งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการโครงการอ่านและ บันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ คนตาบอด สถาบันมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบโครงการนิสิต คณะวิทยาการ สารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการโครงการอ่านและ บันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ คนตาบอด สถาบันมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบโครงการนิสิต คณะวิทยาการ สารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อโครงการโครงการอ่านและ บันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ คนตาบอด สถาบันมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบโครงการนิสิต คณะวิทยาการ สารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 3-10 พฤษภาคม 2557 สถานที่ดำเนินการมูลนิธิพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

3 การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ พัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญาของเรา ทุกคน หากแต่ว่าคงเป็นปัญหาอย่างมาก สำหรับผู้ที่พิการ โดยเฉพาะผู้ที่พิการทาง สายตาเพราะไม่อาจมองเห็นหรือรับรู้สิ่ง ต่างๆได้เป็นรูปธรรมเช่นผู้อื่น ดังนั้นจึงจัดโครงการอ่านและบันทึก หนังสือเสียง ให้แก่คนตาบอด เพื่อช่วย ส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสใน การพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น

4 1. เพื่อจัดทำหนังสือเสียงให้กับผู้ พิการทางสายตา 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ พิการสายตา 3. ให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงคุณค่าของ การศึกษา 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ จิตอาสา แก่นิสิตในคณะวิทยาการ สารสนเทศ

5 เชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความ ร่วมมือตลอดการดำเนินโครงการ และผู้พิการได้รับหนังสือที่สมบูรณ์ และสามารถใช้ในการศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมได้

6 ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิด ชอบ 6.1 ขั้นเตรียมการ / วางแผน 1. ประชุมงานและวางแผนการ และหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ 2 ติดต่อประสานงานไปยัง มูลนิธิ 3 พฤษภาคม 2557 4 พฤษภาคม 2557 คณะ ผู้รับผิดช อบ โครงการ

7 ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิด ชอบ 6.2 ขั้นดำเนินการ 1. หารายได้เข้าโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใน คณะมาเข้าร่วมโครงการ 3. สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ 4. นัดประชุมทำความเข้าใจก่อน ทำโครงการ 5. จัดเตรียมพัสดุอุปกรณ์ และ ติดต่อยานพาหนะสำหรับ เดินทาง 6. ลงมือปฏิบัติโครงการ 5 -8 พฤษภาคม 2557 5 - 8 มกราคม 2557 9 พฤษภาคม 2557 10 พฤษภาคม 2557 ทุกคนที่ เข้าร่วม โครงการ

8 ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิดช อบ 6.3 ขั้นตรวจสอบและ ประเมินผล 1. แบบสอบถาม 2. ตรวจจากผลการศึกษา ภายหลังจบ โครงการแล้ว 1 สัปดาห์ คณะ ผู้รับผิดช อบ โครงการ

9 งบประมาณโดยรวม 12,000 บาท มีดังนี้ 1.) เงินสนับสนุนจากทางคณะ วิทยาการสารสนเทศ 1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1. ค่าอุปกรณ์ในการทำ สื่อการเรียน การสอน 2. ค่าเอกสาร 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 4. สื่อบันทึกเสียง รวมเป็นเงิน 1,000.- 500.- 6,000.- 8,000.-

10 2.) เงินสนับสนุนจากการขอรับ บริจาค 2.1 ค่าพาหนะ 1. ค่ารถบัสจากมหาวิทยาลัยบูรพาไป ยังมูลนิธิพระมหาไถ่ ไป - กลับ 2.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1. ค่าอาหาร 1 มื้อ x 20 คน x 30 บาท 2. เครื่องดื่ม 20 คน x 10 บาท 2.3 สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 1. หนังสือเรียน ( อ่านนอกเวลา ) รวมเป็นเงิน 2,000.- 600.- 200.- 1,200.- 4,000.-

11 1. หนังสือเสียงที่สมบูรณ์และเป็น ประโยชน์ในทางการศึกษา ของผู้ พิการทางสายตา 2. ผู้พิการทางสายตามีโอกาสทาง การศึกษามากขึ้น 3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการตระหนักและ เห็นคุณค่าของ การศึกษา 4. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ และน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มากขึ้น

12 1. แบบสอบถาม ตรวจสอบระดับความพึงพอใจและผลที่ ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิ 2. ตรวจจากผลการศึกษา ตรวจสอบจากผลการศึกษาและระดับ ความพึงพอใจของผู้พิการทางสายตา

13


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการโครงการอ่านและ บันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ คนตาบอด สถาบันมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบโครงการนิสิต คณะวิทยาการ สารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google