งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุม ภายใน นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสนง. ตรวจบัญชี สหกรณ์ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุม ภายใน นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสนง. ตรวจบัญชี สหกรณ์ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุม ภายใน นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสนง. ตรวจบัญชี สหกรณ์ชลบุรี

2 เนื้อหา - การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย - การอ่านงบทดลอง งบการเงิน - ความสำคัญของการควบคุม ภายใน 2

3 3

4 คือ ข้อมูลตัวเลข ที่สื่อถึงผลการ ดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการ ข้อมูลทางบัญชี จึงเสมือนภาษาสากลของโลก ธุรกิจ โดยมี การกำหนดคำศัพท์รูปแบบ และมาตรฐาน การจัดทำที่ยอมรับกันทั่วไป 4

5 ความสำคัญของ การจัดทำบัญชี 1. ตามกฎหมายกำหนด 2. ทราบผลการ ดำเนินงาน 3. ทราบฐานะการเงิน 4. ใช้ข้อมูลทางบัญชีใน การบริหาร 5

6 วัตถุประสงค์ในการ จัดทำบัญชี 1. เป็นเครื่องมือควบคุมทรัพย์สินของ สหกรณ์ 2. ได้ข้อมูลการทำธุรกิจระหว่างสหกรณ์ กับสมาชิก 3. ใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการควบคุมงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริม 4. ได้รายงานทางบัญชีที่ถูกต้อง แสดง ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน 5. ให้มีการตรวจสอบบัญชีประจำปีได้ 6

7 เอกสารประกอบการ จัดทำบัญชี หมายถึง สิ่งที่เป็นหลักฐานข้อเท็จจริง ตามลักษณะของ รายการทางการเงินที่เกิดขึ้น เพื่อแสดงว่าได้เกิด รายการเงินขึ้นจริงตามจำนวนที่ ปรากฏในเอกสารนั้น 7

8 เอกสารและสมุดบัญชี 1. เอกสารทั่วไป 2. เอกสารทางบัญชี 3. สมุดบัญชี บัญชีย่อย และ ทะเบียนต่าง ๆ 4. เอกสารทางกฎหมาย 5. ต้นขั้วใบสำคัญ 8

9 การดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ 1. ธุรกิจสินเชื่อ 2. ธุรกิจการจัดหาสินค้ามา จำหน่าย 3. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 4. ธุรกิจการให้บริการ และ ส่งเสริมการเกษตร 9

10 แบ่งเป็น 5 หมวด 1. สินทรัพย์ 2. หนี้สิน 3. ทุน 4. รายได้ 5. ค่าใช้จ่าย 10

11 ขั้นตอนการจัดทำ บัญชี รายการ ทางการเงิน เอกสารประกอบการ ลงบัญชี สมุดบันทึก รายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการ ขึ้นปลาย งบ ทดลอง งบการเงิน 11

12 สมุดบัญชี สมุดบันทึกรายการขั้นต้น สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย สมุดเงินสด สมุดแยก ประเภททั่วไป สมุดซื้อสินค้า สมุดขายสินค้า บัญชี ย่อย สมุดรายได้ค่าบริการ ทะเบียน คุม สมุดรายวันทั่วไป 12

13 สมุดเงินสด รายการรับเงินสด รายการจ่ายเงินสด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้เงินกู้แก่ สมาชิก ค่าหุ้น ซื้อสินค้า เงินกู้จากธนาคาร ซื้อครุภัณฑ์ รับชำระหนี้จากลูกหนี้ ชำระหนี้ เจ้าหนี้ ขายสินค้าเป็นเงินสด จ่าย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รับเงินฝาก รับค่าบริการเป็นเงินสด ฯลฯ รับได้อื่น ๆ ฯลฯ 13

14 ใช้สำหรับบันทึกบัญชีการซื้อ สินค้ามาจำหน่าย หรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก ทั้งที่เป็น เงินสดและเงินเชื่อจากสมาชิก และบุคคลภายนอก 14

15 ใช้สำหรับบันทึกบัญชีการขาย สินค้า เป็นเงินสด และเงินเชื่อ ในธุรกิจจัดหาสินค้ามา จำหน่าย และ ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก 15

16 ใช้สำหรับบันทึกธุรกิจการ ให้บริการแก่สามาชิก เป็นเงินสดและเงินเชื่อ การ บริการที่สมาชิกรับ จากสหกรณ์ ได้แก่ ไถนา ไถ ไร่ สูบน้ำ ขนส่งผลิตผล ฯลฯ 16

17 ใช้สำหรับบันทึกรายการบัญชีที่ ไม่อาจนำไป บันทึกในสมุดขั้นต้นเล่มใดหนึ่ง ได้ ในจำนวน 4 เล่ม การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ทั่วไป เรียกว่า รายการโอนบัญชี 17

18 1. การโอนหรือปรับปรุง บัญชี 2. การโอนแก้ไข ข้อผิดพลาดในการ ลงบัญชี 3. การปรับปรุงเมื่อสิ้นงวด 4. การโอนปิดบัญชี 5. การเปิดบัญชี 18

19 1. เจ้าหนี้เงินฝากออม ทรัพย์ 2. เจ้าหนี้เงินฝากประจำ 3. เจ้าหนี้การค้า 4. เจ้าหนี้อื่น ๆ 5. ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้น เพื่อผลิตผลหลัก 6. ลูกหนี้เงินกู้ระยะ ปานกลาง 7. ลูกหนี้การค้า 8. ลูกหนี้ค่าบริการ 9. ลูกหนี้อื่น ๆ 19

20 1. สมาชิกและการ ถือหุ้น 2. ทรัพย์สินถาวร 3. คุมสินค้า 4. สถิติธุรกิจต่าง ๆ ของสมาชิก 20


ดาวน์โหลด ppt การควบคุม ภายใน นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสนง. ตรวจบัญชี สหกรณ์ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google