งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานราชการ. ผู้บังคับบัญชา ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนำ ผล การประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาด้านต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานราชการ. ผู้บังคับบัญชา ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนำ ผล การประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาด้านต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานราชการ

2 ผู้บังคับบัญชา ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนำ ผล การประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาด้านต่าง ๆ การเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง อื่น ๆ เช่น การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เคยเป็น พนักงานราชการ แยกตามผลการประเมินเพื่อใช้สำหรับการ พิจารณาการว่าจ้างครั้งต่อไป การประเมินผลการปฏิบัติงาน

3 เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของแต่ละคนในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลจากข้อมูลจริง เทียบกับ เป้าหมายการปฏิบัติงาน ที่ได้ตก ลงกันไว้ เมื่อเริ่มรอบการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบว่า ผลการ ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4 1. ผลสำเร็จของงาน - ความสำเร็จของงานตามยุทธศาสตร์ - งานภารกิจ ซึ่งเป็นงานประจำปีของส่วนราชการ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไปปฏิบัติใน ฐานะสมาชิกทีมงาน / คณะทำงาน ซึ่งไม่ใช่งานประจำของหน่วยงานต้นสังกัด การประเมินผลสำเร็จของงานจริง - เป็นการประเมินความสำเร็จของงาน เปรียบเทียบ ตามแบบการปฏิบัติงานที่วางไว้เมื่อเริ่มรอบการ ประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมินจาก 2 ส่วน

5 กำหนดคะแนนประเมิน 100 คะแนน  แ แบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้ ผลงาน กำหนดให้มีสัดส่วน ร้อยละ 70 คุณลักษณะ / สมรรถนะ ” ร้อยละ 30

6 การประเมิน ผ ลสำเร็จของงาน พิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ - ป ริมาณงาน - ค ุณภาพของงาน - ค วามทันเวลา - ผ ลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ - การคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน

7 การประเมิน สมรรถนะ / คุณลักษณะ พิจารณา จากองค์ประกอบ ดังนี้ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. จริยธรรม 5. การทำงานเป็นทีม 6. การมาทำงานและการตรงต่อเวลา 7. ความรอบรู้ในงานและความสามารถในการ เรียนรู้ 8. ความเชื่อถือไว้วางใจความเอาใจใส่งาน 9. การปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของ ผู้บังคับบัญชา 10. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทุกกลุ่ม งาน การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร ทั่วไป กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชา เชี่ยวชาญ เฉพาะ

8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมิน ตามรอบปีงบประมาณ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม ของปีถัดไป ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน ของปีเดียวกัน ระยะเวลาของการประเมิน เลื่อนขั้นปีละ 1 ครั้ง 1 ตุลาคม ของทุกปี

9 การกำหนดสัดส่วนคะแนนประเมิน 3 ระดับ  พิจารณาต่อสัญญา จ้าง  เลื่อนขั้นค่าตอบแทน ประจำปี  ค่าตอบแทนพิเศษ - ระดับ ดีเด่น ร้อยละ 90 - 100 - ระดับ ดี ร้อยละ 60 - 89 - ระดับ ต้อง ปรับปรุง คะแนนต่ำกว่าร้อย ละ 60  พิจารณาต่อสัญญา จ้าง  เลื่อนขั้น ค่าตอบแทนประจำปี  ไม่ผ่านการ ประเมิน  ไม่ได้รับการต่อ สัญญาจ้าง

10 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรมชลประทาน 1. แบบ พร.10 2. แบบ พร.10 สรุปผล


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานราชการ. ผู้บังคับบัญชา ใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยนำ ผล การประเมินใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาด้านต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google