งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือที่ใช้ใน การดำเนินงาน ชุลีพร จิระพงษา พจมาน ศิริอารยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือที่ใช้ใน การดำเนินงาน ชุลีพร จิระพงษา พจมาน ศิริอารยาภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือที่ใช้ใน การดำเนินงาน ชุลีพร จิระพงษา พจมาน ศิริอารยาภรณ์

2 ภาพรวมของการทำงาน/เครื่องมือ ตำบล ตรวจสอบ ตำบล ตรวจสอบ อำเภอ สอบสวน อำเภอ สอบสวน *เครือข่าย หมายถึง อบต. เทศบาล สื่อมวลชน ครู ผู้นำ ประชาชนในพื้นที่ อสม./เครือข่าย* แจ้งข่าว อสม./เครือข่าย* แจ้งข่าว “แนวทางการแจ้งเหตุผิดปกติฯ” “ทะเบียนรับแจ้งข่าวการระบาดฯ” “แนวทางตรวจสอบข่าวการระบาด” วิทยากร / พี่เลี้ยง 2

3 Communication and Training การสื่อสาร และ การสอน Two-wayOne-way Communication 3

4 คำถามที่น่าถาม ให้แจ้งข่าวหรือรายงานโรคไปเพื่ออะไร ? 1 จะให้แจ้งโรค หรือ แจ้งกลุ่มอาการอะไรบ้าง ? 2 เมื่อไหร่ถึงควรจะแจ้ง ? 3 นอกจากการแจ้งข่าวแล้ว เขาควรทำอะไรอีก ? 4 แล้วเราจะตอบสนองต่อข่าวที่ได้รับแจ้งอย่างไรดี ? 5 4

5 “ ทุกเหตุรายงาน มี ความหมาย ต้องตอบสนอง ” 5

6 แนวทาง “ การแจ้งเหตุผิดปกติด้าน สาธารณสุข ” โดย อสม. และอบต. กลุ่มอาการ พบบ่อย ให้แจ้งเมื่อกิจกรรมที่ควร ดำเนินการ 1. อาการ ผิดปกติของ ทางเดิน อาหาร อาเจียน มาก หรือ ถ่ายเป็นน้ำ 1 ครั้ง หรือ ถ่ายเหลว ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ใน 1 วัน - ผู้ป่วยตั้งแต่ 2 รายจาก ชุมชน/ สถานที่ เดียวกัน (เช่น โรงเรียน โรงงาน หมู่บ้าน) ภายใน 1 วัน - ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต หรือ ช็อค - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) ภายใน 1 วัน - เก็บอาหารที่สงสัย ไว้ใน ตู้เย็น เพื่อส่งตรวจหาเชื้อ โรคต่อไป - ถ้าอาการไม่มากให้ดื่ม น้ำเกลือแร่ ปริมาณ เท่ากับที่ถ่ายหรืออาเจียน ออกไป - ถ้าอาการหนัก ให้ส่ง สถานพยาบาล 6

7 แนวทาง “ การแจ้งเหตุผิดปกติด้าน สาธารณสุข ” โดย อสม. และอบต. กลุ่มอาก าร ให้แจ้ง เมื่อ กลุ่มกิจกรรมที่ควร ดำเนินการ 2. อาการ คล้าย ไข้หวัด ใหญ่ ไข้สูง ไอ เจ็บ คอ มี น้ำมูก หายใจ ลำบาก หรือ หอบ - ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต - ผู้ป่วยที่ สงสัย ไข้หวัดนก ทุกราย - ผู้ป่วย ที่มาจาก ชุมชน เดียวกัน ตั้งแต่ 2 ราย ใน 1 สัปดาห์ - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) ภายใน 1 วัน - แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น ประมาณ 1 สัปดาห์ - แยกสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย - ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ ใกล้ผู้อื่น - หากผู้ป่วยเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น หญิง ตั้งครรภ์ คนอ้วนมาก มีโรคประจำตัว แนะนำให้ไปหาหมอ - หากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง แต่มีไข้สูงติดต่อกัน 2 วันหรือเริ่มมีอาการเหนื่อย แนะนำให้ไป หาหมอ - คนใกล้ชิด ให้สังเกตอาการตนเอง 1 สัปดาห์ ถ้าเริ่มป่วยให้ปฏิบัติเหมือนผู้ป่วย 7

8 แนวทาง “ การแจ้งเหตุผิดปกติด้าน สาธารณสุข ” โดย อสม. และอบต. กลุ่ม อาการ อาการให้แจ้ง เมื่อ กิจกรรมที่ควรดำเนินการ 3. ไข้ เลือด ออก ไข้สูง ติดต่อกัน หลายวัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องอืด มีจุด เลือดออก ตามตัว อาจ มีซึม หรือช็อค - ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต - ผู้ป่วย กลุ่มแรก ของชุมชน ใน ระยะเวลา 28 วัน - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) ภายใน 1 วัน - เช็ดตัวลดไข้ และแนะนำให้ไปหา หมอ - ป้องกันยุงกัดผู้ป่วย โดยทายากัน ยุงและนอนในมุ้งทั้งกลางวันและ กลางคืน เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังคน อื่น - ค้นหาว่ามีผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านั้น เพื่อ กำหนดพื้นที่ที่ต้องควบคุมโรค - สำรวจค่าดัชนีความชุกชุมของ ลูกน้ำยุงลายในรัศมี 100 เมตรรอบ บ้านผู้ป่วย และทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง 8

