งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอ่านและบันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอ่านและบันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอ่านและบันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา
โครงการอ่านและบันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

2 ชื่อโครงการ โครงการอ่านและบันทึกหนังสือเสียง ให้แก่คนตาบอด
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้รับผิดชอบโครงการ นิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 3-10 พฤษภาคม 2557 สถานที่ดำเนินการ มูลนิธิพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัด ชลบุรี

3 หลักการและเหตุผล การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญาของเราทุกคน หากแต่ว่าคงเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้ที่พิการ โดยเฉพาะผู้ที่พิการทางสายตาเพราะไม่อาจมองเห็นหรือรับรู้สิ่งต่างๆได้เป็นรูปธรรมเช่นผู้อื่น ดังนั้นจึงจัดโครงการอ่านและบันทึกหนังสือเสียง ให้แก่คนตาบอด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการสายตา
1. เพื่อจัดทำหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตา 2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการสายตา 3. ให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่าของ การศึกษา 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา แก่นิสิตในคณะวิทยาการสารสนเทศ

5 เป้าหมายของโครงการ เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือตลอดการดำเนินโครงการและผู้พิการได้รับหนังสือที่สมบูรณ์และสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้

6 คณะ ผู้รับผิดชอบ โครงการ
วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 6.1 ขั้นเตรียมการ/วางแผน 1. ประชุมงานและวางแผนการและหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ติดต่อประสานงานไปยังมูลนิธิ 3 พฤษภาคม 2557 4 พฤษภาคม 2557 คณะ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

7 ทุกคนที่เข้า ร่วมโครงการ
วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 6.2 ขั้นดำเนินการ 1. หารายได้เข้าโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในคณะมาเข้าร่วม โครงการ 3. สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 4. นัดประชุมทำความเข้าใจก่อนทำโครงการ 5. จัดเตรียมพัสดุอุปกรณ์ และติดต่อยานพาหนะ สำหรับเดินทาง 6. ลงมือปฏิบัติโครงการ 5 -8 พฤษภาคม2557 5 - 8 มกราคม 2557 9 พฤษภาคม 2557 10 พฤษภาคม 2557 ทุกคนที่เข้า ร่วมโครงการ

8 วิธีดำเนินงาน 6.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 1. แบบสอบถาม
ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 6.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล 1. แบบสอบถาม 2. ตรวจจากผลการศึกษา ภายหลังจบโครงการ แล้ว 1 สัปดาห์ คณะ ผู้รับผิดชอบ โครงการ

9 งบประมาณ งบประมาณโดยรวม 12,000 บาท มีดังนี้
งบประมาณโดยรวม 12,000 บาท มีดังนี้ 1.) เงินสนับสนุนจากทางคณะวิทยาการสารสนเทศ 1.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1. ค่าอุปกรณ์ในการทำ สื่อการเรียนการสอน 2. ค่าเอกสาร 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 4. สื่อบันทึกเสียง รวมเป็นเงิน 1,000.- 500.- 6,000.- 8,000.-

10 งบประมาณ 2.) เงินสนับสนุนจากการขอรับบริจาค 2.1 ค่าพาหนะ
1. ค่ารถบัสจากมหาวิทยาลัยบูรพาไปยังมูลนิธิพระมหาไถ่ ไป-กลับ 2.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 1. ค่าอาหาร 1 มื้อ x 20 คน x 30 บาท 2.เครื่องดื่ม 20 คน x 10 บาท 2.3 สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม 1. หนังสือเรียน(อ่านนอกเวลา) รวมเป็นเงิน 2,000.- 600.- 200.- 1,200.- 4,000.-

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. หนังสือเสียงที่สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ในทางการศึกษา ของผู้พิการทางสายตา 2. ผู้พิการทางสายตามีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น 3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการตระหนักและเห็นคุณค่าของ การศึกษา 4. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะ และน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้น

12 การประเมินผล 1.แบบสอบถาม
ตรวจสอบระดับความพึงพอใจและผลที่ได้รับ จากเจ้าหน้าที่ ประจำมูลนิธิ 2.ตรวจจากผลการศึกษา ตรวจสอบจากผลการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ พิการทางสายตา

13 นาย บวรศิลป์ สมานราษฎร์ นาย วัชรพล ตั้งสว่างไทย
จัดทำโดย นาย บวรศิลป์ สมานราษฎร์ นาย วสันต์ บูชาพันธ์ นาย วัชรพล ตั้งสว่างไทย นาย สุรพันธ์ เวศน์ปฐม


ดาวน์โหลด ppt โครงการอ่านและบันทึกหนังสือเสียง ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google