งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline นำเสนอโดย STRSoftware Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline นำเสนอโดย STRSoftware Co., Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline นำเสนอโดย STRSoftware Co., Ltd.

2 หัวข้อ โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) และ กระบวนการงาน ทางบัญชี (Accounting Work Process) รู้จักโปรแกรมบัญชีออนไลน์ “STRAccountOnline” รายละเอียดโปรแกรม STRAccountOnline

3 โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) และกระบวนการงานทางบัญชี (Accounting Work Process)

4 โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับงานด้านบัญชี โดยเฉพาะ มีหน้าที่บันทึก ประมวลผล และเสนอรายงาน เกี่ยวกับรายการค้าที่เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การลงบัญชีใน สมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปสมุดบัญชีแยก ประเภท และสรุปผลรายการค้าออกมาในรูปของงบ การเงิน ในปัจจุบันโปรแกรมทางการบัญชีมักเป็นส่วน หนึ่งของโปรแกรมประเภท ERP packageERP package เป็นโปรแกรมที่ทุกธุรกิจจะต้องมี เนื่องจากโปรแกรม บัญชีเป็นโปรแกรมพื้นฐานของบริษัทเพื่อดูกำไรขาดทุน และ ผลประกอบการ โปรแกรมบัญชี

5 โปรแกรมทางการบัญชี โปรแกรมบัญชีโดยทั่วไปแล้วประกอบไปด้วย –ระบบขาย และ รับชำระ –ระบบซื้อ และ จ่ายชำระ –ระบบสินค้า –ระบบรายงาน 99% ของโปรแกรมบัญชีในตลาดจะทำงานบน Windows และเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องของลูกค้า แต่จะมีจุดอ่อนเรื่อง ถ้ามีหลายสาขาหรือ เจ้าของไม่ค่อย อยู่บริษัท แล้วจะทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลได้

6 Module ในโปรแกรมบัญชี ระบบ Setup พื้นฐาน ระบบกำหนดสิทธิ์ ระบบขายสินค้า และ ขายบริการ ระบบรับชำระ และ บัญชีรับชำระ ระบบซื้อ ระบบจ่ายชำระ และ บัญชีจ่ายชำระ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบอนุมัติเอกสาร ระบบรายงาน ระบบวิเคราะห์ข้อมูล

7 ระบบควบคุม เช็ค ระบบควบคุม สินค้า ระบบบัญชี ระบบควบคุม เจ้าหนี้การค้า ภาพรวมระบบกระบวนงาน ระบบควบคุม ลูกหนี้การค้า ระบบขาย ระบบซื้อ

8 ใบรับสินค้า / ใบรับบริการ ใบสั่งซื้อ ระบบบัญชี ใบมัดจำจ่าย ใบรับวางบิลใบสำคัญจ่าย ใบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระบบควบคุม สินค้า ระบบควบคุม เช็คจ่าย ตั้งเจ้าหนี้ ในบันทึกบัญชีซื้อ ตัดเจ้าหนี้ ระบบซื้อ

9 ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ สมุด เพิ่มหนี้ สมุดลดหนี้ ใบมัดจำ ระบบบัญชี ระบบควบคุม สินค้า ใบรายรับอื่นๆ ระบบ ควบคุมเช็ค ระบบขาย บิลเงิน สด

10 ใบจ่ายสินค้าภายใน ใบจ่ายสินค้าเพื่อการประกอบ ปรับปรุงยอดสินค้า. ระบบคลังสินค้า (Stock Control) ใบรับสินค้าภายใน ใบรับสินค้าจากการประกอบ ปรับปรุงยอดสินค้า. ตัด Stock เพิ่ม Stock ระบบ Inventory Control

11 รับ Order ออกใบเปิด Job ออกใบเบิกสินค้าเพื่อ ประกอบ รับสินค้าจากการ ประกอบ ปิด Job บันทึกรายการค่า OverHead จากการประกอบ ระบบ Basic Job Control System คำนวณ Job Costing

