งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลพื้นฐานของ กิจกรรม  กิจกรรมที่ตรวจเยี่ยม : กิจกรรม “ กีฬาสัมพันธ์ต้าน ยาเสพติด ”  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : วันที่ 14-16 เมษายน 2555  สถานที่ดำเนินกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลพื้นฐานของ กิจกรรม  กิจกรรมที่ตรวจเยี่ยม : กิจกรรม “ กีฬาสัมพันธ์ต้าน ยาเสพติด ”  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : วันที่ 14-16 เมษายน 2555  สถานที่ดำเนินกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลพื้นฐานของ กิจกรรม  กิจกรรมที่ตรวจเยี่ยม : กิจกรรม “ กีฬาสัมพันธ์ต้าน ยาเสพติด ”  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : วันที่ 14-16 เมษายน 2555  สถานที่ดำเนินกิจกรรม : บ้านปะตาบาระ หมู่ 1 ตำบลปะเสยะวอ อ. สายบุรี จ. ปัตตานี  แผนงาน : การพัฒนาสุขภาพชุมชน ( แผนงาน 6.25 ) โครงการสนับสนุนการออกกายและชมรมกีฬา ชุมชน (6.25.6)  ผู้รับผิดชอบโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลปะ เสยะวอ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชนและ OXFAM สมทบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 50,000 บาท  จำนวนนักเรียนเข้าร่วม ไม่ต่ำกว่า 600 คน ชาวบ้าน ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

3 วัตถุประสงค์ของการ จัดกิจกรรม สร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรในพื้นที่ จัดกิจกรรมตามแผนประจำปี ซึ่งองค์การบริหาร ส่วนตำบล ตั้งงบประมาณและให้การสนับสนุนทุกปี สนับสนุนเด็กในชุมชนได้มีกิจกรรมในช่วงวันหยุด จะได้ไม่ออกไปร่วมกิจกรรมนอกหมู่บ้าน เพื่อลด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาทะเลอะวิวาท ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

4 ผลของการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด  เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ชุมชน ทุกระดับ ระดับบุคคล ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้นำ ชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน ระดับหน่วยงาน ตั้งแต่ การวางแผนกิจรรม ( การคิดและ การ ตัดสินใจ ) การปฏิบัติ ( การออกแรง สนับสนุนของรางวัล ของขวัญ ) การมีส่วน ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ( stakeholder) รวมทั้ง การประเมินผล ปัญหา - อุปสรรค

5  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ยังใช้พื้นที่สนามกีฬา ชุมชนที่เกิดจากกากงบประมาณของ โครงการ ( แผนงานที่ 6.5 กิจกรรม 6.25.5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชน ซึ่งเกิด จากการมีส่วนร่วมของชุมชน เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และ ชาวบ้านทั่วไป จึงมีผลทำให้ สนามกีฬา แห่งนี้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร

6  เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ ด้านกีฬา มีโอกาสเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับ อำเภอ จังหวัด และประเทศ ใน อนาคต

7 เครือข่ายความร่วมมือ  โรงเรียนตาดีกาในชุมชน จำนวน 6 โรงเรียน  โรงเรียนตาดีกาบาเลาะ  โรงเรียนตาดีกาปาตาบาระ  โรงเรียนตาดีกาปะเสยะวอ  โรงเรียนตาดีกาบ้านบน  โรงเรียนตาดีกาทุ่งเค็จ  โรงเรียนตาดีกาจ่ากอง

8  ชมรมโรงเรียนตาดีกาตำบลปะเสยะวอ  สมาชิกสภาจังหวัดเขตปะเสยะวอ  หมวดตำรวจตระเวนชายแดนวัดถัมภาวาส  กองร้อยปืนเล็กที่ 1 ฉก. ปน.26  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนปะเสยะ วอ  ผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครอง และเยาวชนใน พื้นที่

9 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจ เยี่ยม ควรเลือก ระยะเวลา ในการจัดกิจกรรมให้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วน ร่วมให้มากขึ้น ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ชุมชน ภายนอกได้ทราบถึงศักยภาพและความเข้มแข็ง ของชุมชน จัดแข่งขันกีฬาในระดับตำบล เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์และร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านยา เสพติด ขยายผลและนำเสนอรูปแบบไปสู่ชุมชน ใกล้เคียง เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพ ติด

10  ควรเพิ่ม สัญญาลักษณ์ (LOGO ) เพื่อ การประชาสัมพันธ์โครงการ และ มหาวิทยาลัยในฐานะ หน่วยงานความ ร่วมมือด้วย

11


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลพื้นฐานของ กิจกรรม  กิจกรรมที่ตรวจเยี่ยม : กิจกรรม “ กีฬาสัมพันธ์ต้าน ยาเสพติด ”  ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม : วันที่ 14-16 เมษายน 2555  สถานที่ดำเนินกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google