งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 โครงร่างการ วิจัย (Research Proposal). ขอบเขตเนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะของโครง ร่างการวิจัย องค์ประกอบของ โครงร่างการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 โครงร่างการ วิจัย (Research Proposal). ขอบเขตเนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะของโครง ร่างการวิจัย องค์ประกอบของ โครงร่างการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 โครงร่างการ วิจัย (Research Proposal)

2 ขอบเขตเนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะของโครง ร่างการวิจัย องค์ประกอบของ โครงร่างการวิจัย

3 5. 1 ความหมาย แผนการวิจัยที่ กำหนดกรอบ แนวคิดและแนวทาง ในการทำวิจัยไว้ ล่วงหน้า บทที่ 5 โครง ร่างการวิจัย (Research Proposal)

4 5. 2 วัตถุประสงค์ เป็นแนวทาง ดำเนินการวิจัย เป็นหลักฐานตรวจสอบ การดำเนินงาน เป็นเอกสารของอนุมัติ ดำเนินการ เป็นเอกสารขอรับทุน

5 5.3 ลักษณะของ โครงร่างการวิจัย ความชัดเจนของ ปัญหา ความสำคัญของ ปัญหา ความเหมาะสมของ แบบการวิจัย งบประมาณที่ สมเหตุสมผล ความสัมพันธ์ สอดคล้องระหว่างหัวข้อ

6 5.4 องค์ประกอบของ โครงร่างการวิจัย ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการ วิจัย สมมติฐาน ( ถ้ามี ) ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับจากการวิจัย คำนิยามศัพท์เฉพาะ

7 เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ประชากร กลุ่ม ตัวอย่าง เครื่องมือ การ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล แผนการดำเนินงาน งบประมาณ บรรณานุกรมชั่วคราว

8 1) ชื่อเรื่อง มีการระบุตัวแปร อย่างชัดเจน มีการบ่งชี้ถึง ประเภทความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร อย่างถูกต้อง มีการบ่งชี้ถึง ประชากรเป้าหมาย ไม่มีคำที่ไม่สำคัญ หรือไม่จำเป็น

9 2) ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา มีการอ้างอิงเพื่อเพิ่ม น้ำหนักให้น่าเชื่อถือ ควรเน้นให้เห็นถึง ปัญหา ความต้องการ ความสำคัญ หรือ จำเป็นของปัญหา สามารถเชื่อมโยงไป ยังวัตถุประสงค์ของ การวิจัยได้

10 ประเด็นสำคัญที่ควร กล่าวถึง สภาพที่พึงประสงค์ / สภาพที่ควรจะเป็น สภาพปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่าง สภาพที่พึงประสงค์กับ สภาพปัจจุบัน ( ระบุปัญหา ที่เกิดขึ้น ) แนวทางแก้ปัญหาโดย อ้างอิงจากทฤษฎีและ ผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปเชื่อมโยงเข้าสู่ ปัญหาวิจัย

11 3) วัตถุประสงค์ของการ วิจัย สอดคล้องกับปัญหา วิจัย มีความเป็นไปได้ที่จะ ได้คำตอบจากการวิจัย ผู้อ่านสามารถเข้าใจ ได้ง่าย ใช้ประโยคบอกเล่า ระบุถึงพฤติกรรมที่ สังเกตได้ วัดได้

12 4) สมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับปัญหา วิจัยและวัตถุประสงค์ ตั้งอยู่บนเหตุผล / หลักการที่เชื่อถือได้ หรือมาจากผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องในอดีต ละเอียดและชัดเจน มากพอที่จะทดสอบได้ สามารถทดสอบได้ใน เวลาที่กำหนด สอดคล้องกับความเป็น จริง เป็นประโยคบอกเล่า เข้าใจง่าย

13 5) ขอบเขตของการวิจัย ขอบเขตประชากร ขอบเขตเนื้อหา / เนื้อเรื่อง ตัวแปรที่ศึกษา

14 6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ เป็นผลที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นจากงานวิจัย นี้โดยตรง ไม่เขียนเกิน ขอบเขตของการวิจัย

15 7) คำนิยามศัพท์เฉพาะ อธิบายคำศัพท์ เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คำที่ปรากฏในชื่อเรื่อง หรือวัตถุประสงค์ ตัวแปรที่ศึกษา เขียนเป็นคำนิยามเชิง ปฏิบัติการ ( สังเกต ได้ วัดได้ )

16 8) เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญจาก เอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง แนวคิด / ทฤษฎีที่ใช้ ในการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา เรียบเรียงจัดลำดับตาม ความสำคัญของหัว เรื่องที่เกี่ยวข้อง

17 9) วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง ประชากร มีลักษณะ อย่างไร กลุ่มตัวอย่าง มี ลักษณะอย่างไร เหตุผลในการเลือก กลุ่มตัวอย่าง และ วิธีการได้มา / วิธีการสุ่ม ตัวอย่าง

18 9) วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูล ชนิดของเครื่องมือ ประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละชนิดมี ลักษณะอย่างไร วิธีการสร้างและ ตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือ

19 9) วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ใช้วิธีใด เก็บข้อมูลในช่วงเวลา ใดบ้าง ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล เก็บข้อมูลกับใคร

20 9) วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิง บรรยาย วิเคราะห์ข้อมูลเชิง สรุปอ้างอิง เพื่อตอบสมมติฐาน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 โครงร่างการ วิจัย (Research Proposal). ขอบเขตเนื้อหา ความหมาย วัตถุประสงค์ ลักษณะของโครง ร่างการวิจัย องค์ประกอบของ โครงร่างการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google