งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมพร ญาณสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญตา เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมพร ญาณสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญตา เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 นายสมพร ญาณสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญตา เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

6 งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารแผนงาน และงบประมาณ การบริการงานทั่วไป

7

8

9

10

11

12

13

14

15 ชื่อ นางอารยา สกุลนุ้ย อายุ 30 ปี อายุราชการ 7 ปี คุณวุฒิทางการศึกษา - คุณวุฒิสูงสุด ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง - วิทยาศาสตรบัณฑิต ( ศึกษา ศาสตรบัณฑิต ) วิชาเอก วิทยาศาสตร์ ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

16 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ. ศ. 2547 วัน เดือน ปี ตำแหน่ง / วิทย ฐานะ รับเงินเดือน ระดับ / อันดับ ขั้น ( บา ท ) 29 พ. ย. 2547 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้าน ควนเงิน อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 37,260 24 ธ. ค. 2547 ครู โรงเรียนบ้านควน เงิน อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช คศ.1 7,260 15 มี. ค. 2553 ครู โรงเรียนวัดมุขธารา อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช คศ.1 11,650

17 วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 12 คาบ / สัปดาห์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 12 คาบ / สัปดาห์ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จำนวน 1 คาบ / สัปดาห์ รวม 19 ชั่วโมง / สัปดาห์

18 งานบริหารวิชาการ - การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน - การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - การนิเทศการศึกษา - การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา - การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ - งานอื่นๆ ที่ไม่ระบุ งานบริหารงานบุคคล - การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

19 งานบริหารงบประมาณ - การจัดสรรงบประมาณ - การบริหารการเงิน งานบริหารทั่วไป - งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานประชาสัมพันธ์การศึกษา - การส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานการศึกษา ของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถานบัน อื่นที่จัดการศึกษา

20 ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูเวรประจำวันพุธ ครูเวรอาหารกลางวัน วันจันทร์ ผู้รับผิดชอบ ห้องวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์

21 ครูเวรประจำวันพุธ ครูเวรอาหารกลางวัน วันจันทร์ ผู้รับผิดชอบ ห้องวิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์

22 1. การวิเคราะห์หลักสูตร 2. วิเคราะห์ผู้เรียน 3. การออกแบบการเรียนรู้ 4. การดำเนินการจัดการเรียนรู้ 5. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 6. การปรับปรุงพัฒนา

23

24


ดาวน์โหลด ppt นายสมพร ญาณสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญตา เภรีภาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google