งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์จากงานบริการ สารสนเทศ : ประโยชน์ และปัญหาที่พบในการใช้ข้อมูล ในฐานข้อมูล Journal Link วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์จากงานบริการ สารสนเทศ : ประโยชน์ และปัญหาที่พบในการใช้ข้อมูล ในฐานข้อมูล Journal Link วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์จากงานบริการ สารสนเทศ : ประโยชน์ และปัญหาที่พบในการใช้ข้อมูล ในฐานข้อมูล Journal Link วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ข้อดี   ผู้ใช้งานทั่วไป 1. มีการลงทะเบียนก่อน การใช้งาน เพื่อเก็บ สถิติผู้ใช้ แบบง่าย คือ ที่พัก ( จังหวัด ) อาชีพ สังกัด

3

4 2. สามารถค้นหาได้ ง่าย ตามเงื่อนไข คือ บางส่วนของชื่อ ส่วน ต้นของชื่อ ทั้งหมด ของชื่อ

5

6

7 3. สามารถสั่งสำเนา สิ่งพิมพ์ประเภทอื่น ได้ด้วย ไม่ใช่แต่ เฉพาะบทความ วารสาร แต่ต้อง เป็นไปตามเงื่อนไข ลิขสิทธิ์ โดยใช้บัตร PIN

8 4. เลือกแสดงจำนวน วารสาร / หน้าได้

9

10 5. สั่งสำเนาโดยใช้บัตร PIN ซึ่งสะดวก ผู้ใช้บริการสามารถ ติดต่อได้ด้วยตนเอง

11

12 6. การสั่งซื้อบัตร PIN การต่ออายุบัตร PIN ทำได้สะดวก 7. ผู้ใช้บริการ เพียงแต่ซื้อบัตร PIN ไปดำเนินการ เอง แจ้งที่อยู่ที่ ต้องการให้ส่งใน ระบบ โดยไม่ต้อง ผ่านบรรณารักษ์

13 8. กรณีไม่มีบัตร PIN ตรวจสอบ ห้องสมุดที่ ให้บริการบัตร PIN ที่ใกล้ที่สุด และขอ ใช้บริการได้ 9. มีบริการสั่งสำเนา ต่างประเทศผ่าน บัตร PIN

14

15 10. ขั้นตอนการใช้ ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ ซับซ้อน เมื่อเทียบ กับ ILL Request ของ UC

16

17 ในส่วนของระบบ บริการทรัพยากร สารสนเทศ ( ส่วน ห้องสมุด ) Staff Mode 

18 1. สามารถแก้ไขระบบ ข้อมูลส่วนตัว สมาชิกได้ด้วย ตนเอง ตลอดเวลา รวมทั้งแก้ไข Password ได้เอง

19 2. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อ มีใบสั่งใหม่ (Alert) ผ่านทางอีเมลที่แจ้ง ไว้ในระบบ ( สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้เอง ตลอดเวลา ) ทำให้ปฏิบัติงานได้ ง่าย สะดวก

20 3. การพิมพ์ผลใบสั่ง ใหม่ ทำได้ง่าย 4. กระบวนการ (Process) เป็นไปโดย อัตโนมัติจาก ใบสั่ง ใหม่ สั่งพิมพ์ แจ้ง กำลังดำเนินการ แจ้ง จัดส่งแล้วหรือยกเลิก พร้อมแจ้งเหตุผล แค่ คลิกก็ดำเนินการต่อให้ พร้อมระบบจะแจ้งไป ถึงผู้สั่งให้ทราบ ขั้นตอนการดำเนินการ

21 5. ใบสั่งระหว่าง ดำเนินการ ( ปิด ใบสั่ง ) ทำได้ง่าย ถ้าดำเนินการช้าจะ มีอีเมลแจ้งเตือน ใบสั่งค้าง 6. สามารถตรวจสอบ ปัญหาผู้สั่งสำเนาได้

22 7. สืบค้นและแก้ไข ใบสั่ง โดยการ ค้นหาได้ 8. แก้ไขอัตรา ค่าบริการสั่งสำเนา ในห้องสมุด สั่ง สำเนาต่างประเทศ ได้ด้วยตนเอง

