งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline
นำเสนอโดย STRSoftware Co., Ltd.

2 หัวข้อ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) และกระบวนการงาน
ทางบัญชี (Accounting Work Process) รู้จักโปรแกรมบัญชีออนไลน์ “STRAccountOnline” รายละเอียดโปรแกรม STRAccountOnline

3 โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) และกระบวนการงานทางบัญชี
(Accounting Work Process)

4 โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านบัญชีโดยเฉพาะ มีหน้าที่บันทึก ประมวลผล และเสนอรายงานเกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การลงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยกประเภท และสรุปผลรายการค้าออกมาในรูปของงบการเงิน ในปัจจุบันโปรแกรมทางการบัญชีมักเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมประเภท ERP package เป็นโปรแกรมที่ทุกธุรกิจจะต้องมี เนื่องจากโปรแกรมบัญชีเป็นโปรแกรมพื้นฐานของบริษัทเพื่อดูกำไรขาดทุน และ ผลประกอบการ

5 โปรแกรมทางการบัญชี โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปแล้วประกอบไปด้วย
ระบบขาย และ รับชำระ ระบบซื้อ และ จ่ายชำระ ระบบสินค้า ระบบรายงาน 99% ของโปรแกรมบัญชีในตลาดจะทำงานบน Windows และเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องของลูกค้า แต่จะมีจุดอ่อนเรื่อง ถ้ามีหลายสาขาหรือ เจ้าของไม่ค่อยอยู่บริษัท แล้วจะทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลได้

6 Module ในโปรแกรมบัญชี
ระบบ Setup พื้นฐาน ระบบกำหนดสิทธิ์ ระบบขายสินค้า และ ขายบริการ ระบบรับชำระ และ บัญชีรับชำระ ระบบซื้อ ระบบจ่ายชำระ และ บัญชีจ่ายชำระ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบอนุมัติเอกสาร ระบบรายงาน ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

7 ภาพรวมระบบกระบวนงาน ระบบบัญชี ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบควบคุม ระบบควบคุม
เช็ค ระบบควบคุม เจ้าหนี้การค้า ระบบควบคุม ลูกหนี้การค้า ระบบควบคุม สินค้า

8 ระบบควบคุม สินค้า ระบบซื้อ ใบรับสินค้า /ใบรับบริการ ใบรับวางบิล ใบสำคัญจ่าย ใบสั่งซื้อ ระบบควบคุม เช็คจ่าย ตั้งเจ้าหนี้ ในบันทึกบัญชีซื้อ ใบมัดจำจ่าย ตัดเจ้าหนี้ ระบบบัญชี ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ

9 ระบบขาย ใบเสนอราคา ระบบบัญชี ใบรายรับอื่นๆ ใบสั่งขาย ใบมัดจำ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี บิลเงินสด สมุดเพิ่มหนี้ ระบบ ควบคุมเช็ค ใบวางบิล ระบบควบคุม สินค้า สมุดลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ

10 ใบจ่ายสินค้าเพื่อการประกอบ
ตัด Stock ระบบคลังสินค้า (Stock Control) ใบจ่ายสินค้าภายใน ใบจ่ายสินค้าเพื่อการประกอบ ปรับปรุงยอดสินค้า. เพิ่ม Stock ใบรับสินค้าภายใน ระบบ Inventory Control ใบรับสินค้าจากการประกอบ ปรับปรุงยอดสินค้า.

11 ระบบ Basic Job Control System
รับ Order ออกใบเปิด Job ระบบ Basic Job Control System ออกใบเบิกสินค้าเพื่อประกอบ รับสินค้าจากการประกอบ ปิด Job บันทึกรายการค่า OverHead จากการประกอบ คำนวณ Job Costing

12 ระบบบัญชี ระบบควบคุมเช็ค (Cheque System) สมุดควบคุมเช็คจ่าย
สมุดควบคุมเช็ครับ ใบปรับปรุงสถานะเช็ครับล่วงหน้า ระบบบัญชี ใบปรับปรุงสถานะเช็คจ่ายล่วงหน้า ใบปรับปรุงสถานะเช็คจ่าย ใบปรับปรุงสถานะเช็ครับ

