งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 เป้าหมายในช่วงฤดูการ ระบาด ลดการตาย – เน้นการมี Dengue Corner ใน โรงพยาบาล – มี Case manager จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยตายเกิน 0.12 เป็นพื้นที่ที่กระทรวงให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 เป้าหมายในช่วงฤดูการ ระบาด ลดการตาย – เน้นการมี Dengue Corner ใน โรงพยาบาล – มี Case manager จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยตายเกิน 0.12 เป็นพื้นที่ที่กระทรวงให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 เป้าหมายในช่วงฤดูการ ระบาด ลดการตาย – เน้นการมี Dengue Corner ใน โรงพยาบาล – มี Case manager จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยตายเกิน 0.12 เป็นพื้นที่ที่กระทรวงให้ ความสำคัญ การป้องกัน / ควบคุมการระบาดก็ ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 4

5 ข้อสั่งการ Warroom กระทรวง เมื่อ 13 มิถุนายน 56 5

6 สรุปข้อสั่งการ การประชุม War Room กระทรวงสาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ครั้ง ที่ 16/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ให้เปิด War room ทุกจังหวัด ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายในหน่วยงาน สาธารณสุขและนอกหน่วยงาน ( ตามดุลยพินิจของจังหวัด ) ติดตามสถานการณ์ ให้ข้อเสนอแนะ ชี้เป้าพื้นที่ เสี่ยง ติดตามผลการดำเนินงาน ฯลฯ ยุทธศาสตร์ 5 เสือ : สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด 1) มอบ ผชชว. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในระดับ จังหวัด 2) มอบให้ สคร จัดผู้รับผิดชอบ 1 คน / จังหวัด 3) รพศ / รพท. ขอให้มีแพทย์ 1 คน เป็นหัวหน้าทีม รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในจังหวัด 4) รพช. มีแพทย์หรือพยาบาลอาวุโส 1 คน เป็น ผู้รับผิดชอบ 5) จัดให้มีตัวแทน SRRT ระดับอำเภอ ในส่วน ปฏิบัติการ 1 คน โดยให้ดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 6

7 สรุปข้อสั่งการ การประชุม War Room กระทรวงสาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ครั้ง ที่ 16/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผชช. ว : ภารกิจเน้นในด้าน มาตรการ ควบคุมกำกับและ ประเมินผล – ติดตามประเมินผลเป็นรายอำเภอ โดย สคร เป็นทีมช่วยออกประเมิน ในพื้นที่ให้ชัดเจน – ประสานและรายงานท่านผู้ตรวจฯ เกี่ยวกับแนวทางและปัญหา อุปสรรค เพื่อสรุปผลเสนอต่อรอง ปลัดฯ ( นพ. โสภณ ) ทุกวันอังคาร 7

8 5 เสือ เป็นใคร ควรมีบทบาท อย่างไร เสือหน่วยงานบุคคลบทบาท 1 สสจ. ผชช. ว. เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามระบบ ICS ( เมื่อ เปิด War room) หรือ Mr.Dengue 2 สคร. ผู้ประสานจังหวัดที่ปรึกษาทางวิชาการ ประสานส่วนกลาง และ เป็นผู้แทนทีมประเมินผลของ สคร. 3 รพศ./ รพท. รองฯแพทย์ หรือแพทย์ที่ ได้รับมอบหมาย เป็น Case manager ระดับจังหวัด ( หรือ Dr.Dengue) เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลทุก แห่งในจังหวัด 4 รพช. แพทย์หรือพยาบาลอาวุโสเป็น Case manager ระดับอำเภอ บริหาร จัดการให้ผู้ป่วยทุกรายในอำเภอ ได้รับการ รักษาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 5 ทีม SRRT อำเภอผู้แทนหรือแกนหลักของ ทีม เป็นผู้แทนทีมปฏิบัติการในพื้นที่ของอำเภอ 8

9 Case manage r การจัดการระบบรักษาและควบคุมโรคใน รพ. ต้องจัดการให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยหนัก ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งจะครอบคลุม ตั้งแต่การจัดระบบบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สำรองเตียง การส่งต่อ การสื่อสารระหว่าง รพ. เล็ก กับ รพ. ใหญ่ 9 Disease manager  การควบคุมการระบาดในชุมชน  การจัดทีมออกดำเนินการ สอบสวนและควบคุมโรค  การประสานให้ทุกภาคส่วนกำจัด ลูกน้ำต่อเนื่อง  การจัดระบบสั่งการ  war room

