งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VDO conference dengue 1 July 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VDO conference dengue 1 July 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VDO conference dengue 1 July 2013

2 ข้อสั่งการปลัดผ่าน VDO conference
ติดตามผ่าน VDO conference ทุก 2 สัปดาห์ ให้เปิด war room ทุกจังหวัด จัดตั้ง 5 เสือ ดูแลไข้เลือดออก ทุกจังหวัด อำเภอ สคร. 1 คน ทำงานร่วมกับ ผชช.ว (Mr Dengue) และ รองแพทย์ (Dr. Dengue) โรงพยาบาลทั่วไป ระดับจังหวัด ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน 1 คน ทำงานร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ (SRRT อำเภอ) มอบสคร. ประเมินผล รายงานผู้ตรวจ HI ชุมชน, CI โรงเรียน, CI โรงพยาบาล War room จังหวัด SRRT อำเภอ สถานการณ์โรคชี้เป้าถึงระดับอำเภอ ตำบล มอบกรมฯ Risk communication ประเมินผลภาพรวม

3 สิ่งที่สคร.ต้องดำเนินการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบรายจังหวัด ระเบียนรายชื่อ 5 เสือของจังหวัดในเขต พร้อมเบอร์โทร ขับเคลื่อนการทำงานผ่านผู้ตรวจราชการ ขอให้ผอ.สคร. ลงพื้นที่เพื่อประสานให้ผู้ว่าราชการดำเนินการเปิด war room และหากมีการระบาดหรือเสียชีวิตต่อเนื่องเพื่อประเมินสถการณ์และให้คำแนะนำ

4 หัวข้อและชุดคำถามสำหรับการประเมิน
war room ประธานคือ?, ความถี่ในการประชุม, ประสิทธิภาพการสั่งการ SRRT มีการสอบสวนควบคุมการระบาดอย่างไร? ทันเวลา? มีผู้ป่วยต่อเนื่องในพื้นที่หลังการสอบสวนอย่างไร? Dengue corner ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร สถานการณ์ จำนวนและการกระจาย, อำเภอและตำบลที่ต้องเน้นหนัก การระบาดที่พบ สาเหตุการเสียชีวิต จาก dead case conference HI, CI ในโรงพยาบาล โรงเรียน

5 แนวทางการดำเนินงาน Dengue corner
1. การตรวจคัดกรองตามแนวทาง CPG สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ 2. ให้ผู้ป่วยทายากันยุง 3. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยสงสัยที่จะกลับบ้านประกอบด้วย: – แพทย์สงสัยว่าท่านป่วยเป็นไข้เลือดออก – แพทย์จะยังไม่รับไว้ในโรงพยาบาล – ท่านจะมีอาการไข้สูงลอย ในวันที่ 3-4 นับจากมีไข้วันแรกจะอยู่ในช่วงวิกฤต หากกลับบ้านแล้วมีอาการกินไม่ได้ อาเจียน ให้มาพบแพทย์ – ให้ผู้อยู่ร่วมบ้านฉีดยาฆ่ายุงและสำรวจเพื่อกำจัดลูกน้ำ – แจ้งเตือนเพื่อนบ้านว่าไข้เลือดออกระบาดในหมู่บ้าน ให้ร่วมกันกำจัดลูกน้ำ

6 องค์ประกอบ Dengue corner
Staff: พยาบาลคัดกรอง มีความรู้เรื่องไข้เลือดออก Structure: เครื่องมือตรวจ vital sign ยาทากันยุง เอกสารแนะนำการสังเกตอาการ และการปฏิบัติตัว CPG หรือ แผนภูมิการคัดกรอง ดูแลผู้ป่วย Support:

7 ไม่มี -> -ตรวจ CBC ถ้ามีไข้มากกว่า 48 ชม.
ไข้สูง> 38.5oC ไม่มีอาการเฉพาะ การตรวจคัดกรองที่แผนกผู้ป่วยนอกในรพช. [อ้างอิงสำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2547] ตรวจทูนิเกต์ บวก ลบ ซักประวัติตรวจร่างกาย ปวดท้องมาก อาเจียนมาก เลือดออก มีภาวะขาดน้ำ ช็อค (pulse pressure แคบเช่น 100/80 mmHg) ความดันต่ำ ชีพจรเบาเร็ว ตัวเย็น เหงื่อออก ระบบไหลเวียนโลหิตปลายมือปลายเท้าไม่ดี capillary refill>2 วินาที ให้การรักษาเบื้องต้น นัดตรวจติดตามถ้าอาการทั่วไปดี ไม่มีภาวะช็อคหรือขาดน้ำ ตรวจทูนิเกต์ซ้ำ ในกรณีมีไข้มากกว่า 48 ชั่วโมงให้พยายามหาสาเหตุ ไม่มี -> -ตรวจ CBC ถ้ามีไข้มากกว่า 48 ชม. -นัดตรวจติดตาม หรือพิจารณา admit มี -> admit


ดาวน์โหลด ppt VDO conference dengue 1 July 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google