งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GES : มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับไปสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GES : มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับไปสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GES : มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับไปสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ส่งเสริมรางวัล PMQA 565758  อบรมเครือข่าย Hub / หมอองค์กร  Certified FL  อบรมผู้ตรวจ Certified FL  ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาองค์การ  เผยแพร่ Best Practice  ติดตามประเมินผลและมอบรางวัล รางวัล PMQA รางวัล PMQA รายหมวด ผ่านการ รับรองเกณฑ์ฯ รางวัล PMQC วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA ได้รับรางวัล และ/หรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) NO YES ภาคสมัครใจ ได้รับรายงาน ป้อนกลับ 55

3 เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 10 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 20 30 40 50 60 70 80 90 100 หมวด 7 รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ร้อยละของการ ผ่านเกณฑ์ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level) 3

4 4 ระบบ GES รางวัล PMQA ภาคสมัครใจ ปี 47 - 51 525354 55 ภาคบังคับ การพัฒนาองค์การ : มิติภายใน 5657 …… กำหนดเป็น KPI ตามเกณฑ์ PMQA (Full Version) เกณฑ์ Fundamental Level ปีละ 2 หมวด ดำเนินการครบถ้วนในปี 54 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาองค์การ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

5 5 เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ Strategic Readiness Human Capital Information Capital Organization Capital PMQA : The Journey to Excellence GES : Continuous Improvement รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด

6 6 การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงานประเมินผล มิติภายใน : การประเมินผลด้านการพัฒนาองค์การ

7 กรอบการประเมินผลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มิติภายนอก (ร้อยละ70 ) การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 60) ระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย • ระดับกระทรวง • กลุ่มภารกิจ (ถ้ามี) • กรม การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ10) • ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ • ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้กำหนดนโยบาย มิติภายใน (ร้อยละ30 ) การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ15) • ขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงสารสนเทศ - ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ15) • ต้นทุนต่อหน่วย • สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน • ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน มิติภายนอก มิติภายใน

8 8 กรอบตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ

9 9 GES ด้านการพัฒนาองค์การ KPI 1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร ประเด็นการประเมินผล ทุนมนุษย์ - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) KPI 2 : ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ประเด็นการประเมินผล ทุนสารสนเทศ - ความพึงพอใจของผู้ใช้ สารสนเทศ - ประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศ KPI 3 : ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ประเด็นการประเมินผล ทุนองค์การ - วัฒนธรรม - ผู้นำ - การอุทิศตนและความมุ่งมั่น ในการทำงาน - การทำงานเป็นทีม - การจัดการความรู้ Human CapitalInformation CapitalOrganization Capital

10 1. ส่วนราชการสำรวจ Organization Climate Survey จากบุคลากร (ข้าราชการ) ทั่วทั้งองค์กร 2. ส.ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนน 1. ส่วนราชการสำรวจ Organization Climate Survey จากบุคลากร (ข้าราชการ) ทั่วทั้งองค์กร 2. ส.ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนน 10 แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ KPI2.2.3 : ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ KPI 2.2.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากร KPI 2.2.2 : ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานสารสนเทศ 1. ส่วนราชการสำรวจ Information Capital Survey จากบุคลากร (ข้าราชการ) ทั่วทั้งองค์กร 2. ส.ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนน KPI 2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ น้ำหนัก : ร้อยละ 15 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 1.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 1 (ก.ย. 54) 2.ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงขึ้น 3.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 (ก.ย. 55) 4.เทียบระดับการผลการประเมินกับเกณฑ์การให้ คะแนนที่กำหนด เพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด 1.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 1 (ก.ย. 54) 2.ส่วนราชการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมสูงขึ้น 3.ส่วนราชการสรุปผลค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส่วนราชการ (ค่าคะแนนการประเมินผลสมรรถนะประจำปี รอบที่ 2 (ก.ย. 55) 4.เทียบระดับการผลการประเมินกับเกณฑ์การให้ คะแนนที่กำหนด เพื่อสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด เปรียบเทียบระดับสมรรถนะก่อน-หลัง การประเมินจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้าน ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ส่วนราชการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร 2. ผู้ตรวจตรวจประเมินตาม checklist IT และ ประมวลผลคะแนน ประเมินผลตาม Checklist รอบ 12 เดือน เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง

11 แนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ KPI 2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหารจัดการ น้ำหนัก : ร้อยละ 15 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

12 6. สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผลคะแนนตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1. ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ผลสัมฤทธิ์ ของงานและสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก. พ.) ของ บุคลากรในภาพรวม 2. ส่วนราชการส่งผลประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร. 3. ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาบุคลากร ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. After Before ก.ย. ต.ค. 4. ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของ บุคลากรในภาพรวม แนวทางการดำเนินการ KPI 2.2.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร แนวทางการดำเนินการ KPI 2.2.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประเมิน สมรรถนะของบุคลากรของส่วนราชการ ตามแนวทางของ ก.พ. 5. ส่วนราชการส่งผลประเมินให้สำนักงาน ก.พ.ร.

13 13 เกณฑ์การให้คะแนน KPI 2.2.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เกณฑ์การให้คะแนน KPI 2.2.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร •กรณีที่ 1 : ผลการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 มากกว่าหรือเท่ากับ 91.00 คะแนน ระดับ คะแนน สูตรการคำนวณ 1 X 2 ≤ 60 2 3 4 5X 2 ≥ X 1 หมายเหตุ : X 1 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์กรประจำปี รอบที่ 1 (เดือนกันยายน 2554) X 2 คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรขององค์กรประจำปี รอบที่ 2 (เดือนกันยายน 2555) •กรณีที่ 2 : ผลการประเมินสมรรถนะรอบที่ 1 น้อยกว่า 91.00 คะแนน ระดับ คะแนน สูตรการคำนวณ 1 X 2 ≤ 60 2 3X 2 = X 1 4 5X 2 ≥ 91

14 หมายเหตุ โปรดส่งแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินไปยังสำนักงาน ก. พ. ร. ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร แบบรายงานผลการประเมิน ครั้งที่ 1 : 1 เมษายน 2554 – 30 กันยายน 2554 ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2555 ชื่อหน่วยงาน : กระทรวง : ค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของ บุคลากร ( เต็ม 100 คะแนน ) จำนวนข้าราชการ ( คน ) ณ วันที่ ประเมินผล ผู้รายงาน ตำแหน่งของผู้รายงาน วันที่รายงาน หัวหน้าส่วนราชการลงนาม

15 15 แนวทางการดำเนินการ KPI 2.2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แนวทางการดำเนินการ KPI 2.2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ สำรวจสถานะการบริหารจัดการองค์การ (Survey Online) แจ้งผลสถานะการบริหารจัดการ องค์การ สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. Before สำรวจสถานะการบริหารจัดการ องค์การ (Survey Online) (น้ำหนักร้อยละ 50) สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ผลการประเมิน การพัฒนาปรับปรุง สารสนเทศ After ผู้ตรวจประเมินประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น้ำหนักร้อยละ 50)

16 16 ตัวอย่าง Information Capital Survey ภาคผนวก (KPI 2) ภาคผนวก (KPI 2)

17 17 ตัวอย่าง Checklist การประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคผนวก (KPI 2) ภาคผนวก (KPI 2)

18 18 เกณฑ์การให้คะแนน KPI 2.2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เกณฑ์การให้คะแนน KPI 2.2.2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ การให้คะแนน จะประเมินจากความพึงพอใจของ ผู้ใช้งานสารสนเทศ (จะรวมอยู่ในแบบสำรวจ Organization Development Survey) รอบที่ 2 โดยการ เปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสำคัญ และความเห็นของบุคลากรภายในองค์กร และนำมาหา ค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการ คำนวณดังนี้ X = ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคำถาม Y = ค่าระดับความสำคัญของแต่ละข้อคำถาม i = ลำดับที่ของข้อคำถามที่กำหนดขึ้น

