งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ 1.เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดให้เหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติราชการ 1.เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดให้เหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ 1.เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดให้เหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้ เทียบเท่าเกณฑ์สากล ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบบประชาธิปไตย คำรับรองการปฏิบัติราชการ

2 2 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร แสดงความสามารถในการ บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการ สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร แสดงความสามารถในการ บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการ สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ แสดงการให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการในการบริการที่มี คุณภาพสร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ แสดงการให้ความสำคัญกับ ผู้รับบริการในการบริการที่มี คุณภาพสร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการ เช่น การลดรอบ ระยะเวลาการให้บริการ การบริหารงบประมาณ เป็นต้น มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ แสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการ เช่น การลดรอบ ระยะเวลาการให้บริการ การบริหารงบประมาณ เป็นต้น มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ แสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดำเนินการ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ แสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดำเนินการ 20%20% 10%10% 50%50% 15%15% กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 4 มิติ 1. ด้านประสิทธิผล 2. ด้านคุณภาพ 3. ด้านประสิทธิภาพ 4. ด้านพัฒนาองค์กร

3 3 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) 3. Balanced Scorecard คืออะไร Balanced การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้และเติบโต Balanced Scorecard Scorecard ความสมดุล : ช่วยให้มององค์กรจากทุกมุม อย่างครบถ้วน รายงานสรุป : ช่วยให้ผู้บริหารติดตาม ความก้าวหน้า

4 4 ปีงบประมาณ 51/50/49/48/47 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ร้อยละ 45/50/50/60/70 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 20/15/10/10/12 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 10/10/10/10/6 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 25/25/30/20/12 ปีงบประมาณ 51/50/49/48/47 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล ร้อยละ 45/50/50/60/70 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 20/15/10/10/12 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 10/10/10/10/6 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 25/25/30/20/12 น้ำหนักการประเมินผลปีงบประมาณ47-49

5 5 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการปี 2547-49 และ ปี 2550 มิติที่ ก.พ.ร. 26 ก.ย.48 ก.พ.ร. 19 ก.ย.49 ก.พ.ร. 22 มิ.ย.50 ประเมิน ตนเอง หมายเหตุ 2547254825492550 1. ด้านประสิทธิผล 4.30764.23644.60944.5752 2. ด้านคุณภาพการ ให้บริการ 4.31544.12003.87603.6667 3. ด้านประสิทธิภาพของการ ปฏิบัติราชการ 4.83105.00004.86594.9775 4. ด้านการพัฒนาองค์กร 4.73334.79504.37144.6100 รวม 4.39104.41294.50354.4814

6 6 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 4 5 6 7.1 7.2 8 9 10.1 10.2 11 12 13.1 13.2 13.3 14 15.1 15.2 16

7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯประจำปี 2551

8 8 ตัวชี้วัดที่ เป้าหมาย (2551) เกณฑ์การให้คะแนน 12345 1.4 ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการผลิต 2.1จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักตามเป้าหมายผลผลิตของส่วน ราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย) 3.2 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขต ชลประทาน 3.3 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำชุมชน/ ชนบท 3.4 ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืช เศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและ ภัยแล้ง 40.26 (ร้อยละ) 0.189 (ล้านไร่) (ร้อยละ) 29.75 (ล้านไร่) 235 (แห่ง) 0.15 (ร้อยละ) 40.06 0.149 80 27.75 167 1.35 40.11 0.159 85 28.25 184 1.05 40.16 0.169 90 28.75 201 0.75 40.21 0.179 95 29.25 218 0.45 40.26 0.189 100 29.75 235 0.15 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล (45%)

9 9 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ(20%) 4. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (6%) ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (นำข้อมูลจากสรุปการดำเนินการไปกำหนดแนวทาง สำหรับปี 2552) 5. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (3%) 1.มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 2.มีการปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ 28 ธันวาคม 2547 โดยสามารถตอบสนองได้ ภายในกำหนด ร้อยละ 100 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (6%) และปราบปรามการทุจริต 7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (5%) (เป้าหมายร้อยละ 85) 4. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (6%) ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ (นำข้อมูลจากสรุปการดำเนินการไปกำหนดแนวทาง สำหรับปี 2552) 5. ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (3%) 1.มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 2.มีการปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ 28 ธันวาคม 2547 โดยสามารถตอบสนองได้ ภายในกำหนด ร้อยละ 100 6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน (6%) และปราบปรามการทุจริต 7. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (5%) (เป้าหมายร้อยละ 85)

10 10 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (10%) 8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (3%) (เป้าหมายร้อยละ 80) 9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (3%) จะได้รับการประเมินเมื่อขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้คะแนนเต็ม 1.ข้อมูลปริมาณการใช้ครบถ้วน 2.ข้อมูลพื้นฐาน 10. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา (2%) มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 1.คัดเลือก กระบวนหลักที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนงาน 2.ใช้เวลาเฉลี่ยทุกสาขา เป็นผลการดำเนินงาน (แบบฟอร์ม 2) 11. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (2%) 1.ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทำข้อมูลผลผลิตย่อย / กิจกรรมย่อย 2.จัดรับบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย / กิจกรรมย่อย 8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (3%) (เป้าหมายร้อยละ 80) 9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน (3%) จะได้รับการประเมินเมื่อขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้คะแนนเต็ม 1.ข้อมูลปริมาณการใช้ครบถ้วน 2.ข้อมูลพื้นฐาน 10. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษา (2%) มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 1.คัดเลือก กระบวนหลักที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนงาน 2.ใช้เวลาเฉลี่ยทุกสาขา เป็นผลการดำเนินงาน (แบบฟอร์ม 2) 11. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (2%) 1.ทบทวนภารกิจเพื่อจัดทำข้อมูลผลผลิตย่อย / กิจกรรมย่อย 2.จัดรับบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย / กิจกรรมย่อย

11 11 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (25%) 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ(PMQA) 1.การประเมินองค์กร ไปพร้อมกับการปรับปรุงองค์กร 2.การผนวกตัวชี้วัดย่อยไว้หลายตัว 12.1 ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมินตนเอง (31 ต.ค.51) 12.2 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ (6 ประเด็น) ความครบถ้วนในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (7 หมวด) 13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย 12. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ(PMQA) 1.การประเมินองค์กร ไปพร้อมกับการปรับปรุงองค์กร 2.การผนวกตัวชี้วัดย่อยไว้หลายตัว 12.1 ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมินตนเอง (31 ต.ค.51) 12.2 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ (6 ประเด็น) ความครบถ้วนในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 12.3 ผลคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ (7 หมวด) 13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย 22% 3%3% 3%3%

12 12 เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ประเด็นที่มุ่งเน้น น้ำหนัก 12345671234567 การนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการความรู้ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การถ่ายทอดเป้าหมาย / การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์การดำเนินการ 32232213223221 น้ำหนักรวม15

13 13


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติราชการ 1.เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น ปรับบทบาท ภารกิจและขนาดให้เหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google