งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำแผน / โครงการ แบบ ชุมชนมีส่วนร่วม จัดทำแผน / โครงการ แบบ ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนอำนวยความสะดวกใน การดำเนิน สนับสนุนอำนวยความสะดวกใน การดำเนิน กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมต่างๆ ศูนย์กลางบริการเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการเกษตร ศูนย์กลางบริการเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลการเกษตร เผยแพร่ความรู้ เผยแพร่ความรู้

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยจาก สารพิษ ชื่อกิจกรรม การใช้สารสกัด สมุนไพร สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผัก ปลอดภัยจากสารพิษ ขั้นตอนและวิธีการ การปลูกมีการ ปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสดและฟางวัสดุคลุม ดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบ ผสมผสาน เช่น สารสกัด สมุนไพร ใช้สารชีวภัณฑ์

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง โรงเรียนเกษตรกร สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการและถ่ายทอ เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ประจำตำบล ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางสาววิไล วรรณ ดีอ่วม ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ทักษะและเทคนิคในการ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเทคนิคในการ ถ่ายทอดความรู้

5 การให้บริการความรู้การเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช แบบผสมผสาน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตของ พืชผักเพื่อรอการจำหน่าย กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ อัดเม็ด กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ อัดเม็ด กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google