การติดตาม และวิธีการประเมินผล 12. ความต่อเนื่องและยั่งยืนโครงการ 14. งบประมาณ แบ่งเป็น งบดำเนินการ และ งบบริหารจัดการ หมายเหตุ : งบบริหารฯไม่เกินร้อยละ 20 ของงบดำเนินการ 13. ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ และคณะทำงานรวมทั้ง หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงานรับทุน)

6 ส่งร่าง Concept Paper และ Proposal ที่ Happy@jitdee.com


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต (สสส.) แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google