12 สมุดควบคุมเช็ครับ สมุดควบคุมเช็คจ่าย ใบปรับปรุงสถานะเช็ครับล่วงหน้า ใบปรับปรุงสถานะเช็คจ่ายล่วงหน้า ระบบบัญชี ใบปรับปรุงสถานะเช็ครับ ใบปรับปรุงสถานะเช็คจ่าย ระบบควบคุมเช็ค (Cheque System)

13 Flow ระบบบัญชี (งานซื้อ/จ่ายชำระ) ใบขอเบิก ใบสั่ง ซื้อ รับสินค้า รับวางบิล ใบสำคัญ จ่ายชำระ เช็ ค จ่า ย คลัง จัดซื้อคลังบัญชี การเงินบัญชี บันทึก บัญชี ซื้อ บัน ทึก บัญ ชี ซื้อ เชื่อ อ้าง อิง บิล ซื้อ ใบ ขอ ซื้อ มัดจำจ่าย บัญชี บัน ทึก บัญ ชี ซื้อ เชื่อ บันทึ ก บัญชี ตัด เจ้าห นี้ เงิน สด ย่อย บันทึ ก บัญ ชี ธนา คาร บันทึ ก บัญชี ค่าใช้ จ่าย ภา ษี ซื้อ A A A A A A A

14 Flow ระบบบัญชี (งานขายสินค้า/รับชำระ) ใบเสนอ ราคา ใบสั่งขาย ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี ใบมัดจำรับใบเสร็จรับเงินใบวางบิลใบสำคัญรับเช็ครับ ฝ่ายขายฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชี บันทึก บัญชี ขาย เชื่อ และ ภาษี ขาย บันทึก บัญชี ขาย เชื่อ บันทึก บัญชี ตัด ลูกหนี้ เครดิตโน๊ต บันทึก บัญชี ตัด ลูกหนี้ บันทึ ก บัญชี ธนา คาร บันทึ ก บัญ ชี รายไ ด้อื่น รายรั บ อื่นๆ ภาษี ขาย ตัดส ต๊อก A A A A A A A A

15 Flow ระบบบัญชี (งานขายบริการ/รับชำระ) ใบเสนอ ราคา ใบสั่งขายใบสำคัญรับ ใบแจ้ง หนี้ ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชี บันทึก บัญชี ขาย เชื่อ บันทึก บัญชี ภาษี ขาย บันทึก บัญชี ตัด ลูกหนี้ เช็ครับ บันทึ ก บัญชี ธนาค าร บันทึ ก บัญชี รายไ ด้อื่น รายรับอื่นๆ ภาษี ขาย ใบเสร็จ รับ เงิน / ใบกำกับ ภาษี A A A A A

16 รู้จักโปรแกรมบัญชีออนไลน์ “STRAccountOnline”

17 รู้จักกับ STRAccount Online –STRAccountOnline คือโปรแกรมบัญชีที่ อยู่บน Internet ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ Login ผ่าน Web Browser เข้ามาใช้งาน จากที่ไหน เมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา – เป็นนวัตกรรมใหม่ของการทำบัญชีผ่าน Internet 100% STRAccountOnline

18 เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้า ธุรกิจที่มีหลายสาขา เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีหลาย สาขา (ใน กทม. และ ตจว.) ธุรกิจก่อสร้างที่มีหลาย Site งาน ธุรกิจที่มีโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายคนละที่ ธุรกิจที่มีหลายหน่วยบริการประจำคนละที่ นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการที่มีการเดินทางเป็นประจำ และต้องการดูข้อมูลบัญชีบริษัทผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ธุรกิจที่มีผู้ร่วมทุนเป็นชาวต่างชาติ หรือมีสาขา ต่างประเทศ ต้องการดูผลประกอบการผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต กลุ่มคนที่ มีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่

19 STR-Web Technology Customer Company Factory Supplier Distributor STR Account Solution

20 ข้อเปรียบเทียบ ระหว่าง โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline และ โปรแกรมบัญชีอื่น Feature STRAccount OnlineOthers 1. การทำงาน ผ่าน Internet100%ไม่ได้ 2. ระบบรักษา ความปลอดภัย มีระบบการ รักษาความ ปลอดภัย ตาม มาตรฐาน เช่น Firewall,security อยู่ที่เครื่อง Server นั้นๆ มีความ เสี่ยงต่อการติดไวรัส และ เสี่ยงต่อ HARD DISK เสียและฐานข้อมูล หาย 3. ต้นทุน ถูก คิดเป็นราย เดือนตามการใช้ งานจริง แพง ใช้งานได้ไม่ถึง 50% ของ โปรแกรม แต่จ่าย 100%

