งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.
การเขียนโครงการ ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.

2 โครงการแบบทั่วไป (Conventional Method)
ชื่อโครงการ: ชื่อแผนงาน และเจ้าของโครงการ ความสำคัญและที่มาของโครงการ (หลักการและเหตุผล) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย: เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัด (ผลผลิต – ผลลัพธ์) 19/05/1999 Excellence Training Institution

3 การเขียนโครงการแบบทั่วไป (ต่อ)
แผนดำเนินงาน (สำหรับโครงการขนาดใหญ่) ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานหลายปี วิธีดำเนินงาน พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ โดยใช้ตาราง Gantt Chart หรือ Action Plan 19/05/1999 Excellence Training Institution

4 การเขียนโครงการแบบทั่วไป (ต่อ)
งบประมาณ: หมวดค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่าย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, อื่นๆ การประเมินผล ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ: หัวหน้าโครงการ, ผู้ร่วมโครงการ, ที่ปรึกษา 19/05/1999 Excellence Training Institution

5 โครงการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ชื่อโครงการ: ชื่อแผนงาน และเจ้าของโครงการ ความสำคัญและที่มาของโครงการ (หลักการและเหตุผล) วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ 19/05/1999 Excellence Training Institution

6 การเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ต่อ)
วิธีดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ อาจใช้ตาราง Gantt Chart หรือ Action Plan ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 19/05/1999 Excellence Training Institution

7 การเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ต่อ)
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร ยุทธศาสตร์ของเครือข่าย ทรัพยากร และงบประมาณ ทรัพยากร งบประมาณ หมวดค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่าย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, อื่นๆ 19/05/1999 Excellence Training Institution

8 การเขียนโครงการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ต่อ)
การประเมินผล ประโยชน์ที่ได้รับ 19/05/1999 Excellence Training Institution


ดาวน์โหลด ppt ดร.ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google