งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต(สสส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต(สสส.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต(สสส.)
แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต(สสส.)

2 แนวทางการ ของบประมาณสนับสนุน
การส่งโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ระยะ Concept Paper : ดำเนินการระดับใด :จังหวัด หรืออำเภอ หรือตำบล กลุ่มเป้าหมายใด กิจกรรมที่จะดำเนินการ บทบาทการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ งบประมาณ 2. Proposal

3 1.หลักการและเหตุผล สถานการณ์ในพื้นที่
ข้อค้นพบสำคัญจากผลการสำรวจความสุข ผลวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการ ทุนเดิม และเครื่องมือเดิมที่ใช้ดำเนินการในพื้นที่ เช่น แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง(Gap)ของทุนเดิม และ เครื่องมือเดิม กิจกรรมที่จะดำเนินการ และInput ที่จะใช้ เช่น ยุทธศาสตร์สร้างสุข บัญญัติความสุข เชื่อมโยงกับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย รวมทั้งระบุผลผลิต/ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

4 2. วัตถุประสงค์ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4. นิยามศัพท์ 5. ขอบเขตการดำเนินงาน 6. กรอบแนวคิด (Input Process Output) 7. ตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์

5 11. การติดตาม และวิธีการประเมินผล
8. ระยะเวลา 9. ขั้นตอนการดำเนินงาน 10. แผนปฏิบัติการ 11. การติดตาม และวิธีการประเมินผล 12. ความต่อเนื่องและยั่งยืนโครงการ 13. ระบุชื่อหัวหน้าโครงการ และคณะทำงานรวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ (หน่วยงานรับทุน) 14. งบประมาณ แบ่งเป็น งบดำเนินการ และ งบบริหารจัดการ หมายเหตุ : งบบริหารฯไม่เกินร้อยละ 20 ของงบดำเนินการ

6 ส่งร่าง Concept Paper และ Proposal ที่


ดาวน์โหลด ppt “โครงการสร้างสุขระดับจังหวัด….” จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต(สสส.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google