งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระ เดชธนะพงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 1 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระ เดชธนะพงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 1 พฤศจิกายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระ เดชธนะพงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 1 พฤศจิกายน 2554

2 วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราป่วยโรค ไข้เลือดออกให้ลดน้อยลง

3 เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุด ปี 2555 ระดับประเทศ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของประเทศ 5 ปี ย้อนหลัง (2550-2554) สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อัตราป่วยด้วยโรค ไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 25 เมื่อ เปรียบเทียบค่ามัธยฐานของประเทศ 5 ปี ย้อนหลัง

4 ตัวชี้วัดอำเภอเข้มแข็งปี 55 2. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงมากกว่า ร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (2549-2553) 1.1. ร้อยละ 100 ของตำบลมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน House Index น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ( HI ≤ 10) 1.2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและโรงพยาบาลชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย Container Index เท่ากับ 0 (CI = 0) 1. ค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย

5  1. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ระดับอำเภอในการเฝ้าระวังโรค  การพยากรณ์โรค  การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายระดับตำบล

6  2. การป้องกันโรคในรูปแบบ IVM (Integrated Vector Management) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใช้รูปแบบ IVM มุ่งเน้นให้ระดับตำบลสามารถดำเนินการได้ คาดหวังให้ อบต./ อปท. เป็นเจ้าภาพดำเนินงาน ร่วมกับหน่วบงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้  มุ่งเน้นใช้มาตรการควบคุมพาหะนำโรคโดย คำนึงถึง Bionomic ของ Vector  คำนึงถึง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

7


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระ เดชธนะพงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 1 พฤศจิกายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google