งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2555 นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2555 นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2555 นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
นโยบายการดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2555 นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 1 พฤศจิกายน 2554

2 วัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกให้ลดน้อยลง

3 เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดปี 2555
ระดับประเทศ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง มากกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของประเทศ 5 ปี ย้อนหลัง ( ) สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบค่ามัธยฐานของประเทศ 5 ปี ย้อนหลัง

4 ตัวชี้วัดอำเภอเข้มแข็งปี 55
1.ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 1.1. ร้อยละ 100 ของตำบลมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน House Index น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ( HI ≤ 10) 1.2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและโรงพยาบาลชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย Container Index เท่ากับ 0 (CI = 0) 2. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงมากกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ( )

5 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
1. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย ระดับอำเภอในการเฝ้าระวังโรค การพยากรณ์โรค การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เครือข่ายระดับตำบล

6 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม(ต่อ)
2.การป้องกันโรคในรูปแบบ IVM (Integrated Vector Management) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการใช้รูปแบบ IVM มุ่งเน้นให้ระดับตำบลสามารถดำเนินการ ได้ คาดหวังให้ อบต./อปท. เป็นเจ้าภาพ ดำเนินงานร่วมกับหน่วบงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ มุ่งเน้นใช้มาตรการควบคุมพาหะนำโรคโดย คำนึงถึง Bionomic ของ Vector คำนึงถึง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

7 สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปี 2555 นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google