งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 1

2 ข้อดีของการปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ ทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ลดปริมาณการนำเข้าสารเคมีป้องกันและกำ ศัตรูพืช เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดปริมาณสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 2

3 การปลูกและการดูแล ควรปลูกผักให้มีระยะห่างพอสมควร อย่า ให้แน่นจนเกินไป เพื่อให้มีการระบายอากาศที่ดี เป็นการปรับสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อ การระบาดของโรค นอกจากนี้ควรหมั่นตรวจ แปลงอยู่เสมอ โดยอาจเลือกสำ รวจเป็นจุดๆ ประมาณ 10-20 จุด / ไร่ ถ้าพบว่ามีการระบาด ของโรคและแมลงในระดับที่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่พืชผักนั้น ก็ควรดำ เนินการกำจัด โรคและแมลงที่พบ 3

4 ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cedis.or.th/download/pdf /save_veg.pdf 4


ดาวน์โหลด ppt ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตพืชผักที่ไม่มีสารเคมีป้องกันและกำ จัดศัตรูพืชตกค้างอยู่ หรือมีตกค้างอยู่ไม่เกินระดับ มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google