งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017

2 ที่มาและความสำคัญ จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 2

3 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง  เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง  เพื่ออำนวยความสะดวกและลดเวลาในการตัดสินใจเลือกรถ ขนส่ง

4 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 4 ประโยชน์  ได้ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกรถขนส่ง  เพิ่มความถูกต้อง และลดเวลาในการทำงาน  ลดความเสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดของข้อมูล

5 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 5 ขอบเขตของงานวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ เลือกรถขนส่ง ประกอบด้วย

6 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 6 ขอบเขตของงานวิจัย ( ต่อ )  ขอบเขตการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนของผู้ตัดสินใจในการเลือกรถ สามารถตัดสินใจเลือกรถได้  ส่วนของผู้บริหาร สามารถดูรายงานการใช้รถรายเดือน รายปีได้  ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลการส่งสินค้า รายงานการ ใช้รถในแบบต่างๆได้  จัดทำคู่มือการใช้งานระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือก รถขนส่ง

7 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 7 ขอบเขตของงานวิจัย ( ต่อ )  นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย  ผู้ตัดสินใจในการเลือกรถ หมายถึง บุคลากรแผนกวาง แผนการขนส่ง ฝ่ายโลจิสติกส์ที่ทำหน้าที่ในการเลือกรถใน การขนส่ง ทั้ง 3 กลุ่ม ของการขนส่ง  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการ ฝ่ายโลจิสติกส์ ผู้จัดการแผนกวางแผนการขนส่ง  ผู้ใช้งานทั่วไป หมายถึง ผู้เข้ามาใช้งานระบบเพื่อดูข้อมูล ต่างๆ

8 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 8 โครงสร้างระบบ

9 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 9 โครงสร้างระบบ ( ต่อ )  Input  Process  Output

10 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 10 ทฤษฎีและหลักการ  การวิเคราะห์ระบบงานเดิม  การวิเคราะห์ระบบงานใหม่  จัดการข้อมูลพื้นฐาน  การกำหนดเงื่อนไข  นำเข้าข้อมูล  แปลงหน่วยเป็นกระบะ  กระบวนการตัดสินใจ  ตรวจสอบผล และปรับแก้ไขผลการ ตัดสินใจ  รายงาน

11 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 11 การดำเนินงาน  ศึกษา  เรื่องความเป็นไปได้และความต้องการของผู้ใช้  ความซับซ้อนของระบบ  จำนวนข้อมูลนำเข้า  การเลือกรถในการใช้งาน  ประเภทของรถขนส่ง  ขบวนการทำงานของระบบเดิม  ปัจจัยในการเลือกรถมีอะไรบ้าง

12 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 12 สรุปผลการดำเนินงาน  ขอบเขตงานวิจัย  แผนการดำเนินงาน  วิเคราะห์ระบบ

13 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 13 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการติดสินใจอื่นๆได้

14 จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง 14 แผนการดำเนินงาน ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. กำหนดขอบเขตและวางแผน โครงการ วิเคราะห์ระบบ พัฒนาระบบ ปี 2553 ปี 2554 แผนการดำเนินงานม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ทดสอบผลของงานวิจัย ติดตั้งระบบและประเมินผลงานวิจัย จัดทำคู่มือ


ดาวน์โหลด ppt ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกรถขนส่ง จุฑามาศ ผลประดิษฐ์ 5210121017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google