งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copy right TSK กรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิจการ หน้าที่ และ บทบาททั่วไป ของกรรมการสวัสดิการ By: Yosita.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copy right TSK กรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิจการ หน้าที่ และ บทบาททั่วไป ของกรรมการสวัสดิการ By: Yosita."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 copy right TSK กรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิจการ หน้าที่ และ บทบาททั่วไป ของกรรมการสวัสดิการ By: Yosita

2 copy right TSK ความหมาย และ เจตนารมณ์  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตาม มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541 ลูกจ้างได้รับเลือกตั้งในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษากับนายจ้างใน การสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง เสมือนเป็นสื่อกลางความ ต้องการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ  เจตนารมณ์ในการจัดตั้งกรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิจการนั้นเพื่อลดข้อขัดแย้งอันนำไปสู่ข้อ พิพาทแรงงาน โดยใช้หลักของแรงงานสัมพันธ์เข้ามา ดำเนินกิจกรรมแบบทวิภาคี เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง ได้เสนอข้อคิดเห็นแก่นายจ้าง  คณะกรรมการสวัสดิการฯ ครบวาระ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ ตาย ลาออก เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็น เสมือนคนไร้ความสามารถ ได้รับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุดยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

3 copy right TSK ประโยชน์ของคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบกิจการ  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดี ระหว่างนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง เกิดการจัดสวัสดิการที่ เหมาะสมและตรงความต้องการของลูกจ้างลดปัญหา ข้อขัดแย้งและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง  เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของ ลูกจ้าง นายจ้างยอมรับการเข้าไปมีส่วนร่วม มีการ นำไปปฏิบัติร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  เป็นแนวทางในการปรับปรุงสวัสดิการและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน  ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดระบอบประชาธิปไตย และ การมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง และลูกจ้าง  เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่อนคลาย ความเครียด ลดข้อขัดแย้ง สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

4 copy right TSK พ. ร. บ พ. ศ. 2541 หมวด 7 สวัสดิการ มาตราที่เกี่ยวข้อง  ม.96 ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คน ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการใน สถานประกอบกิจการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อย่างน้อย 5 คน  ม. 97 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง  2. ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างใน การจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง  3. ตรวจตราควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ ลูกจ้าง  4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็น ประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

5 copy right TSK  ม. 98 นายจ้างจัดให้มีการประชุมหารือ กับ คุณ กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอย่าง น้อย 3 เดือนครั้ง  ม. 99 นายจ้างปิดประกาศจัดสวัสดิการตามกฏ กระทรวงให้ลูกจ้างทราบ

6 copy right TSK แนวทางในการดำเนินงานของ คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิจการ  ตั้งประธานกรรมการสวัสดิการ เป็นหลักในการประสานงานกับ ฝ่ายต่างๆ  ตั้งเลขานุการ เพื่อบันทึกการประชุม รวบรวมเอกสาร  ตั้งกรรมการ พบปะกันเป็นครั้งคราว เพื่อหารือ  ศึกษาอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ กฏหมายและนายจ้าง  ให้เป็นที่ยอมรับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง  ขอเปิดประชุมเมื่อนายจ้างเพิกเฉย  กำหนดแผนการประชุม ในรายละเอียดให้ชัดเจน  ปฏิบัติตามผลการประชุมอย่างชัดเจน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน  ทบทวนสวัสดิการที่จะเสนอต่อนายจ้าง มีความเป็นไปได้ กำลัง ทรัพย์นายจ้าง และภาวะเศรษฐกิจ  นำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการสวัสดิการแรงงาน เพื่อนำไปทบทวนในระดับชาติ

7 copy right TSK ข้อควรคำนึง  ปฏิบัติตนเองตัวอย่างที่ดีแก่ลูกจ้างอื่น  เมื่อต้องหารือไม่ควรใช้เวลาปฏิบัติงาน แต่หาก จำเป็นให้ขออนุญาตจากหัวหน้า / นายจ้างก่อน  ต้องมีความรับผิดชอบและพร้อมทำหน้าที่ตาม คำสั่งของนายจ้าง  มีความเสียสละและปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ ลูกจ้าง และ นายจ้าง  เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้าง และนายจ้าง มีความจริงใจ ไม่ทำให้แบ่งแยก

8 copy right TSK บทบาท  สร้างความเชื่อถือให้แก่นายจ้าง  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสอง ฝ่าย  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง  เสียสละเพื่องานของคณะกรรมการฯ  เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง  ติดตามเรื่องที่ได้มีการเสนอแนะตกลงกันได้  แจ้งผลการเจรจาการตกลงให้ลูกจ้างทราบอย่าง ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt Copy right TSK กรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิจการ หน้าที่ และ บทบาททั่วไป ของกรรมการสวัสดิการ By: Yosita.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google