งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผอ. กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผอ. กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผอ. กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

2 ระบบฐานข้อมูลของ สพฐ. •Data Management Center (DMC) •B_OBEC ฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง •M_OBEC ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ •EFA EMIS • ฐานข้อมูลครู - บุคลากรรายบุคคล • ฐานข้อมูลผู้จบการศึกษา Online

3 DMC EMIS B_OBEC Data Warehouse GIS School Mapping ฐานข้อมูลผู้จบ กศ. ตัวชี้วัด EFA ตัวชี้วัด กพร. จัดสรร งบประมาณ EFA ครู - บุคลากร M_OBEC สิ่งก่อสร้าง น. ร. รายบุคคล

4 DMC • การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1) 10 มิ. ย.2557 2) 10 พ. ย.2557 3) สิ้นปีการศึกษา • การตรวจสอบยืนยันข้อมูล

5

6

7 • การจัดทำข้อมูลทุกเขต ยังคงใช้โปรแกรม DMC ยกเว้น จ. หนองคายขณะนี้ นำร่องอยู่ที่ สพป. หนองคาย ๑ และ ๒ • เมื่อบันทึกข้อมูลใน DMC จะส่งไปยัง EMIS, ฐานข้อมูลผู้จบ, Data warehouse, obecxx เพื่อประมวลผลไป จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว, เงิน ปัจจัยพื้นฐาน, เด็กพักนอน, ร. ร. ใน โครงการพระราชดำริ, ร. ร. พื้นที่สูงและชาย ขอบ, โครงการอาหารกลางวัน เด็กทุพ โภชนาการ, ตัวชี้วัด กพร.( เด็กออก กลางคัน, การจบการศึกษาของเด็กก่อน ประถม, ประถม, ม. ต้น, ม. ปลาย, อัตราการ เข้าเรียน ฯลฯ )

8 ก่อนเปิดภาคเรียน • ร. ร. ที่มีชื่อในฐานจะต้องมีที่อยู่ หมู่บ้าน, ตำบล, ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนและชื่อ ภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียน สามารถแยกใน เขต, นอกเขต กรณีที่ยากจน ให้ใส่รายได้ ผู้ปกครองด้วย • ร. ร. ที่ย้าย / ถ่ายโอนมา จะต้องแจ้งให้ทราบ ก่อนวันที่มีการยืนยันข้อมูล • ตรวจสอบข้อมูล ร. ร. ให้เป็นปัจจุบัน • ข้อมูลทั่วไป ให้ สพท. ช่วยดูภาพรวมของ ทั้งเขตว่ายอดเป็นไปได้หรือเปล่า เช่น ร. ร. ที่ไม่มีไฟฟ้า, ไม่มี internet, ไม่มีน. ร. ภายในเขต

9 การใช้ประโยชน์ • นำข้อมูลคุณภาพ O-net, Nt เสนอข้อมูล ผ่านระบบ Gis • เทียบข้อมูล ๑๐ ปีเป็นรายโรง, อำเภอ, เขต, ภาค, ประเทศ • ส่งข้อมูลตัวชี้วัดด้านการศึกษา EFA ให้ ศธ., สกศ. • คำนวณทุพโภชนาการของนักเรียนให้ทาง สกก. • ส่งข้อมูลตัวชี้วัดให้ทาง กพร. • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน •School Mapping

10 การจัดสรรงบประมาณ • เงินอุดหนุนรายหัว • เงินปัจจัยพื้นฐาน • โครงการอาหารกลางวัน • พื้นที่ราบสูง, ชายแดน, พักนอน • โครงการพระราชดำริ

11 ตัวชี้วัด กพร. ปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลปลายปีการศึกษา 2556 ส่งภายใน วันที่ 30 เม. ย.2557 • อัตราการซ้ำชั้นระดับก่อนประถม, ประถม, ม. ต้น, ม. ปลาย • อัตราการออกกลางคันระดับก่อนประถม, ประถม, ม. ต้น, ม. ปลาย • อัตราการจบการศึกษาระดับก่อนประถม, ป.6, ม.3, ม.6

12 ตารางตรวจพินิจจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555

13 ตารางตรวจพินิจจำนวนนักเรียน ทั้งประเทศ

14 ตารางตรวจพินิจจำนวนนักเรียน รายจังหวัด

15 ตารางตรวจพินิจจำนวนนักเรียน รายเขตพื้นที่

16 ตารางตรวจพินิจจำนวนนักเรียน รายอำเภอ

17 ตารางตรวจพินิจจำนวนนักเรียน รายโรงเรียน

18 ตารางข้อมูลและตัวชี้วัด จำแนกรายโรงเรียน

19 ตารางข้อมูลและตัวชี้วัด จำแนก รายโรงเรียน ( ต่อ )

20 จำนวนประชากร, น. ร., ออกกลางคัน, ซ้ำชั้น, ครูสังกัดสพฐ. จำแนกตามเพศและใน / นอกเขต

21 จำนวนประชากร, น. ร., ออกกลางคัน, ซ้ำชั้น, ครูสังกัดสพฐ. จำแนกตามเพศ, จ. และใน / นอกเขต

22 ตัวชี้วัด อัตราร้อยละการจบการศึกษาและการเรียน ต่อ ม. 1 และ ม. 4 สังกัด สพฐ.

23 ตัวชี้วัด อัตราร้อยละการจบการศึกษาและการเรียน ต่อ ม. 1 และ ม. 4 รายจังหวัด

24 ตัวชี้วัด อัตราร้อยละการจบการศึกษาและการเรียน ต่อ ม. 1 และ ม. 4 รายอำเภอ

25 การวิเคราะห์การสะพัดของนักเรียน สังกัด สพฐ. (Cohort Analysis)

26 อัตราการเหลือรอด และอัตราการเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2547-2555 สังกัด สพฐ.

27 อัตราการเหลือรอด และอัตราการเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2547-2555 รายจังหวัด

28 อัตราการเหลือรอด และอัตราการเลื่อนชั้น ปีการศึกษา 2547-2555 รายอำเภอ

29 อัตราการคงอยู่ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2547-2555 ใน / นอกเขต สังกัด สพฐ

30 อัตราการคงอยู่ ระดับม. ต้น, ม. ปลาย ปีการศึกษา 2547-2555 ใน / นอกเขต สังกัด สพฐ

31 ตัวอย่าง การนำเสนอข้อมูล O-Net รายกลุ่มสาระ ผ่านระบบ Gis จำแนกรายโรงเรียน

32 ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลใน Data Warehouse

33

34

35

36 School Mapping • เป็นเทคนิคและกระบวนการที่ ใช้ในการกำหนด ความต้องการทางการศึกษา ในอนาคตในระดับ ท้องถิ่น และวางแผนเพื่อ กำหนดมาตรการที่จะ ทำให้บรรลุตามความประสงค์ นั้น

37 กระบวนการในการทำ School Mapping • วิเคราะห์สถานการณ์ในปีฐาน (base year) ความครอบคลุม ประสิทธิภาพ คุณภาพ • คาดคะเน ( Projection ) • เตรียมข้อเสนอ ( Proposal )

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูล ของสพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผอ. กลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google