23 9. มีกระบวนการใน เรื่องบัตร PIN โดยเฉพาะ 10. มีระบบสมาชิกที่ดี ( สมาชิกผู้ให้บริการ สั่งสำเนา ) เชื่อมต่อ กับระบบการชำระ เงิน

24 11. มีระบบการเงินที่ TIAC เป็นผู้จัดการ ให้ ผู้ให้บริการ ดำเนินการตามใบสั่ง โดยไม่ต้องตรวจสอบ สมาชิก ไม่ต้อง กังวลในเรื่องการเงิน

25 12. มีระบบการแจ้ง เตือนให้ตรวจสอบ การเงินทุกต้นเดือน ถัดไป โดยให้ ตรวจสอบความถูก ต้องและแจ้งกลับ ภายในประมาณวันที่ 10 ของเดือน ทำให้เกิด สภาพคล่องทาง การเงิน

26

27 13. สามารถบันทึก / ปรับปรุงข้อมูล ห้องสมุดในเรื่อง การเงินได้เอง 14. นับได้ว่า ฐานข้อมูลนี้ให้อิสระกับ ห้องสมุดผู้ให้บริการ มากในการดำเนินการ ภายในระบบ

28 ข้อเสีย 1. การ update ข้อมูล ของวารสารที่ บอกรับใหม่ เลิกบอกรับ การแก้ไข เพิ่มเติม holding ไม่สะดวก ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงาน ซ้ำซ้อนทั้ง ๆ ที่ไม่มี เวลา และมีภาระงานมาก ข้อมูลจึงไม่ทันสมัย

29 2. รายการ holding ดู / ตรวจสอบยาก 3. ข้อมูลไม่ update เนื่องจาก เหตุผลตามข้อ 1 ซึ่ง มีผลกระทบต่องาน บริการสารสนเทศ และบริการระหว่าง ห้องสมุด

30

31 4. บางห้องสมุดไม่มี Link ไป local Library 5. ราคาค่าสั่งสำเนาไม่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เงื่อนไขแตกต่างกัน เช่น บางแห่งคิดค่า จัดส่ง บางแห่งไม่คิด ต้องตรวจสอบและมี ประสบการณ์ในการ ใช้บริการ

32 6. มีค่าธรรมเนียม ระบบ 7. บางแห่งกำหนด จำนวนหน้าที่ ให้บริการน้อย เกินไป ไม่รองรับ การสั่งสำเนา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ทำให้ สั่งสำเนาผ่านบัตร PIN ไม่ได้

33 8. ควรจัดเรียงชื่อ ห้องสมุดที่ ให้บริการบัตร PIN ตามลำดับอักษร ( ห้องสมุดร่วม บริการ )

34 9. ควรมีการอบรมการใช้ Journal Link เป็นระยะ ๆ เพื่อเพิ่มลูกค้า อาจอบรม บรรณารักษ์เพื่อไปสอน ผู้ใช้ต่อ ประชาสัมพันธ์ การใช้ฐานข้อมูล การรับ สมัครสมาชิก การป้อน ข้อมูล Holding บริการสั่ง สำเนา จำหน่ายบัตร PIN และทำ CRM (Customer Relationship Management)

35 10. บางครั้งระบบไม่ แจ้งเตือนใบสั่งใหม่ ทางอีเมล ต้องคอย ตรวจสอบในระบบ เอง 11. ไม่สามารถโอน เงินค่าบริการเข้าบัญชี ส่วนบุคคลได้

36 12. กรณีการส่งสำเนา ทาง EMS ไม่สามารถใช้ หลักฐานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ ต้องเขียนใบสำคัญ รับเงิน พร้อมแนบ หลักฐานผู้รับเงินทุก ครั้ง แม้ว่าจะเป็นจำนวน เงินไม่มาก ทำให้เกิด ความไม่สะดวก

37 ถาม - ตอบ

38 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์จากงานบริการ สารสนเทศ : ประโยชน์ และปัญหาที่พบในการใช้ข้อมูล ในฐานข้อมูล Journal Link วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 14.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google