งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ /ว 12 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ /ว 13 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555

2 หลักเกณฑ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจาก เงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้างเหมาบริการ ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

3 วิธีการ ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการ ดังนี้ คัดเลือกฯ โดยสอบข้อเขียนปรนัย ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ประเมินประวัติและผลงาน ภาค ข (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ สพฐ. ดำเนินการ ดังนี้ ออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การประมวลผลการสอบ ภาค ก พร้อมทั้งกำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมิน ประวัติและผลงาน ภาค ข รวมทั้ง กำหนดนโยบายหรือแนวทาง การบริหารจัดการในการดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ครบตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครโดยไม่มีการขึ้นบัญชี

4 หลักสูตร ภาค ก ให้ทดสอบข้อเขียนแบบปรนัย ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ภาค ข ให้ประเมินประวัติและผลงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5 การดำเนินการ สพฐ. ได้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินประวัติและผลงาน และแจ้งให้ สพท. ทราบ ตามหนังสือ สพฐ ที่ ศธ 04009/ว 4048 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 และ ที่ ศธ 04009/ว 4049 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555 สพฐ. ได้สำรวจตำแหน่งว่าง และวิชาเอก ปรากฎว่ามีตำแหน่ง ที่จะใช้เปิดคัดเลือกประมาณ 2,214 อัตรา มีวิชาเอกที่จะเปิดคัดเลือกประมาณ 28 วิชา

6 การกำหนดปฏิทินการดำเนินการ
หมายเหตุ กำหนดการ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 รับสมัครคัดเลือก วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ การคัดเลือก ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 คัดเลือก วันที่ ธันวาคม 2555 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google