13 Flow ระบบบัญชี (งานซื้อ/จ่ายชำระ)
คลัง จัดซื้อ บัญชี คลัง บัญชี การเงิน บัญชี ใบขอเบิก ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ มัดจำจ่าย รับสินค้า บันทึกบัญชีซื้อ รับวางบิล ใบสำคัญ จ่ายชำระ เช็คจ่าย เงินสดย่อย บันทึกบัญชีซื้อเชื่อ บันทึกบัญชีซื้อเชื่อ อ้างอิงบิลซื้อ A A A A A A A ภาษีซื้อ บันทึกบัญชีตัดเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ บันทึกบัญชีธนาคาร ภาษีซื้อ บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย

14 Flow ระบบบัญชี (งานขายสินค้า/รับชำระ)
ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบมัดจำรับ ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี ใบวางบิล เครดิตโน๊ต ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ เช็ครับ รายรับอื่นๆ A ภาษีขาย ตัดสต๊อก บันทึกบัญชี ตัดลูกหนี้ A บันทึกบัญชี ธนาคาร A บันทึกบัญชี ตัดลูกหนี้ A A บันทึกบัญชี รายได้อื่น A A บันทึกบัญชี ขายเชื่อ และภาษีขาย A บันทึกบัญชี ขายเชื่อ ภาษีขาย ภาษีขาย

15 Flow ระบบบัญชี (งานขายบริการ/รับชำระ)
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย ใบสั่งขาย ใบเสร็จรับ เงิน/ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญรับ เช็ครับ รายรับอื่นๆ ภาษีขาย บันทึกบัญชี ตัดลูกหนี้ A บันทึกบัญชี ธนาคาร A A บันทึกบัญชี ภาษีขาย บันทึกบัญชี รายได้อื่น บันทึกบัญชี ขายเชื่อ A A ภาษีขาย

16 รู้จักโปรแกรมบัญชีออนไลน์
“STRAccountOnline”

17 STRAccountOnline รู้จักกับ STRAccount Online
STRAccountOnline คือโปรแกรมบัญชีที่อยู่บน Internet ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Login ผ่าน Web Browser เข้ามาใช้งานจากที่ไหน เมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา เป็นนวัตกรรมใหม่ของการทำบัญชีผ่าน Internet 100%

18 เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า
ธุรกิจที่มีหลายสาขา เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีหลายสาขา (ใน กทม. และ ตจว.) ธุรกิจก่อสร้างที่มีหลาย Site งาน ธุรกิจที่มีโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายคนละที่ ธุรกิจที่มีหลายหน่วยบริการประจำคนละที่ นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่มีการเดินทางเป็นประจำและต้องการดูข้อมูลบัญชีบริษัทผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ธุรกิจที่มีผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ หรือมีสาขาต่างประเทศ ต้องการดูผลประกอบการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มคนที่ มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่

19 STR Account Solution Supplier Company Factory Distributor
STR-Web Technology Customer Company Factory Supplier Distributor

20 ข้อเปรียบเทียบ ระหว่าง โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline และ โปรแกรมบัญชีอื่น
Feature STRAccount Online Others 1. การทำงานผ่าน Internet 100% ไม่ได้ 2. ระบบรักษาความปลอดภัย มีระบบการรักษาความปลอดภัย ตามมาตรฐาน เช่น Firewall ,security อยู่ที่เครื่อง Server นั้นๆ มีความเสี่ยงต่อการติดไวรัส และ เสี่ยงต่อ HARD DISK เสียและฐานข้อมูลหาย 3. ต้นทุน ถูก คิดเป็นรายเดือนตามการใช้งานจริง แพง ใช้งานได้ไม่ถึง 50% ของโปรแกรม แต่จ่าย 100%

21 ข้อเปรียบเทียบ ระหว่างโปรแกรมบัญชี STRAccountOnline และ โปรแกรมบัญชีอื่น
Feature STRAccount Online Others 4. ความสะดวกในการใช้งาน ต่อ internet ก็สามารถใช้งานได้ ติดตั้งโปรแกรม และ ถ้าล้างเครื่อง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใหม่ 5. การ Upgrade Program ตลอดเวลา รอนาน และเสียค่าใช้จ่ายสูง 6. ความถูกต้องของข้อมูล สูง เนื่องจากการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงของผู้ใช้งาน โดยมากต่ำ มีโอกาสที่ข้อมูลมั่วได้ง่าย เนื่องจากโปรแกรมโดยมากจะเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าไปแก้ข้อมูลโดยตรง 7. ความเร็ว ขึ้นกับความเร็ว Internet ความต้องการขั้นต่ำ 1 Mb ขึ้นกับความเร็วเครื่อง