21 ข้อเปรียบเทียบ ระหว่างโปรแกรมบัญชี STRAccountOnline และ โปรแกรมบัญชีอื่น FeatureSTRAccount OnlineOthers 4. ความสะดวกใน การใช้งาน ต่อ internet ก็สามารถใช้ งานได้ ติดตั้งโปรแกรม และ ถ้าล้างเครื่อง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ใหม่ 5. การ Upgrade Programตลอดเวลารอนาน และเสียค่าใช้จ่ายสูง 6. ความถูกต้อง ของข้อมูล สูง เนื่องจากการป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลโดยตรง ของผู้ใช้งาน โดยมากต่ำ มีโอกาสที่ข้อมูลมั่วได้ ง่าย เนื่องจากโปรแกรมโดยมากจะ เปิดให้ผู้ใช้งานเข้าไปแก้ข้อมูล โดยตรง 7. ความเร็ว ขึ้นกับความเร็ว Internet ความต้องการขั้นต่ำ 1 Mbขึ้นกับความเร็วเครื่อง

22 ประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากโปรแกรม บัญชีบน Internet STRAccountOnline ทราบข้อมูล Real Time ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่สถานที่ใด สามารถต่อ internet เข้ามาดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรม ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการเชื่อมสาขาในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Web Technology ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา และ ต้นทุนค่า Server และค่าซ่อมบำรุง ประหยัดค่าเดินทาง ในการไปที่สาขาเพื่อควบคุมการ ทำงาน และดูข้อมูล

23 ประโยชน์และสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากโปรแกรม บัญชีบน Internet STRAccountOnline โปรแกรมมีการUpdate Version ตลอดเวลา ทันทีที่เกิด ปัญหา ผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขให้ได้ทันที มีระบบ Data warehouse ในตัว ซึ่งสามารถช่วยในด้าน การทำวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้ ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มเอกสารได้เองผ่าน Internet ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก

24 มาตรฐานความปลอดภัย (Security) ความปลอดภัยของสถานที่ตั้งเครื่อง Server –สถานที่ตั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย การเข้าถึงเครื่องสูง (นอกจากผู้ที่ได้รับ สิทธิ์การเข้าถึงเครื่องแล้ว จะไม่มี บุคคลภายนอกเข้าถึงเครื่อง Server ได้) –มีระบบสำรองไฟฟ้าตลอด 24x7 ความปลอดภัยของฐานข้อมูล –มีระบบ Auto Backup Server ซึ่งทำงาน ทุกวัน –มีระบบ คอยตรวจเช็คการผ่านเข้าออก ของฐานข้อมูลโดยใช้มาตรฐาน Web Service Security

25 มาตรฐานความปลอดภัย (Security) ความปลอดภัยของตัวโปรแกรม –มีระบบ Double Login (ตรวจเช็ค 2 ระดับ เพื่อจะเข้าสู่โปรแกรมได้) –มีระบบ Fail Save เพื่อป้องกัน เมื่อ โปรแกรมหยุดทำงาน จะมีระบบ Auto Start โปรแกรมทันที ความปลอดภัยจากการบุกรุก –มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุก จากภายนอก –ติดตั้ง Anti Virus/Spam ที่ตัวเครื่อง Application Server

26 ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้ามักสับสน ด้านความมั่นคงของฐานข้อมูล Intranet : ทุกอย่างขึ้นกับเครื่อง Server ของลูกค้าที่เก็บฐานข้อมูล ดังนั้นหากเครื่อง เสียขึ้นมา ข้อมูลที่ทำไว้ทั้งหมดจะหายไป ทันที Internet : ในขณะที่บน Web เครื่อง Server บริษัทจะทำการตรวจสอบ Server ตลอดเวลา หากพบว่าเครื่องใดมีแนวโน้มว่า จะมีปัญหา ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน เครื่องทันที

