งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ พิเศษ 1. หนังสือสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ พิเศษ 1. หนังสือสำนักงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ พิเศษ 1. หนังสือสำนักงาน ก. ค. ศ. ด่วน ที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ ว 12 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 2. หนังสือสำนักงาน ก. ค. ศ. ด่วน ที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ ว 13 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555

2 หลักเกณฑ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้าง หรือ ลูกจ้างชั่วคราวจาก เงิน งบประมาณหรือเงินรายได้ของ สถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอน ศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างเหมาบริการ ซึ่งทุกตำแหน่งต้อง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด อย่างหนึ่งหรือ รวมกันไม่น้อยกว่าสาม ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้าง หรือ ลูกจ้างชั่วคราวจาก เงิน งบประมาณหรือเงินรายได้ของ สถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอน ศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างเหมาบริการ ซึ่งทุกตำแหน่งต้อง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใด อย่างหนึ่งหรือ รวมกันไม่น้อยกว่าสาม ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

3 วิธีการ ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ คัดเลือกฯ โดยสอบข้อเขียนปรนัย ภาค ก ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) ประเมินประวัติและผลงาน ภาค ข ( คะแนน เต็ม 100 คะแนน ) ให้ อ. ก. ค. ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ คัดเลือกฯ โดยสอบข้อเขียนปรนัย ภาค ก ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) ประเมินประวัติและผลงาน ภาค ข ( คะแนน เต็ม 100 คะแนน ) ให้ สพฐ. ดำเนินการ ดังนี้ ออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การ ประมวลผลการสอบ ภาค ก พร้อมทั้ง กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมิน ประวัติและผลงาน ภาค ข รวมทั้ง กำหนด นโยบายหรือแนวทาง การบริหาร จัดการในการดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะสม ให้ สพฐ. ดำเนินการ ดังนี้ ออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การ ประมวลผลการสอบ ภาค ก พร้อมทั้ง กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมิน ประวัติและผลงาน ภาค ข รวมทั้ง กำหนด นโยบายหรือแนวทาง การบริหาร จัดการในการดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับ สมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี ทั้งนี้ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับ สมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี

4 หลักสูตร ภาค ก ให้ทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย 1. ความรอบรู้ ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 3. ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและ การปฏิบัติของวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) ภาค ก ให้ทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย 1. ความรอบรู้ ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 3. ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและ การปฏิบัติของวิชาชีพครู ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน ) ภาค ข ให้ประเมินประวัติและผลงาน ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) ภาค ข ให้ประเมินประวัติและผลงาน ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )

5 การดำเนินการ สพฐ. ได้กำหนดองค์ประกอบและ ตัวชี้วัดการประเมินประวัติและผลงาน และแจ้งให้ สพท. ทราบ ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ ว 4048 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 และ ที่ ศธ 04009/ ว 4049 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 สพฐ. ได้กำหนดองค์ประกอบและ ตัวชี้วัดการประเมินประวัติและผลงาน และแจ้งให้ สพท. ทราบ ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ ว 4048 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 และ ที่ ศธ 04009/ ว 4049 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 สพฐ. ได้สำรวจตำแหน่งว่าง และ วิชาเอก ปรากฎว่ามีตำแหน่ง ที่จะใช้ เปิดคัดเลือกประมาณ 2,214 อัตรา มี วิชาเอกที่จะเปิดคัดเลือกประมาณ 28 วิชา สพฐ. ได้สำรวจตำแหน่งว่าง และ วิชาเอก ปรากฎว่ามีตำแหน่ง ที่จะใช้ เปิดคัดเลือกประมาณ 2,214 อัตรา มี วิชาเอกที่จะเปิดคัดเลือกประมาณ 28 วิชา

6 การกำหนดปฏิทินการดำเนินการ หมายเหตุ กำหนดการ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หมายเหตุ กำหนดการ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ประกาศรับสมัครคัดเลือกวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 รับสมัครคัดเลือกวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2555 ( ไม่เว้น วันหยุดราชการ ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 คัดเลือก วันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ พิเศษ 1. หนังสือสำนักงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google