งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโครงการ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.. 19/05/1999Excellence Training Institution2 โครงการแบบทั่วไป (Conventional Method) 1. ชื่อโครงการ : ชื่อแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโครงการ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.. 19/05/1999Excellence Training Institution2 โครงการแบบทั่วไป (Conventional Method) 1. ชื่อโครงการ : ชื่อแผนงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโครงการ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.

2 19/05/1999Excellence Training Institution2 โครงการแบบทั่วไป (Conventional Method) 1. ชื่อโครงการ : ชื่อแผนงาน และ เจ้าของโครงการ 2. ความสำคัญและที่มาของ โครงการ ( หลักการและ เหตุผล ) 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย : เชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพ : ตัวชี้วัด ( ผลผลิต – ผลลัพธ์ )

3 19/05/1999Excellence Training Institution3 การเขียนโครงการแบบ ทั่วไป ( ต่อ ) 5. แผนดำเนินงาน ( สำหรับ โครงการขนาดใหญ่ ) ที่มี ระยะเวลาปฏิบัติงานหลายปี 6. วิธีดำเนินงาน 7. พื้นที่ดำเนินการ 8. ระยะเวลาดำเนินการ โดยใช้ ตาราง Gantt Chart หรือ Action Plan

4 19/05/1999Excellence Training Institution4 การเขียนโครงการแบบ ทั่วไป ( ต่อ ) 9. งบประมาณ : หมวด ค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่าย, ค่า วัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, อื่นๆ 10. การประเมินผล 11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12. ผู้รับผิดชอบโครงการ : หัวหน้าโครงการ, ผู้ร่วม โครงการ, ที่ปรึกษา

5 19/05/1999Excellence Training Institution5 โครงการแบบมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ 1. ชื่อโครงการ : ชื่อแผนงาน และ เจ้าของโครงการ 2. ความสำคัญและที่มาของ โครงการ ( หลักการและ เหตุผล ) 3. วัตถุประสงค์ 4. ขอบเขตของโครงการ

6 19/05/1999Excellence Training Institution6 การเขียนโครงการแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( ต่อ ) 5. วิธีดำเนินงาน 6. ระยะเวลาดำเนินการ อาจใช้ ตาราง Gantt Chart หรือ Action Plan 7. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ โครงการ  ผลผลิต (Outputs)  ผลลัพธ์ (Outcomes) 8. ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ

7 19/05/1999Excellence Training Institution7 การเขียนโครงการแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( ต่อ ) 9. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์หลักขององค์กร  ยุทธศาสตร์ของเครือข่าย 10. ทรัพยากร และงบประมาณ  ทรัพยากร  งบประมาณ หมวด ค่าตอบแทน, ค่าใช้จ่าย, ค่า วัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, อื่นๆ

8 19/05/1999Excellence Training Institution8 การเขียนโครงการแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ( ต่อ ) 11. การประเมินผล 12. ประโยชน์ที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโครงการ ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร, DMS.. 19/05/1999Excellence Training Institution2 โครงการแบบทั่วไป (Conventional Method) 1. ชื่อโครงการ : ชื่อแผนงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google