27 การ Back Up Database Intranet : เนื่องจากกระบวนการยุ่งยาก ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีหลายครั้งที่ Back up ไม่เสร็จสมบูรณ์ หากเกิดเหตุการณ์เครื่อง Server เสีย ข้อมูลก็ไม่สามารถนำมาใช้งาน ได้ Internet : ในขณะที่บน Web จะมีเครื่อง Server อีกเครื่องหนึ่งเพื่อทำการ Back Up โดยอัตโนมัติให้ทุกวันและมีเจ้าหน้าที่คอย ตรวจสอบการ back up ตลอดเวลา ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้า มักสับสน

28 การเจาะ หรือ ขโมยข้อมูล Intranet : จริงๆแล้วบน window ถูก ขโมยข้อมูลได้ง่ายกว่ามาก แค่ทำการ Copy ข้อมูลลง Flash Drive ก็ได้ข้อมูลไป ทั้งหมดแล้ว และการเปิดอ่านก็ไม่ยาก เช่นกัน Internet : ในขณะที่บน Web ได้มีระบบ ล็อคข้อมูลหลายชั้น ทั้งทาง Hardware และ Software ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้า มักสับสน

29 เรื่องการตรวจสอบลิขสิทธิ์โปรแกรมฐานข้อมูล Intranet : โดยมากแล้วบริษัทขนาดกลาง-เล็กจะใช้ ฐานข้อมูลรวมถึงระบบปฏิบัติการละเมิดลิขสิทธิ์ เนื่องจากบริษัทที่ขายโปรแกรมบางแห่ง จะขาย โปรแกรมเพียงอย่างเดียว จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ ฐานข้อมูลที่ต้องมีลิขสิทธิ์ของลูกค้า ดังนั้นผู้ใช้จึงมีความ เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบลิขสิทธิ์ Software จากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ได้ทุกเมื่อ Internet : ในขณะที่บน Web เรื่อง ฐานข้อมูล ทาง บริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมเป็นผู้รับผิดชอบดังนั้น ผู้ใช้ โปรแกรมจึงไม่มีความเสี่ยงในส่วนนี้ ข้อควรรู้เรื่องความปลอดภัย ที่ลูกค้า มักสับสน

30 ข้อจำกัดของโปรแกรม ทางด้านเทคนิค –ต้องต่อ Internet เวลาใช้งานเท่านั้น –ความเร็ว Internet ขั้นต่ำ 1 MB ทางด้านโปรแกรม –ต้องมีสินค้าใน Stock เท่านั้นจึงสามารถขาย หรือ ตัด Stock ได้ –ใช้กับ Internet Explorer 6,7,8 –รายงานทุกตัว Real Time นอกจาก รายงาน Data warehouse ที่จะประมวลผลเที่ยงคืน

31 เข้าสู่โปรแกรม STRAccountOnline และภาคปฏิบัติ

32 STRAccountOnline

33 ระบบสินค้าคงคลัง ระบบสินค้าคงคลังในโปรแกรม รองรับการทำงานต่อไปนี้ –รับสินค้าเข้าจากการซื้อ –จ่ายสินค้าออกจากการขาย –รับสินค้าภายใน –จ่ายสินค้าภายใน –โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง –ปรับปรุงยอดสินค้า ระบบ Job Control –ใบเบิกเพื่อประกอบ –ใบรับจากการประกอบ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูจำนวนสินค้าได้ ทันเหตุการณ์ ถึงแม้จะอยู่ต่างสถานที่กันก็ตาม

34 ระบบสินค้าคงคลัง ระบบได้รองรับการบันทึกสินค้าหลายหน่วยนับ อาทิเช่น น้ำตาลทราย สามารถแบ่งหน่วยนับได้ทั้ง กิโลกรัม / ซอง ซึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกบันทึกหน่วยนับได้ง่ายยิ่งขึ้น และไม่ต้อง เสียเวลาแปลงหน่วยนับ สามารถส่งของระหว่างสาขา ได้ โดยที่สามารถทราบต้นทุน ของสาขาที่ส่งไปได้ สามารถทำการโอนคลังได้ รองรับการประกอบสินค้าตาม Job ได้ สามารถทราบถึงต้นทุนการผลิตสินค้าได้ รายงานที่ใช้ –รายงานสินค้าคงเหลือ –รายงานความเคลื่อนไหวสินค้าและวัตถุดิบ

