งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของประธาน กลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกใน กลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของประธาน กลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกใน กลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของประธาน กลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกใน กลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็น อย่างดี สหกรณ์ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม สมาชิก

2 ประธานกลุ่ม - เสียสละเพื่อส่วนรวม - มีความซื่อสัตย์ - ขยัน และอดทน ความสำเร็จของสหกรณ์และสมาชิก

3 หน้าที่ของประธานกลุ่มที่ สำคัญๆ ก็คือ 1. ประชุม กลุ่ม - ประธานกลุ่มต้องเป็นประธานในที่ ประชุม - เลขานุการกลุ่มจดรายงานการ ประชุม - เรียกประชุมกลุ่มตามความจำเป็น 2. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ต้องหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจ ข้อบังคับสหกรณ์ และระเบียบต่างๆ ของ สหกรณ์ให้ชัดเจน และแม่นยำ เพื่อการ ทำงานที่ไม่ผิดพลาด

4 3. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ ประชุมอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ สมาชิก 4. ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ ต้องช่วยโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน สหกรณ์ให้สมาชิกกลุ่มทราบ เพื่อจะได้มา ใช้บริการ ให้ความร่วมมือและเข้าใจสหกรณ์ อย่างถูกต้อง

5 ต้องนำความคิดความต้องการของสมาชิกใน กลุ่มที่เป็นประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อ ช่วยกันปรับปรุงให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้า และ แก้ปัญหาของสมาชิก 5. เสนอความคิดเห็น - ต้องโฆษณาสินค้าสหกรณ์ - สำรวจ ความต้องการซื้อ - ชักชวนสมาชิกมาซื้อสินค้า - ช่วยเหลือ การส่งสินค้า - เป็นตัวอย่างการซื้อที่ดี 6. สนับสนุนธุรกิจซื้อ

6 - สำรวจความต้องการขาย - ชักชวนและชี้แจงการขายผลผลิต - ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการขาย ผลผลิต - เป็นตัวอย่างที่ดีในการขายผลผลิต 7. สนับสนุนธุรกิจขาย - ต้องพิจารณาเงินกู้เบื้องต้น - แนะนำการกู้เงิน ส่งเงิน - ติดตาม เร่งรัดหนี้สิน - เป็นตัวอย่างที่ดีในการชำระหนี้ 8. เป็นพนักงานสินเชื่อ

7 ต้องหมั่นติดต่อ ประสานงานกับสหกรณ์เป็น ประจำ เพื่อรับทราบงานสหกรณ์ และนำปัญหาของ กลุ่มแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 10. ติดต่อกับสหกรณ์ - ต้องชักชวนสมาชิกถือหุ้น และฝากเงินใน สหกรณ์เป็นประจำ - เป็นตัวอย่างที่ดีในการถือหุ้นเพิ่ม และฝาก เงิน 9. ชักชวน ถือหุ้น ฝากเงิน

8 ความเป็น ผู้นำ  ผู้นำ หมายถึงบุคคลซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม โดยได้รับการแต่งตั้ง เลือกตั้งขึ้น หรือได้รับยกย่อง และเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้อื่น ในการโน้ม น้าว ชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามคำสั่ง  ผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีรากฐานจิตใจ รู้เหตุรู้ ผล สามารถปฏิบัติตนให้มั่นคงอยู่กับความจริงจากใจ ตนเองได้อย่างอิสระ

9 ผู้นำที่ ดี 1. มีความรู้และ รอบรู้ 2. มีพลังงาน 3. มีจินตนาการ 4. มีความ ทะเยอทะยาน 5. มีไหวพริบ ปฏิภาณ 11. มีอารมณ์ มั่นคง 10. มีความ ยุติธรรม 9. มีคุณธรรม จริยธรรม 8. มีมนุษย สัมพันธ์ 7. มีความกล้า 6. มีความ ยืดหยุ่น

10 ฝากไว้ให้คิด วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะ สวยก็เพราะวัดดัดนิสัย บ้านกับวัดขัดกันก็บรรลัย หากช่วยกัน ก็อวยชัยทั้งสองทาง


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของประธาน กลุ่ม ประธานกลุ่มของสหกรณ์ นับเป็นผู้ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อสหกรณ์ เพราะเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกใน กลุ่ม เป็นผู้รู้ปัญหาและความต้องการของสมาชิกได้เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google