9 แนวทาง “ การแจ้งเหตุผิดปกติด้าน สาธารณสุข ” โดย อสม. และอบต. กลุ่ม อาการ อาการ ที่พบ บ่อย ให้แจ้งเมื่อกิจกรรมที่ควร ดำเนินการ 4. ไข้ออก ผื่น ไข้ และมี ผื่นตาม ร่างกาย อาจมีไอ น้ำมูก ร่วมด้วย - ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต - มีผู้ป่วยที่มา จากชุมชน เดียวกัน (เช่น โรงเรียน โรงงาน หมู่บ้าน) ตั้งแต่ 2 ราย ใน 2 สัปดาห์ - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) ภายใน 1 วัน - แยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือ หมดระยะติดต่อของโรค - แยกสิ่งของเครื่องใช้ของ ผู้ป่วย - ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหา สาเหตุ 9

10 แนวทาง “ การแจ้งเหตุผิดปกติด้าน สาธารณสุข ” โดย อสม. และอบต. กลุ่มอาการอาการให้แจ้ง เมื่อ กิจกรรมที่ควร ดำเนินการ 5. ไข้และการ รับรู้ตัว เปลี่ยนแปลง ไข้สูง เฉียบพลัน ปวดศีรษะ มาก การ รับรู้ตัว เปลี่ยนแป ลง (สับสน ชัก ซึม หรือ หมด สติ) - ผู้ป่วย ทุกราย - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) ภายใน 1 วัน - ระวังไม่ให้โดน น้ำลาย หรือ เสมหะ ของผู้ป่วย - แนะนำให้ส่งผู้ป่วย ไปโรงพยาบาล เนื่องจากอาจเป็น โรคติดต่อร้ายแรง 10

11 แนวทาง “ การแจ้งเหตุผิดปกติด้าน สาธารณสุข ” โดย อสม. และอบต. กลุ่ม อาการ อาการที่พบ บ่อย ให้แจ้ง เมื่อ กิจกรรมที่ควร ดำเนินการ 6. โรค ติดต่อ ระหว่าง สัตว์และ คน – โรคพิษสุนัข บ้า ไข้ ปวด ศีรษะ ปวดตัว กลัวน้ำ กลัวลม ระดับการรับรู้ตัว ผิดปกติ – โรคไข้ฉี่หนู ปวดศีรษะ เฉียบพลัน ไข้สูง ปวดกล้ามเนื้อ มากโดยเฉพาะ บริเวณน่อง อาการอาจไม่ ชัดเจน - ผู้ป่วยที่ สงสัยโรคพิษ สุนัขบ้าทุก ราย - ผู้ป่วยสงสัย ไข้ฉี่หนู ที่มา จากหมู่บ้าน เดียวกัน ตั้งแต่ 2 ราย ในระยะ 2 สัปดาห์ หรือ หลังการเกิด อุทกภัย - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) ภายใน 1 วัน - ค้นหาผู้ที่ถูกสัตว์ที่สงสัย กัด หรือผู้ป่วยรายอื่น เพื่อแนะนำให้ไปหาหมอ - แจ้งปศุสัตว์ เพื่อมา จัดการสัตว์ตัวที่สงสัยให้ เหมาะสม - ประสานการสอบสวน โรค - แนะนำให้ไปรับการ รักษา พร้อมกับบอกหมอ เรื่องประวัติเสี่ยง 11

12 แนวทาง “ การแจ้งเหตุผิดปกติด้าน สาธารณสุข ” โดย อสม. และอบต. กลุ่ม อาการ อาการให้แจ้งเมื่อกิจกรรมที่ควร ดำเนินการ 7. อาการป่วย คล้ายๆกัน หลายราย หรือ เสียชีวิต เฉียบพลัน โดยไม่ทราบ สาเหตุ -- - ผู้ที่เสียชีวิตทุก ราย - ทุกเหตุการณ์ที่ มีผู้มาจากชุมชน เดียวกัน มีอาการ ป่วยคล้ายคลึงกัน เป็นจำนวนมาก ผิดปกติ - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) ทันที - ประสานการ สอบสวนโรค 8. เหตุการณ์ ผิดปกติที่อาจ มีผลเสียต่อ สุขภาพ -- - ส่งข่าวให้ รพ.สต. (สอ.) และ อบต หรือ เทศบาลตำบลทราบ ภายใน 2-3 วัน แล้วแต่เหตุการณ์ 12

13 “ ทุกเหตุรายงาน มี ความหมาย ต้องตอบสนอง ” 13

14 “ ทุก Notificatio n ต้องมี Response” คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 14

15  อสม. และเครือข่าย  จนท. รพสต.  SRRT อำเภอ  แจ้งข่าว  ตรวจสอบ  สอบสวน  รู้เร็ว  รายงานเร็ว  ควบคุมเร็ว 15

16 คำถาม ความเห็น ข้อแนะนำ ?


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือที่ใช้ใน การดำเนินงาน ชุลีพร จิระพงษา พจมาน ศิริอารยาภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google