35

36

37

38 ในระบบขายสินค้า มีเอกสารรองรับดังนี้ –ใบเสนอราคา –ใบสั่งขาย –ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี –ใบมัดจำรับ –ใบขายสินค้าสด ในกระบวนการขายนั้น ส่วนที่สำคัญคือ การออกใบส่งของ / ใบกำกับ ภาษี เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชี และ ตัด Stock ไปในตัว ระบบขาย

39 สามารถกำหนดเงื่อนไขราคา การจ่ายชำระเงิน ส่วนลด และ สิทธิพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ สามารถทราบประวัติการขายย้อนหลังสำหรับลูกค้าแต่ละ รายได้ ในระบบขายบริการ มีเอกสารรองรับดังนี้ –ใบเสนอราคา –ใบสั่งขาย –ใบแจ้งหนี้ ในระบบขาย รายการขายจะถูกบันทึกเข้าระบบสมุดบัญชีแยก ประเภทอัตโนมัติ รวมถึงรายการสินค้าที่มีการบันทึกจ่ายออก จากระบบขาย จะถูกนำไปตัด Stock ในระบบสินค้าคงคลัง อัตโนมัติเช่นกัน

40 ระบบขาย แสดงสถานะรายการที่ยังคงค้างทั้งหมด ที่ จะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบสถานะการติดตาม รายการ เช่น รายการใบสั่งขายคงค้างที่ยัง ไม่ได้ออกใบส่งของ เป็นต้น รองรับการขายงานโครงการ(Job) เนื่องจาก ในระบบขายมีการอ้างอิงโครงการ ให้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกโครงการที่ขายไป แล้วมาตรวจสอบผลกำไรที่เกิดขึ้นได้

41

42

43

44 ระบบซื้อ มีเอกสารรองรับสำหรับระบบซื้อ ดังนี้ –ใบขอเบิก –ใบขอซื้อ –ใบสั่งซื้อ –ใบรับสินค้า –ใบมัดจำจ่าย

45 สามารถจัดกลุ่มผู้จำหน่าย วงเงินเครดิต สำหรับผู้จำหน่าย แต่ละรายได้ สามารถเก็บข้อมูลในส่วนบริหารการจัดซื้อเพื่อนำไป วิเคราะห์ในโมดูลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ สามารถทราบประวัติการซื้อย้อนหลังสำหรับผู้จำหน่ายแต่ ละรายได้ ผู้ใช้งานสามารถ ทำรายการโดยไม่จำเป็นต้องเรียงตาม ขั้นตอนได้ เช่น สามารถ ออกใบรับสินค้าได้เลยโดยที่ยังไม่ ออกใบสั่งซื้อ แสดงสถานะรายการที่ยังคงค้างทั้งหมด ที่จะช่วยให้ ผู้ใช้งานทราบสถานะ การติดตามรายการ เช่น รายการ ใบสั่งซื้อคงค้างที่ยังไม่ได้ออกใบรับของ เป็นต้น ระบบซื้อ

46

47

48

49 ระบบการเงินรับและจ่ายชำระ ระบบการเงินแบ่งออกเป็นการเงินรับและการเงินจ่ายชำระ เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่การทำงาน ระบบการเงินรับ มีเอกสารรองรับการทำงานดังนี้ –ใบวางบิล –ใบเสร็จรับเงิน –ใบลดหนี้ –ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี (สำหรับการขายบริการ) ระบบการเงินจ่าย มีเอกสารรองรับการทำงานดังนี้ –ใบรับวางบิล –ใบลดหนี้จากผู้จำหน่าย

