งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ที่ประชุมกลุ่มสมาชิก หัวหน้า/เลขานุการกลุ่ม ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการศึกษา ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายเทคโนโลยีฯ แม่บ้าน

2 วิธีการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ สรรหาจากที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการดำเนินการ 1 คน - กรรมการดำเนินการอีก 14 คน อยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี วิ

3 วิธีการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์
คณะกรรมการอำนวยการ มาจากคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการอำนวยการ 1 คน - รองประธานกรรมการ 2 คน - เหรัญญิก 1 คน - เลขานุการ 1 คน

4 วิธีการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์
คณะกรรมการศึกษา มาจากคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการศึกษา 1 คน - เลขานุการ 1 คน - กรรมการ 3 คน

5 วิธีการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์
คณะกรรมการเงินกู้ มาจากคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย - ประธานกรรมการเงินกู้ 1 คน - เลขานุการ 1 คน - กรรมการ 3 คน

6 วิธีการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ มาจากที่ประชุมใหญ่ ประกอบด้วย - ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน - เลขานุการ 1 คน - ผู้ตรวจสอบ 3 คน อยู่ในตำแหน่งวาระละ 1 ปี

7 วิธีการสรรหาบุคลากรของสหกรณ์
หัวหน้า/เลขานุการกลุ่มสมาชิก มาจากการประชุมกลุ่มย่อย อยู่ในตำแหน่งวาระละ 1 ปี

8 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคลการของสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ - รับทราบเรื่องการรับสมาชิก การลาออกของสมาชิก - พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน กู้เงิน ฯลฯ - กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ - เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี - เสนอแนะแผนงาน/งบประมาณรายจ่าย

9 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคลการของสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการ (ต่อ) - พิจารณาดำเนินการเลือกตั้ง - กำหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ - พิจารณาการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการ

10 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของบุคลการของสหกรณ์
คณะกรรมการอำนวยการ - พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับสมาชิก - ควบคุมในเรื่องการเงินต่างๆ ของสหกรณ์ - ควบคุมดูแลการจัดบัญชี/ทะเบียนต่างๆ การเก็บ เอกสารต่างๆ - ควบคุมการจัดทำงบดุล/กำไร/ขาดทุน/รายงานประจำปี - พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

11 คณะกรรมการเงินกู้ - ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติการให้กู้เงินแก่สมาชิกและตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกพร้อมหลักประกันต่างๆ - ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกให้เป็นไปตามที่กำหนดสัญญา

12 คณะกรรมการศึกษา - ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก ให้การอบรมแก่สมาชิกในเรื่องจิตตารมณ์ , หลักการและการบริหาร - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้สมาชิก - ประชาสัมพันธ์เพื่อเลือกสรรสมาชิกใหม่ - ศึกษาและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น แล้วมาเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ

13 ผู้ตรวจสอบกิจการ - ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ - ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล - ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ - ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

14 หน้าที่ของสมาชิก เข้าประชุมใหญ่ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
สอดส่อง ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจของสหกรณ์ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการเพื่อพัฒนาสหกรณ์

15 อำนาจ-หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
รับทราบการเข้า-ออกของสมาชิก เลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการ & ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุมัติงบดุล & จัดสรรกำไร รับทราบรายงานประจำปี กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดวงเงินกู้ยืม และค้ำประกัน

16 อำนาจ-หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ (ต่อ)
อนุมัติแผนงาน รับทราบการดำเนินงานของสันนิบาต ปฏิบัติตามบันทึกของนายทะเบียน กำหนดนโยบาย

17 บทบาท & อำนาจหน้าที่ของบุคลากรสหกรณ์
สมาชิก สิทธิของสมาชิก 1. เสนอข้อคิดเห็น และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่ 2. ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ 3. ได้รับการบริการทางการเงิน ทางวิชาการ และสวัสดิการต่างๆ 4. สิทธิอื่นๆ ตามข้อบังคับ และระเบียบ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google