งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสม ผลงาน ประเมินพนักงาน ราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสม ผลงาน ประเมินพนักงาน ราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสม ผลงาน ประเมินพนักงาน ราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖

2 ชื่อ - นามสกุล นายไซนุนดิน บือราเฮง วันเดือนปีเกิด 25 เมษายน 2522 อายุ 34 ปี ที่อยู่ 81/1 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ แขนงการ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันเดือนปีที่ได้รับการบรรจุ 1 กรกฎาคม 2552 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. ในสถาบันศึกษาปอเนาะ สังกัด ศูนย์ กศน. อำเภอยะรัง ประวัติส่วนตัว

3 ภารกิจงานในสถาบัน ปอเนาะ

4 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักศึกษาที่ในปีการศึกษา 2/2555 จำนวน 44 คน

5 แบ่งเป็นระดับได้ ดังนี้ - ระดับประถม จำนวน 2 คน - ระดับ ม. ต้น จำนวน 23 คน - ระดับม. ปลาย จำนวน 9 คน - ผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 10 คน

6 ภารกิจงานในสถาบัน ปอเนาะ บริการมุมเรียนรู้ในสถาบัน ปอเนาะ

7 บริการหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือเรียน

8 การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนในความรับผิดชอบ ( สายสามัญ ) ภาค เรียนที่ ระดับประถมศึกษา ลงทะเ บียน ( คน ) มาสอบ ( คน ) ผ่าน การ ประเมิ น (%) หมาย เหตุ ๒ / ๒๕๕๕ 200 ผลการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน

9

10

11 ภารกิจงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 คณะทำงาน ปฏิบัติการ โครงการก้าวทันสู่ อาเซียน

13 คณะทำงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผู้ช่วย มาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม

14 ภารกิจงานในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเมาลิด ณ มัสยิด หมู่ 4 ตำบลวัด ร่วมงานวันสตรี อำเภอยะรัง

15 จบการ รายงาน


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสม ผลงาน ประเมินพนักงาน ราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google