งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำธุรกิจแบบยั่งยืน การตลาดแบบแม่ไก่อารมณ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำธุรกิจแบบยั่งยืน การตลาดแบบแม่ไก่อารมณ์ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำธุรกิจแบบยั่งยืน การตลาดแบบแม่ไก่อารมณ์ดี
ธนเดช แสงวัฒนกุล

2 การทำธุรกิจแบบยั่งยืน การตลาดแบบแม่ไก่อารมณ์ดี
การทำธุรกิจแบบยั่งยืน การตลาดแบบแม่ไก่อารมณ์ดี ขั้นตอนการดูแลแม่ไก่และระบบการผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดี กฎทองประจำใจ

3 อุดมชัยฟาร์ม บ้านแม่ไก่อารมณ์ดี
โรงอาหารสัตว์ ฟาร์มไก่พันธุ์ โรงฟักลูกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ ตลาด

4 โรงอาหารสัตว์ ผลิตอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแม่ไก่ในแต่ละช่วงอายุ จัดหาธัญพืช (วัตถุดิบ) จากแหล่งเพาะปลูกที่ปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง เพาะปลูกข้าวโพดสายพันธุ์พื้นเมือง (ปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยและปราศจากสารเคมี

5 การเตรียมดิน

6 ต้นข้าวโพดที่เพาะปลูก

7 แปลงปลูกข้าวโพด

8 เก็บเกี่ยวฝักข้าวโพด

9

10 ฟาร์มไก่พันธุ์ ผ่านมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์จากกรมปศุสัตว์
เน้น การจัดการฟาร์มและดูแลไก่ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานของสายพันธุ์ไก่ไข่ ตลอดรวมถึงสวัสดิภาพสัตว์

11 โรงฟักลูกไก่ ภายหลังเก็บไข่ฟักจากฟาร์มไก่พันธุ์ ไข่จะถูกขนย้ายมาที่โรงฟักลูกไก่ ไข่ถูกคัดเลือกเพื่อนำเข้าตู้ฟักไข่ที่มีระบบอัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับลูกไก่ รวมทั้งมีการกลับไข่เพื่อช่วยในการพัฒนาของลูกไก่ภายในไข่ ทุกขั้นตอน มีการดำเนินการอย่างระมัดระวังและเน้น ความสะอาดตามหลักสุขศาสตร์ของโรงฟักลูกไก่ที่ดี

12 ไข่ฟักภายในตู้ฟัก

13 ลูกไก่ไข่

14 ฟาร์มไก่ไข่ ผ่านมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่จากกรมปศุสัตว์
เน้น ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการฟาร์มที่ดี ได้แก่ 1. ด้านอาหารสัตว์ เช่น อาหารของแม่ไก่ต้องถูกต้องตามความต้องการทางโภชนะสำหรับแม่ไก่ในแต่ละช่วงอายุ 2. ด้านสุขภาพแม่ไก่ เช่น แม่ไก่ได้รับวัคซีนตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคที่ดี 3. ด้านสวัสดิภาพแม่ไก่ เช่น แม่ไก่ได้รับอิสระในการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น การอาบฝุ่น การคุ้ยเขี่ยพื้นดิน การบิน การเกาะคอน การวิ่งออกกำลังกาย เป็นต้น 4. ด้านสภาพแวดล้อม เช่น รักษาต้นไม้ตามธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติม

15 บ้านแม่ไก่อารมณ์ดี

16 การเลี้ยงลูกไก่ภายในโรงเรือน

17 เติบโตเป็นไก่สาว

18 แม่ไก่อารมณ์ดี

19 ตลาด เน้น ความปลอดภัยของผู้บริโภค สวัสดิภาพของพนักงานและแม่ไก่
ดูแลทุกรายละเอียดตั้งแต่ฟาร์มจนถีงมือผู้บริโภค ขนส่งไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีโดยรถขนส่งที่ควบคุมอุณหภูมิและสะอาด

20 บรรจุไข่ลงกล่อง

21 พร้อมลำเลียงขึ้นรถขนส่ง

22 รถขนส่งไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดี

23 รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (ภายนอกและภายใน)

24 การตลาดเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ
เป้าหมาย แบ่งปันไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สินค้า ไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดี ราคา ยุติธรรม สถานที่จัดจำหน่าย ทุกร้านที่ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ สนับสนุนการขาย บริการข้อมูลผ่านเวปไซด์ “ปล่อยไก่” และแบ่งปันประสบการณ์การดูแลแม่ไก่อารมณ์ดีกับภาครัฐและเอกชนที่สนใจ รวมทั้งร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้สนใจ

25 กฎทองประจำใจ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ (ตนเอง ผู้บริโภค สังคม)

26 “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”
ซื่อสัตย์ “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”

27 รับผิดชอบ ตนเอง รู้หน้าที่
ตนเอง รู้หน้าที่ ผู้บริโภค มุ่งเน้นการผลิตโดยรักษามาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค คุณภาพไข่ไก่และดำเนินธุรกิจโดยไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เช่น ไม่ปลอมปนวัตถุดิบในอาหารแม่ไก่เพื่อลดต้นทุน ส่งมอบไข่ไก่ที่ผ่านมาตรฐาน เช่น ไม่บุบ เป็นต้น สังคม (ส่วนรวม) - ไม่สร้างภาระให้แก่สังคม โดยมีการจัดการสิ่งปฏิกูลต่างๆอย่างเหมาะสม ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมโดยดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่และปลูกเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมไปถึงการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเลี้ยงดูแม่ไก่ในโรงเรือนเปิด และใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายโดยง่ายเป็นภาชนะบรรจุไข่ไก่ - มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ เช่น โรคระบาด รวมทั้งยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานราชการ

28 สมการความยั่งยืน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง ยั่งยืน

29 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การทำธุรกิจแบบยั่งยืน การตลาดแบบแม่ไก่อารมณ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google