22 ประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากโปรแกรมบัญชีบน Internet STRAccountOnline
ทราบข้อมูล Real Time ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่สถานที่ใด สามารถต่อ internet เข้ามาดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการเชื่อมสาขาในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Web Technology ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา และ ต้นทุนค่า Server และค่าซ่อมบำรุง ประหยัดค่าเดินทาง ในการไปที่สาขาเพื่อควบคุมการทำงาน และดูข้อมูล

23 ประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากโปรแกรมบัญชีบน Internet STRAccountOnline
โปรแกรมมีการUpdate Version ตลอดเวลา ทันทีที่เกิดปัญหา ผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขให้ได้ทันที มีระบบ Data warehouse ในตัว ซึ่งสามารถช่วยในด้านการทำวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้ ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มเอกสารได้เองผ่าน Internet ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก

24 มาตรฐานความปลอดภัย (Security)
ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งเครื่อง Server สถานที่ตั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงเครื่องสูง (นอกจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องแล้ว จะไม่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงเครื่อง Server ได้) มีระบบสำรองไฟฟ้าตลอด 24x7 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล มีระบบ Auto Backup Server ซึ่งทำงานทุกวัน มีระบบ คอยตรวจเช็คการผ่านเข้าออกของฐานข้อมูลโดยใช้มาตรฐาน Web Service Security

25 มาตรฐานความปลอดภัย (Security)
ความปลอดภัยของตัวโปรแกรม มีระบบ Double Login (ตรวจเช็ค 2 ระดับ เพื่อจะเข้าสู่โปรแกรมได้) มีระบบ Fail Save เพื่อป้องกัน เมื่อโปรแกรมหยุดทำงาน จะมีระบบ Auto Start โปรแกรมทันที ความปลอดภัยจากการบุกรุก มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก ติดตั้ง Anti Virus/Spam ที่ตัวเครื่อง Application Server

26 ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้ามักสับสน
ด้านความมั่นคงของฐานข้อมูล  Intranet : ทุกอย่างขึ้นกับเครื่อง Server ของลูกค้าที่เก็บฐานข้อมูล ดังนั้นหากเครื่องเสียขึ้นมา ข้อมูลที่ทำไว้ทั้งหมดจะหายไปทันที  Internet : ในขณะที่บน Web เครื่อง Server บริษัทจะทำการตรวจสอบ Server ตลอดเวลา หากพบว่าเครื่องใดมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหา ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนเครื่องทันที

27 ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้ามักสับสน
การ Back Up Database  Intranet : เนื่องจากกระบวนการยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นจึงมีหลายครั้งที่ Back up ไม่เสร็จสมบูรณ์ หากเกิดเหตุการณ์เครื่อง Server เสีย ข้อมูลก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้  Internet : ในขณะที่บน Web จะมีเครื่อง Server อีกเครื่องหนึ่งเพื่อทำการ Back Up โดยอัตโนมัติให้ทุกวันและมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการ back up ตลอดเวลา

28 ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้ามักสับสน
การเจาะ หรือ ขโมยข้อมูล  Intranet : จริงๆแล้วบน window ถูกขโมยข้อมูลได้ง่ายกว่ามาก แค่ทำการ Copy ข้อมูลลง Flash Drive ก็ได้ข้อมูลไปทั้งหมดแล้ว และการเปิดอ่านก็ไม่ยากเช่นกัน  Internet : ในขณะที่บน Web ได้มีระบบ ล็อคข้อมูลหลายชั้น ทั้งทาง Hardware และ Software

29 ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้ามักสับสน
เรื่องการตรวจสอบลิขสิทธิ์โปรแกรมฐานข้อมูล  Intranet : โดยมากแล้วบริษัทขนาดกลาง-เล็กจะใช้ฐานข้อมูลรวมถึงระบบปฏิบัติการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากบริษัทที่ขายโปรแกรมบางแห่ง จะขายโปรแกรมเพียงอย่างเดียว จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ฐานข้อมูลที่ต้องมีลิขสิทธิ์ของลูกค้า ดังนั้นผู้ใช้จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบลิขสิทธิ์ Software จากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ทุกเมื่อ  Internet : ในขณะที่บน Web เรื่อง ฐานข้อมูล ทางบริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรมจึงไม่มีความเสี่ยงในส่วนนี้

