งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ประชุมกลุ่มสมาชิก หัวหน้า / เลขานุการกลุ่ม ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ ตรวจสอบกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ประชุมกลุ่มสมาชิก หัวหน้า / เลขานุการกลุ่ม ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ ตรวจสอบกิจการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ประชุมกลุ่มสมาชิก หัวหน้า / เลขานุการกลุ่ม ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการศึกษา ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ แม่บ้าน

2 วิธีการสรรหาบุคลากรของ สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ สรรหาจากที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการดำเนินการ 1 คน - กรรมการดำเนินการอีก 14 คน อยู่ในตำแหน่ง วาระละ 2 ปี

3 วิธีการสรรหาบุคลากรของ สหกรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ มาจากคณะกรรมการ ดำเนินการ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการอำนวยการ 1 คน - รองประธานกรรมการ 2 คน - เหรัญญิก 1 คน - เลขานุการ 1 คน

4 วิธีการสรรหาบุคลากรของ สหกรณ์ คณะกรรมการศึกษา มาจากคณะกรรมการ ดำเนินการ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการศึกษา 1 คน - เลขานุการ 1 คน - กรรมการ 3 คน

5 วิธีการสรรหาบุคลากรของ สหกรณ์ คณะกรรมการเงินกู้ มาจากคณะกรรมการ ดำเนินการ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการเงินกู้ 1 คน - เลขานุการ 1 คน - กรรมการ 3 คน

6 วิธีการสรรหาบุคลากรของ สหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มาจากที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วย - ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน - เลขานุการ 1 คน - ผู้ตรวจสอบ 3 คน อยู่ในตำแหน่งวาระ ละ 1 ปี

7 วิธีการสรรหาบุคลากรของ สหกรณ์ หัวหน้า / เลขานุการกลุ่ม สมาชิก มาจากการประชุมกลุ่มย่อย อยู่ในตำแหน่ง วาระละ 1 ปี

8 คณะกรรมการดำเนินการ - รับทราบเรื่องการรับสมาชิก การ ลาออกของสมาชิก - พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน กู้เงิน ฯลฯ - กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับ การประชุมใหญ่ - เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี - เสนอแนะแผนงาน / งบประมาณ รายจ่าย บทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคล การของสหกรณ์

9 คณะกรรมการดำเนินการ ( ต่อ ) - พิจารณาดำเนินการเลือกตั้ง - กำหนดระเบียบต่างๆ ของ สหกรณ์ - พิจารณาการมอบหมาย อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ให้แก่คณะกรรมการ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคล การของสหกรณ์

10 คณะกรรมการอำนวยการ - พิจารณาดำเนินการในเรื่องการ รับสมาชิก - ควบคุมในเรื่องการเงินต่างๆ ของ สหกรณ์ - ควบคุมดูแลการจัดบัญชี / ทะเบียนต่างๆ การเก็บ เอกสาร ต่างๆ - ควบคุมการจัดทำงบดุล / กำไร / ขาดทุน / รายงานประจำปี - พิจารณาแผนงาน และ งบประมาณรายจ่ายประจำปี บทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคล การของสหกรณ์

11 คณะกรรมการเงินกู้ - ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ การให้กู้เงินแก่สมาชิกและ ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของ สมาชิกพร้อมหลักประกัน ต่างๆ - ดูแลและติดตามการชำระหนี้ ของสมาชิกให้เป็นไปตามที่ กำหนดสัญญา

12 - ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่สมาชิก ให้การอบรมแก่สมาชิก ในเรื่องจิตตารมณ์, หลักการและ การบริหาร - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิก - ประชาสัมพันธ์เพื่อเลือกสรร สมาชิกใหม่ - ศึกษาและติดตามข่าวสารความ เคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของ สหกรณ์อื่น แล้วมาเผยแพร่ให้ สมาชิกทราบ คณะกรรมการศึกษา

13 - ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจน ทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ - ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง ของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภท ของสหกรณ์เพื่อประเมินผล - ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายของสหกรณ์ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

14 หน้าที่ของสมาชิก - เข้าประชุมใหญ่ - ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ - สอดส่อง ดูแล และสนับสนุน การดำเนินงานและธุรกิจของ สหกรณ์ - ให้ความร่วมมือกับ คณะกรรมการเพื่อพัฒนา สหกรณ์

15 - รับทราบการเข้า - ออกของ สมาชิก - เลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการ & ผู้ตรวจสอบกิจการ - อนุมัติงบดุล & จัดสรรกำไร - รับทราบรายงานประจำปี - กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ - กำหนดวงเงินกู้ยืม และค้ำ ประกัน อำนาจ - หน้าที่ของที่ประชุม ใหญ่

16 อำนาจ - หน้าที่ของที่ประชุม ใหญ่ ( ต่อ ) - อนุมัติแผนงาน - รับทราบการดำเนินงานของ สันนิบาต - ปฏิบัติตามบันทึกของนาย ทะเบียน - กำหนดนโยบาย

17 บทบาท & อำนาจหน้าที่ของ บุคลากรสหกรณ์ สมาชิก สิทธิของสมาชิก 1. เสนอข้อคิดเห็น และลงคะแนนเสียง ในที่ประชุมใหญ่ 2. ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ 3. ได้รับการบริการทางการเงิน ทาง วิชาการ และสวัสดิการต่างๆ 4. สิทธิอื่นๆ ตามข้อบังคับ และระเบียบ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ที่ประชุมกลุ่มสมาชิก หัวหน้า / เลขานุการกลุ่ม ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ ตรวจสอบกิจการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google