50

51

52

53 ระบบบัญชีรับ ระบบบัญชีรับ จะเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบการเงินรับเท่านั้น ในระบบบัญชีรับ มีเอกสารรองรับการทำงาน ดังนี้ –ใบสำคัญรับ –รายรับอื่นๆ –เช็ครับ –ลงทะเบียนเช็ค –ปรับปรุงเช็ค หลังจากการอนุมัติ ใบเสร็จรับเงิน แล้ว ข้อมูลการรับเงินจะเข้าสู่ระบบ บัญชี โดยการออกเอกสารใบสำคัญรับ

54

55

56

57 ระบบบัญชีจ่าย ระบบบัญชีจ่าย จะเชื่อมโยงข้อมูลมาจากระบบการเงินจ่ายเท่านั้น ในระบบบัญชีจ่าย มีเอกสารรองรับการทำงาน ดังนี้ –ใบสำคัญจ่าย –เงินสดย่อย –เช็คจ่าย –ลงทะเบียนเช็ค –ปรับปรุงเช็ค –บันทึกบัญชีซื้อ ในกระบวนจ่ายชำระจะสิ้นสุด ที่การออกใบสำคัญจ่าย หลังจากการอนุมัติ ใบรับวางบิลแล้ว

58

59

60 ระบบสมุดบัญชีแยกประเภท ระบบสมุดบัญชีแยกประเภทเป็นระบบที่รองรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเต็มรูปแบบ โปรแกรมรองรับสมุดบัญชีในการบันทึกข้อมูลไว้ ถึง 12 ประเภท ได้แก่ –สมุดรายวันเปิดบัญชี –สมุดรายวันทั่วไป –สมุดขายสด –สมุดขายเชื่อ –สมุดซื้อสด –สมุดซื้อเชื่อ –สมุดธนาคาร –สมุดเงินสด –สมุดเพิ่มหนี้ –สมุดลดหนี้ –สมุดลดหนี้จากผู้จำหน่าย –สมุดปรับปรุงบัญชี

61 ระบบรองรับการแยกจำนวนสมุดบัญชีที่ตรงกับการใช้งาน มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบต่างๆเข้าสู่สมุดบัญชี อัตโนมัติ การแบ่งแยกสมุดให้ละเอียด จะช่วยให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสะดวกขึ้น รองรับการจัดทำการบันทึกบัญชีแม่แบบ ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน ประหยัดเวลาในการบันทึกได้ รองรับการจัดทำบัญชีสำหรับโครงการ สามารถจัดทำงบ โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว ระบบสมุดบัญชีแยกประเภท

62

63

64

65

66 ในทุกเอกสาร จะต้อง ผ่านการอนุมัติ ก่อนจึง จะทำรายการต่อไปได้ การตัด Stock และ ลงบัญชี จะเกิดขึ้นก็ ต่อเมื่อมีการอนุมัติแล้ว เท่านั้น เมื่อ อนุมัติแล้ว จะไม่ สามารถแก้ไขเอกสาร ที่อนุมัติแล้วได้ การอนุมัติรายการ

67 Authentication and Work Flow โปรแกรมได้รองรับการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานไว้อย่าง ชัดเจน โดยแบ่งขอบเขตการเข้าถึงของผู้ใช้งานไว้เป็นแต่ละ ระดับได้แก่ –ระดับผู้ดูแลระบบ (Administrator) –ระดับผู้ใช้งาน(User) นอกจากนั้นในแต่ละระบบสามารถกำหนดผู้ใช้งานที่อยู่สังกัด ระบบงานนั้นได้ เช่น ระบบขายกี่คน และแต่ละคนมีอำนาจ เข้าถึงการใช้งานอะไรได้บ้าง โปรแกรมได้แบ่งแยกแต่ละระบบออกจากกันอย่างชัดเจน ทำให้ ง่ายต่อการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบนั้นๆ และช่วยให้ง่าย ต่อการวางระบบธุรกิจอีกทางหนึ่ง สามารถแยกหน้าจอ และระบุสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอ และดู รายงานแต่ละรายงานได้

68 ตัวอย่างบางส่วนของรายงานใน โปรแกรม

69

70

71

72

73 ANALYSIS REPORT

74

75

76 ระบบแก้ไขรายงาน Download Application Download Report Upload New Report

77 ระบบแก้ไขรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารบัญชีออนไลน์ STRAccountOnline นำเสนอโดย STRSoftware Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google