19 19 แนวทางการดำเนินการ KPI 2.2.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ แนวทางการดำเนินการ KPI 2.2.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ สำรวจสถานะการบริหารจัดการองค์การ (Survey Online) แจ้งผลสถานะการบริหารจัดการ องค์การ สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ส่วนราชการดำเนินการ พัฒนาองค์การ ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. สำรวจสถานะการบริหารจัดการองค์การ (Survey Online) สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลผล ผลการสำรวจ สถานะการบริหาร จัดการองค์การ (ด้านการพัฒนา องค์การ) Before After

20 20 ตัวอย่าง Organization Climate Survey

21 21 ตัวอย่าง Organization Climate Survey (ต่อ)

22 22 หลักการคิดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสำรวจ Organization Development Survey หลักการคิดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสำรวจ Organization Development Survey หมายเหตุ :  จำนวนบุคลากรจากรายงานลักษณะสำคัญองค์กรของส่วนราชการ ณ กันยายน 2553  จำนวนกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร Yamane คือ n = N เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 1+Ne² N = ขนาดของประชากร e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ (ใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%) จำนวนบุคลากรทั้งหมด ( คน ) จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ( คน ) <500222 1,000 – 10,000286 - 385 10,001 – 100,000385 - 398  400

23 23 เกณฑ์การให้คะแนน KPI 2.2.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เกณฑ์การให้คะแนน KPI 2.2.3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ การให้คะแนน จะประเมินจากแบบประเมินบรรยากาศภายในองค์การ (Organization Climate Survey) รอบที่ 2 โดยการเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างปัจจัยด้านระดับความสำคัญและความเห็นของบุคลากรภายใน องค์กร และนำมาหาค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างปัจจัยดังกล่าวตามสูตรการคำนวณดังนี้ X = ค่าระดับความเห็นของแต่ละข้อคำถาม Y = ค่าระดับความสำคัญของแต่ละข้อคำถาม i = ลำดับที่ของข้อคำถามที่กำหนดขึ้น ระดับ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 1 ≥ 2.40 21.81-2.40 31.21-1.80 40.61-1.20 5≤ 0.60

24 24 ปฏิทินในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กิจกรรมระยะเวลาดำเนินการ 1. ทดลองระบบ Survey Online27 ก.ย. 54 – 4 ต.ค. 54 2. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร รอบที่ 1ก.ย. 54 (ส่งแบบฟอร์มประเมินผล ให้ ส.ก.พ.ร. ภายใน 31 ม.ค. 55) 3. บุคลากรของส่วนราชการตอบ Organization Development Survey ผ่านระบบ online รอบที่ 1 15-30 พ.ย. 54 4. ส.ก.พ.ร. ประมวลและส่งผล Organization Development Survey ให้ส่วนราชการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาองค์การ 1-15 ธ.ค. 54 5. ส่วนราชการพัฒนาองค์การ เพื่อปิด Gap รวมถึงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร และระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 16 ธ.ค. 54 – 30 ก.ย. 55 6. ประเมินสมรรถนะของบุคลากร รอบที่ 2ก.ย. 55 (ส่งแบบฟอร์มประเมินผล ให้ ส.ก.พ.ร. ภายใน 31 ม.ค. 56) 7. บุคลากรของส่วนราชการตอบ Organization Development Survey ผ่านระบบ online รอบที่ 2 15-30 พ.ย. 55 8. ผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 พ.ย. 55 – 30 ธ.ค. 55 9. ส.ก.พ.ร. ประมวลสรุปผล และแจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริหารจัดการ 15 ก.พ. 56

25 25 ปฏิทินในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

26 Q & A www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt GES : มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับไปสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google