งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะทราบได้ อย่างไร ? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะทราบได้ อย่างไร ? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จะทราบได้ อย่างไร ? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด

2 การจัดทำ และวิเคราะห์ Competency Profile

3 การจัดทำและวิเคราะห์ Competency Profile การจัดทำและวิเคราะห์ Competency Profile ทราบผ่านทาง พฤติกรรมที่เขา ทราบผ่านทาง พฤติกรรมที่เขา แสดงออกหรือผ่าน ทางความคิด แสดงออกหรือผ่าน ทางความคิด ทักษะการทำงาน ตลอดจน ทักษะการทำงาน ตลอดจน คุณภาพของผลงานที่ เขารับผิดชอบ คุณภาพของผลงานที่ เขารับผิดชอบ

4 วิเคราะห์หาน้ำหนักและกำหนดระดับ ความคาดหวัง ระดับความสำคัญและความคาดหวังของ Competency Core Competency หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน บุคลากร วิชาชีพ พนักงานผู้ช่วย ฯ Degre e Expec t Degre e Expec t Degre e Expec t Degre e Expec t 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี สั่งสมความเชี่ยวชาญใน อาชีพ จริยธรรม ทำงานเป็นทีม สร้างเสริมสุขภาพ รวม

5 การประเมินสมรรถนะจนท. ในภาพรวม Core Competency หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า งาน บุคลากร วิชาชีพ Degr ee Exp ect Deg ree Exp ect Deg ree Exp ect 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี สั่งสมความ เชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม ทำงานเป็นทีม สร้างเสริมสุขภาพ รวม

6 Managerial & Leadership Competency หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน Degr ee Expe ct Deg ree Exp ect 1. ภาวะผู้นำ การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาศักยภาพ คน การบริหารผลการ ปฏิบัติงาน การดำเนินงานเชิงรุก รวม

7 Specific Functional Competency หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน Degr ee Expe ct Deg ree Exp ect SFC1. การบริหาร เวชภัณฑ์ SFC2. การบริบาลเภสัช กรรม SFC3. การวิจัยและ พัฒนา รวม

8 Competency Gap AnalysisCompetency Gap Analysis A.Compet encies น้ำหนั กคาดหวัง คะแนน เฉลี่ย คาดห วัง คน. เฉลี่ ย ผลต่า ง B. Weigh t C.Expecte d 3= = = > 5 D.Result 1= = = > 5 E.Wt. Exp. F.Wt.Res ult G.Co m.Ga p E=B*CE=B*C F=B*DF=B*D G=F-EG=F-E Core Competen cy (100*305/3 85) 1. มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี สั่งสม ความ เชี่ยวชาญใน อาชีพ จริยธรรม ทำงานเป็น ทีม สร้างเสริม สุขภาพ รวม

9 Manageria l& Leadershi p competen cy *33 5/ ภาวะผู้นำ การคิด วิเคราะห์ การพัฒนา ศักยภาพคน การบริหาร ผลการ ปฏิบัติงาน การ ดำเนินงานเชิง รุก รวม

10 Specific Functional Competenc y *34 0/400 SFC1. การ บริหาร เวชภัณฑ์ SFC2. การ บริบาลเภสัช กรรม SFC3. การ วิจัยและ พัฒนา รวม

11 การประเมินสมรรถนะจนท. ในภาพรวม % Competency เฉลี่ย (100*980/ 1145) Core Competency Managerial & Leadership Competency Specific Functional Competency

12 การประเมินสมรรถนะจนท. ในภาพรวม

13 การประเมินสมรรถนะ หัวหน้าฝ่าย / งาน

14 การประเมิน Functional Competency เภสัชกร โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ( ปี )

15 การประเมิน Functional Competency เภสัชกร ปีงบประมาณ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ (Management) 2. การบริการเภสัชกรรม (Pharmaceutical Service) 3. การบริหารคลังเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ (Inventory management) 4. การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 5. การให้คำปรึกษาด้านยา (Drug counseling) 6. การให้บริการเภสัชสนเทศ (Drug information service)

16 เครื่องมือในการ ประเมิน

17

18

19

20 แสดงผลการประเมินสมรรถนะตาม ตำแหน่ง (Functional competency)

21 ภาพแสดงผลการประเมินสมรรถนะ ตามตำแหน่ง (Functional competency)

22 แสดงผลการประเมินสมรรถนะตาม ตำแหน่ง (Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์

23 ภาพแสดงผลประเมินสมรรถนะตาม ตำแหน่ง (Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์

