งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารนิพนธ์เรื่อง กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายใน โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายมงคลผูกไมตรี รหัสประตัวนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารนิพนธ์เรื่อง กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายใน โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายมงคลผูกไมตรี รหัสประตัวนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารนิพนธ์เรื่อง กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายใน โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายมงคลผูกไมตรี รหัสประตัวนักศึกษา 492045360053 g492045360053@hotmail.com ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2 เนื้อหาการนำเสนอ 1. ความเป็นมาและความสำคัญ 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3. ขอบเขตของการศึกษา 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

3 1. ความเป็นมาและความสำคัญ  โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความ เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มี คุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

4 1. ความเป็นมาและความสำคัญ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 52 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มี ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทาง การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  ดังนั้น การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธศาสตร์ สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ นักเรียนให้สูงขึ้น แต่ในสภาพปัจจุบันการจัดการนิเทศ ภายในโรงเรียนไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังดำเนินงาน ไม่ต่อเนื่อง

5 ผู้วิจัยในฐานะศึกษานิเทศก์ เห็นว่าควรดำเนินการวิจัย เพื่อศึกษาทรรศนะของครูต่อกระบวนการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล 1. ความเป็นมาและความสำคัญ

6 2. วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาการนิเทศ ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาการนิเทศ ภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตามภูมิหลัง ของครู

7 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.2 ขอบเขตประชากร 3.3 ขอบเขตระยะเวลา

8 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.1.1 ตัวแปรต้น 3.1.2 ตัวแปรตาม

9 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.1.1 ตัวแปรต้น ภูมิหลังของครู ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ ทำงาน และขนาดของโรงเรียนที่ ปฏิบัติงาน

10 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.1 ขอบเขตเนื้อหา 3.1.2 ตัวแปรตาม กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในด้าน - การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา - วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อกำหนดจุดที่จะพัฒนา - การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา - การลงมือปฏิบัติ - การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

11 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.2 ขอบเขตประชากร ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน.... คน

12 3. ขอบเขตของการศึกษา 3.3 ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2550 (เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน 2550)

13 4. ประโยชน์ที่ได้รับ  ผลการวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางใน การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ข้อมูลที่ค้นพบจากการวิจัยจะเป็นแนวทางส่งเสริมและ สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนาการนิเทศ ภายในโรงเรียนให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์อย่าง ต่อเนื่องแก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสต่อไป

14 อ้างอิง หนังสือ/วารสาร เวปไซต์

15 จบการนำเสนอ ถาม & ตอบ


ดาวน์โหลด ppt สารนิพนธ์เรื่อง กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายใน โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายมงคลผูกไมตรี รหัสประตัวนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google