30 ข้อจำกัดของโปรแกรม ทางด้านเทคนิค ต้องต่อ Internet เวลาใช้งานเท่านั้น
ความเร็ว Internet ขั้นต่ำ 1 MB ทางด้านโปรแกรม ต้องมีสินค้าใน Stock เท่านั้นจึงสามารถขาย หรือ ตัด Stock ได้ ใช้กับ Internet Explorer 6,7,8 รายงานทุกตัว Real Time นอกจาก รายงาน Data warehouse ที่จะประมวลผลเที่ยงคืน

31 เข้าสู่โปรแกรม STRAccountOnline
และภาคปฏิบัติ

32 STRAccountOnline

33 ระบบสินค้าคงคลัง ระบบสินค้าคงคลังในโปรแกรม รองรับการทำงานต่อไปนี้ รับสินค้าเข้าจากการซื้อ จ่ายสินค้าออกจากการขาย รับสินค้าภายใน จ่ายสินค้าภายใน โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ปรับปรุงยอดสินค้า ระบบ Job Control ใบเบิกเพื่อประกอบ ใบรับจากการประกอบ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูจำนวนสินค้าได้ทันเหตุการณ์ ถึงแม้จะอยู่ต่างสถานที่กันก็ตาม

34 ระบบสินค้าคงคลัง ระบบได้รองรับการบันทึกสินค้าหลายหน่วยนับ อาทิเช่น น้ำตาลทราย สามารถแบ่งหน่วยนับได้ทั้ง กิโลกรัม / ซอง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกบันทึกหน่วยนับได้ง่ายยิ่งขึ้น และไม่ต้องเสียเวลาแปลงหน่วยนับ สามารถส่งของระหว่างสาขา ได้ โดยที่สามารถทราบต้นทุนของสาขาที่ส่งไปได้ สามารถทำการโอนคลังได้ รองรับการประกอบสินค้าตาม Job ได้ สามารถทราบถึงต้นทุนการผลิตสินค้าได้ รายงานที่ใช้ รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานความเคลื่อนไหวสินค้าและวัตถุดิบ

35

36

37

38 ระบบขาย ในระบบขายสินค้า มีเอกสารรองรับดังนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย
ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับ ใบขายสินค้าสด ในกระบวนการขายนั้น ส่วนที่สำคัญคือ การออกใบส่งของ / ใบกำกับภาษี เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชี และ ตัด Stock ไปในตัว

39 ระบบขาย สามารถกำหนดเงื่อนไขราคา การจ่ายชำระเงิน ส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ สามารถทราบประวัติการขายย้อนหลังสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ ในระบบขายบริการ มีเอกสารรองรับดังนี้ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ในระบบขาย รายการขายจะถูกบันทึกเข้าระบบสมุดบัญชีแยกประเภทอัตโนมัติ รวมถึงรายการสินค้าที่มีการบันทึกจ่ายออกจากระบบขาย จะถูกนำไปตัด Stock ในระบบสินค้าคงคลังอัตโนมัติเช่นกัน

40 ระบบขาย แสดงสถานะรายการที่ยังคงค้างทั้งหมด ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสถานะการติดตามรายการ เช่น รายการใบสั่งขายคงค้างที่ยังไม่ได้ออกใบส่งของ เป็นต้น รองรับการขายงานโครงการ(Job) เนื่องจากในระบบขายมีการอ้างอิงโครงการ ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงการที่ขายไปแล้วมาตรวจสอบผลกำไรที่เกิดขึ้นได้

41

42

43

44 ระบบซื้อ มีเอกสารรองรับสำหรับระบบซื้อ ดังนี้ ใบขอเบิก ใบขอซื้อ
ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบมัดจำจ่าย

45 ระบบซื้อ สามารถจัดกลุ่มผู้จำหน่าย วงเงินเครดิต สำหรับผู้จำหน่ายแต่ละรายได้ สามารถเก็บข้อมูลในส่วนบริหารการจัดซื้อเพื่อนำไปวิเคราะห์ในโมดูลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถทราบประวัติการซื้อย้อนหลังสำหรับผู้จำหน่ายแต่ละรายได้ ผู้ใช้งานสามารถ ทำรายการโดยไม่จำเป็นต้องเรียงตามขั้นตอนได้ เช่น สามารถ ออกใบรับสินค้าได้เลยโดยที่ยังไม่ออกใบสั่งซื้อ แสดงสถานะรายการที่ยังคงค้างทั้งหมด ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสถานะ การติดตามรายการ เช่น รายการใบสั่งซื้อคงค้างที่ยังไม่ได้ออกใบรับของ เป็นต้น