24 แสดงผลการประเมิน GAP : Functional competency

25 ภาพแสดงผลการประเมิน GAP : Functional competency

26 สรุปการประเมิน Functional Competency เภสัชกร ปีงบประมาณ 2550 ภาพรวม Functional competency 75.69% ( เกณฑ์ 70%) สมรรถนะที่ผ่านเกณฑ์ 5 สมรรถนะ FC1: ความสามารถด้านการบริหารจัดการ, FC2: การบริการเภสัชกรรม FC5: การให้คำปรึกษาด้านยา, FC6: การ ให้บริการเภสัชสนเทศ FC4: การบริบาลเภสัชกรรม สมรรถนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 สมรรถนะ : FC3: การบริหารเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ

27 FC5 ( การให้คำปรึกษาด้านยา ) FC6 ( การให้บริการเภสัชสนเทศ ) FC3( การบริหารเวชภัณฑ์ตามมาตรฐาน วิชาชีพ ) FC2 ( การบริการเภสัชกรรม ) FC1 ( ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ) FC4 ( การบริบาลเภสัชกรรม )

28 การประเมิน Functional Competency เภสัชกร ปีงบประมาณ 2551  Common Functional Competency  Specific Functional Competency

29 Common Functional Competency Common Functional Competency: 1. ภาวะผู้นำ (Leadership) 2. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 3. การสอนงานและการพัฒนาผู้อื่น (Coaching and Developing Others) 4. การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 5. การดำเนินการเชิงรุก (Proactive) สมรรถนะด้านการพัฒนาคุณภาพ 1. ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (Quality Knowledge) 2. การมุ่งเน้นที่คุณภาพ (Concern for Quality) 3. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

30 Specific Functional Competency ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน 1. การบริหารเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ 2. การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) 3. การวิจัยและพัฒนาทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Serearch and Development)

31 เครื่องมือในการ ประเมิน

32 คู่มือพฤติกรรมบ่งชี้หลัก

33 ระดับความคาดหวัง Proficiency Competency ของบุคลากร โรงพยาบาลวารินชำราบ ปี 2551

34

35

36

37 แสดงผลการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์ Commo n Functio nal Compet ency ตำแหน่ง 1. ภาวะ ผู้นำ 2. การ คิด วิเคราะ ห์ 3. การ พัฒนา ศักยภา พคน (15) 4. การ บริหาร ผลการ ปฎิบัติง าน (15) 5. การ ดำเนินง านเชิง รุก 6. ความรู้ ประกัน คุณภา พ 7. การ มุ่งเน้น ที่ คุณภา พ 8. การ ปรับปรุ งอย่าง ต่อเนื่อง (15) 1. หัวหน้างาน ผู้ป่วยใน หัวหน้างาน ผู้ป่วยนอก หัวหน้างาน คบส หัวหน้างานคลัง เภสัชกรงาน ผู้ป่วยใน เภสัชกรงาน ผู้ป่วยนอก Mean Std. Deviation Minimum Maximum

38

39 ภาพแสดงผลประเมินสมรรถนะตาม ตำแหน่ง (Functional competency) คิดเปอร์เซ็นต์

40 สรุปการประเมิน Functional Competency เภสัชกร ปีงบประมาณ 2551 ภาพรวม Functional competency % : Common Functional Competency % : Specific Functional Competency 94.13% เกณฑ์ประเมิน Functional competency 70%

41 CFC8 ( การปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ) CFC3 ( การสอนงานและ การพัฒนาผู้อื่น ) CFC4 ( การบริหารผลการปฏิบัติงาน ) CFC2 ( การคิดวิเคราะห์ ) CFC5 ( การ ดำเนินการเชิงรุก ) CFC6 ( ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ) CFC7 ( การมุ่งเน้นที่คุณภาพ ) SFC3 ( การวิจัยและพัฒนาทางเภสัชกรรม ), SFC2 ( การบริบาลเภสัชกรรม ) CFC1( ภาวะผู้นำ ) SFC1( การบริหารเวชภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ )

42 เปรียบเทียบการประเมิน Functional Competency ปี : ภาพรวม Functional competency จาก  % : สมรรถนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จาก 1 สมรรถนะ  0 สมรรถนะ : เกณฑ์ประเมิน Functional competency จาก 6 สมรรถนะ  11 สมรรถนะ

43 เปรียบเทียบการประเมิน Functional Competency ระดับบุคคล

44 เปรียบเทียบการประเมิน Functional Competency ระดับบุคคล หน. ผู้ป่วย ใน หน. ผู้ป่วย นอก หน. คบส. หน. งาน คลัง ภก. ผู้ป่วย ใน ภก. ผู้ป่วย นอก

45 Change Yourself before Telling Others to Do

46 ช่วงถามตอบ คลายข้อสงสัย

47


ดาวน์โหลด ppt จะทราบได้ อย่างไร ? ว่าบุคลากรมี competency ระดับใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google