งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนเดช แสงวัฒนกุล.  ขั้นตอนการดูแลแม่ไก่และระบบการผลิตไข่ไก่จาก แม่ไก่อารมณ์ดี  กฎทองประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนเดช แสงวัฒนกุล.  ขั้นตอนการดูแลแม่ไก่และระบบการผลิตไข่ไก่จาก แม่ไก่อารมณ์ดี  กฎทองประจำใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนเดช แสงวัฒนกุล

2  ขั้นตอนการดูแลแม่ไก่และระบบการผลิตไข่ไก่จาก แม่ไก่อารมณ์ดี  กฎทองประจำใจ

3  โรงอาหารสัตว์  ฟาร์มไก่พันธุ์  โรงฟักลูกไก่  ฟาร์มไก่ไข่  ตลาด

4  ผลิตอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของแม่ไก่ ในแต่ละช่วงอายุ  จัดหาธัญพืช ( วัตถุดิบ ) จากแหล่งเพาะปลูกที่ ปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง  เพาะปลูกข้าวโพดสายพันธุ์พื้นเมือง ( ปราศจากการ ตัดแต่งพันธุกรรม ) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ปลอดภัย และปราศจากสารเคมี

5

6

7

8

9

10 ผ่านมาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์จากกรมปศุสัตว์ เน้น การจัดการฟาร์มและดูแลไก่ให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ของสายพันธุ์ไก่ไข่ ตลอดรวมถึงสวัสดิภาพสัตว์

11 ภายหลังเก็บไข่ฟักจากฟาร์มไก่พันธุ์ ไข่จะถูกขนย้ายมาที่โรงฟักลูกไก่ ไข่ถูกคัดเลือกเพื่อนำเข้าตู้ฟักไข่ที่มีระบบอัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสมกับลูกไก่ รวมทั้งมีการกลับไข่เพื่อช่วยในการพัฒนา ของลูกไก่ภายในไข่ ทุกขั้นตอน มีการดำเนินการอย่างระมัดระวังและเน้น ความสะอาดตามหลัก สุขศาสตร์ของโรงฟักลูกไก่ที่ดี

12

13

14 ผ่านมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่จากกรมปศุสัตว์ เน้น ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการฟาร์มที่ดี ได้แก่ 1. ด้านอาหารสัตว์ เช่น อาหารของแม่ไก่ต้องถูกต้องตามความต้องการทางโภชนะ สำหรับแม่ไก่ในแต่ละช่วงอายุ 2. ด้านสุขภาพแม่ไก่ เช่น แม่ไก่ได้รับวัคซีนตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรค ที่ดี 3. ด้านสวัสดิภาพแม่ไก่ เช่น แม่ไก่ได้รับอิสระในการแสดงออกถึงพฤติกรรมตาม ธรรมชาติ เช่น การอาบฝุ่น การคุ้ยเขี่ยพื้นดิน การบิน การเกาะคอน การวิ่งออกกำลัง กาย เป็นต้น 4. ด้านสภาพแวดล้อม เช่น รักษาต้นไม้ตามธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติม

15

16

17

18

19  เน้น ความปลอดภัยของผู้บริโภค สวัสดิภาพของ พนักงานและแม่ไก่  ดูแลทุกรายละเอียดตั้งแต่ฟาร์มจนถีงมือผู้บริโภค  ขนส่งไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีโดยรถขนส่งที่ควบคุม อุณหภูมิและสะอาด

20

21

22

23

24  เป้าหมายแบ่งปันไข่ไก่จากแม่ไก่ อารมณ์ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สินค้าไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดี  ราคายุติธรรม  สถานที่จัดจำหน่ายทุกร้านที่ห่วงใยและใส่ใจ สุขภาพ  สนับสนุนการขายบริการข้อมูลผ่านเวปไซด์ “ ปล่อยไก่ ” และแบ่งปันประสบการณ์การดูแลแม่ไก่ อารมณ์ดีกับภาครัฐและเอกชนที่สนใจ รวมทั้งร่วม กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้สนใจ

25  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ ( ตนเอง ผู้บริโภค สังคม )

26 “ ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ”

27  ตนเองรู้หน้าที่  ผู้บริโภคมุ่งเน้นการผลิตโดยรักษา มาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค คุณภาพไข่ไก่และดำเนินธุรกิจโดยไม่เอาเปรียบ ผู้บริโภค เช่น ไม่ปลอมปนวัตถุดิบในอาหารแม่ไก่ เพื่อลดต้นทุน ส่งมอบไข่ไก่ที่ผ่านมาตรฐาน เช่น ไม่บุบ เป็นต้น  สังคม ( ส่วนรวม ) - ไม่สร้างภาระให้แก่สังคม โดยมีการจัดการสิ่งปฏิกูลต่างๆ อย่างเหมาะสม ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมโดยดูแลรักษา ต้นไม้ใหญ่และปลูกเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รวม ไปถึงการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเลี้ยงดูแม่ ไก่ในโรงเรือนเปิด และใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลาย โดยง่ายเป็นภาชนะบรรจุไข่ไก่ - มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากับภาครัฐ เช่น โรคระบาด รวมทั้งยังส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงาน ราชการ

28 ซื่อสัต ย์ รับผิดช อบ พอเพี ยง ยั่งยืน

29 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ธนเดช แสงวัฒนกุล.  ขั้นตอนการดูแลแม่ไก่และระบบการผลิตไข่ไก่จาก แม่ไก่อารมณ์ดี  กฎทองประจำใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google