46

47

48

49 ระบบการเงินรับและจ่ายชำระ
ระบบการเงินแบ่งออกเป็นการเงินรับและการเงินจ่ายชำระ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน ระบบการเงินรับ มีเอกสารรองรับการทำงานดังนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี (สำหรับการขายบริการ) ระบบการเงินจ่าย มีเอกสารรองรับการทำงานดังนี้ ใบรับวางบิล ใบลดหนี้จากผู้จำหน่าย

50

51

52

53 ระบบบัญชีรับ ระบบบัญชีรับ จะเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบการเงินรับเท่านั้น
ในระบบบัญชีรับ มีเอกสารรองรับการทำงาน ดังนี้ ใบสำคัญรับ รายรับอื่นๆ เช็ครับ ลงทะเบียนเช็ค ปรับปรุงเช็ค หลังจากการอนุมัติ ใบเสร็จรับเงิน แล้ว ข้อมูลการรับเงินจะเข้าสู่ระบบบัญชี โดยการออกเอกสารใบสำคัญรับ

54

55

56

57 ระบบบัญชีจ่าย ระบบบัญชีจ่าย จะเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบการเงินจ่ายเท่านั้น ในระบบบัญชีจ่าย มีเอกสารรองรับการทำงาน ดังนี้ ใบสำคัญจ่าย เงินสดย่อย เช็คจ่าย ลงทะเบียนเช็ค ปรับปรุงเช็ค บันทึกบัญชีซื้อ ในกระบวนจ่ายชำระจะสิ้นสุด ที่การออกใบสำคัญจ่าย หลังจากการอนุมัติ ใบรับวางบิลแล้ว

58

59

60 ระบบสมุดบัญชีแยกประเภท
ระบบสมุดบัญชีแยกประเภทเป็นระบบที่รองรับการทำงานด้านบัญชีอย่างเต็มรูปแบบ โปรแกรมรองรับสมุดบัญชีในการบันทึกข้อมูลไว้ถึง 12 ประเภท ได้แก่ สมุดรายวันเปิดบัญชี สมุดรายวันทั่วไป สมุดขายสด สมุดขายเชื่อ สมุดซื้อสด สมุดซื้อเชื่อ สมุดธนาคาร สมุดเงินสด สมุดเพิ่มหนี้ สมุดลดหนี้ สมุดลดหนี้จากผู้จำหน่าย สมุดปรับปรุงบัญชี

61 ระบบสมุดบัญชีแยกประเภท
ระบบรองรับการแยกจำนวนสมุดบัญชีที่ตรงกับการใช้งาน มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่างๆเข้าสู่สมุดบัญชีอัตโนมัติ การแบ่งแยกสมุดให้ละเอียด จะช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสะดวกขึ้น รองรับการจัดทำการบันทึกบัญชีแม่แบบ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการบันทึกได้ รองรับการจัดทำบัญชีสำหรับโครงการ สามารถจัดทำงบโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว

62

63

64

65

66 การอนุมัติรายการ ในทุกเอกสาร จะต้องผ่านการอนุมัติ ก่อนจึงจะทำรายการต่อไปได้ การตัด Stock และ ลงบัญชี จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติแล้วเท่านั้น เมื่อ อนุมัติแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเอกสารที่อนุมัติแล้วได้

67 Authentication and Work Flow
โปรแกรมได้รองรับการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งขอบเขตการเข้าถึงของผู้ใช้งานไว้เป็นแต่ละระดับได้แก่ ระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator) ระดับผู้ใช้งาน(User) นอกจากนั้นในแต่ละระบบสามารถกำหนดผู้ใช้งานที่อยู่สังกัดระบบงานนั้นได้ เช่น ระบบขายกี่คน และแต่ละคนมีอำนาจเข้าถึงการใช้งานอะไรได้บ้าง โปรแกรมได้แบ่งแยกแต่ละระบบออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบนั้นๆ และช่วยให้ง่ายต่อการวางระบบธุรกิจอีกทางหนึ่ง สามารถแยกหน้าจอ และระบุสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอ และดูรายงานแต่ละรายงานได้

68 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานในโปรแกรม

69

70

71

72

73 ANALYSIS REPORT

74

75

76 ระบบแก้ไขรายงาน Download Application Download Report Upload New Report

77 ระบบแก้ไขรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google