10 Staff: – พยาบาลคัดกรอง มีความรู้เรื่องไข้เลือดออก Structure: – เครื่องมือตรวจ vital sign – ยาทากันยุง – เอกสารแนะนำการสังเกตอาการ และการปฏิบัติตัว – CPG หรือ แผนภูมิการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย Support: – ยาทากันยุง – เอกสารแนะนำการสังเกตอาการ และการปฏิบัติตัว องค์ประกอบ Dengue corner 10

11 แนวทางการดำเนินงาน Dengue corner ( กรมฯแนะนำ 1 ก. ค.56) 1. การตรวจคัดกรองตามแนวทาง CPG สำนัก พัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 2. ให้ผู้ป่วยทายากันยุง 3. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยสงสัยที่จะกลับบ้าน ประกอบด้วย : ในกลุ่ม – แพทย์สงสัยว่าท่านป่วยเป็นไข้เลือดออก – แพทย์จะยังไม่รับไว้ในโรงพยาบาล ประเด็น : – ท่านจะมีอาการไข้สูงลอย ในวันที่ 3-4 นับจากมี ไข้วันแรกจะอยู่ใน ช่วงวิกฤต หากกลับบ้านแล้วมีอาการกินไม่ได้ อาเจียน ให้มาพบแพทย์ – ให้ผู้อยู่ร่วมบ้านฉีดยาฆ่ายุงและสำรวจเพื่อกำจัด ลูกน้ำ – แจ้งเตือนเพื่อนบ้านว่าไข้เลือดออกระบาดใน หมู่บ้าน ให้ร่วมกันกำจัดลูกน้ำ 11

12 การตรวจคัดกรองที่แผนก ผู้ป่วยนอกในรพช. [ อ้างอิง สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2547 ] ไข้สูง> 38.5 o C ไม่มีอาการเฉพาะ ตรวจทูนิ เกต์ บวกลบ ซักประวัติตรวจร่างกาย ปวดท้องมาก อาเจียนมาก เลือดออก มีภาวะขาดน้ำ ช็อค (pulse pressure แคบเช่น 100/80 mmHg) ความดันต่ำ ชีพจรเบาเร็ว ตัวเย็น เหงื่อออก ระบบไหลเวียนโลหิตปลายมือ ปลายเท้าไม่ดี capillary refill>2 วินาที ให้การรักษาเบื้องต้น นัดตรวจติดตามถ้าอาการทั่วไปดี ไม่มี ภาวะช็อคหรือขาดน้ำ ตรวจทูนิเกต์ซ้ำ ในกรณีมีไข้มากกว่า 48 ชั่วโมงให้พยายาม หาสาเหตุ มี -> admit ไม่มี -> - ตรวจ CBC ถ้ามีไข้ มากกว่า 48 ชม. - นัดตรวจติดตาม หรือ พิจารณา admit 12

13 13

14 14

15 มาตรการ 3-3-1 ควบคุมโรค ไข้เลือดออก เน้นการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ( ประเมินจาก สถานการณ์รายสัปดาห์ของพื้นที่ ) เน้นการควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาด ในพื้นที่ ที่พบผู้ป่วย 15

16 สคร. ต้องทำอะไรบ้าง 1. ติดตามสถานการณ์โรค ชี้เป้า ถึงระดับอำเภอ ตำบล 2. สุ่มประเมิน HI ชุมชน, CI โรงเรียน, CI โรงพยาบาล CI วัด CI ศูนย์เด็กเล็ก HI ≤ 10 CI=0 ( แจ้ง ผชช. ว. และรายงานผู้ตรวจฯ ) 3. ประเมินประสิทธิภาพและปัญหา การปฏิบัติงานของ SRRT อำเภอ 4. สนับสนุนการดำเนินการของ จังหวัด ตามยุทธศาสตร์ และ การควบคุมโรคในกรณีเกิดการ ระบาด 16


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 เป้าหมายในช่วงฤดูการ ระบาด ลดการตาย – เน้นการมี Dengue Corner ใน โรงพยาบาล – มี Case manager จังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยตายเกิน 0.12 เป็นพื้นที่ที่กระทรวงให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google