งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำแผน/โครงการ แบบชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ศูนย์กลางบริการเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการเกษตร เผยแพร่ความรู้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ชื่อกิจกรรม การใช้สารสกัดสมุนไพร สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผักปลอดภัยจากสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ การปลูกมีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและฟางวัสดุคลุมดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เช่น สารสกัดสมุนไพร ใช้สารชีวภัณฑ์

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง โรงเรียนเกษตรกร สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการและถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสาววิไลวรรณ ดีอ่วม ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ทักษะและเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตของพืชผักเพื่อรอการจำหน่าย กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google