งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ

2  การศึกษา  การฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา  การศึกษาดูงาน  การให้คำปรึกษา  การสอนงาน  การพัฒนาสายอาชีพ  การบริหารผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาองค์การ วิธีการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา รายบุคคล

3 การพัฒนารายบุคคล (Individual Development) เป็นงานที่มุ่งเน้นส่วน บุคคล เป็นงานที่มุ่งเน้นส่วน บุคคล เกิดผลในระยะสั้น เกิดผลในระยะสั้น การพัฒนาความรู้ ทักษะ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ปรับพฤติกรรมในการ ทำงาน ปรับพฤติกรรมในการ ทำงาน

4 ใบกำหนดหน้าที่ (Job Description: JD) ใบกำหนดหน้าที่ (Job Description: JD) ตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล ตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (IDP) การเลื่อนขั้นเงินเดือน / การให้ รางวัลพนักงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน / การให้ รางวัลพนักงาน การเลื่อนตำแหน่ง / เส้นทาง อาชีพ การเลื่อนตำแหน่ง / เส้นทาง อาชีพ การพ้นจากงาน การพ้นจากงาน เครื่องมือที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

5 KPI ตัวชี้วัด  ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือค่าทางสถิติที่ เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือวัดหรือตัว ชี้บอกถึงกระบวนการดำเนินงานและ ผลการปฏิบัติงานของบุคคล / หน่วยงาน ว่าเป็นไปตามภารกิจและ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร

6 ตัวอย่าง KPI ฝ่ายขาย มูลค่ายอดขาย จำนวนสินค้าที่ขายได้ จำนวนลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาเอง ร้อยละลูกค้าใหม่ที่ซื้อสินค้า ร้อยละที่ลูกค้ารู้จักสินค้า / บริการ / บริษัท ( แบบสำรวจ ) ยอดสั่งซื้อเฉลี่ยต่อราย

7 เป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ วัดคุณค่า ขีดความสามารถ ความรู้ ทัศนคติ ของแต่ละคน ที่มีต่อองค์กรและการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการในการบริหารงานบุคคล “ ประสิทธิภาพ ” “ เป้าหมาย ” เป็นเครื่องมือหลักอย่างหนึ่งในการ ควบคุมและ กำกับคนในองค์กรเพื่อ “ ประสิทธิภาพ ” และ “ เป้าหมาย ” ในการทำงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะ / ขีดความสามารถ (Competency) 1. ขีดความสามารถหลัก (Core Competency) คือ บุคลิกลักษณะการแสดงออกของ พฤติกรรมโดยรวม 2. ขีดความสามารถด้านการบริหาร (Managerial Competency) คือ ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร จัดการ 3. ขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน (Functional Competency) คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะในงานที่ รับผิดชอบ

9 ประโยชน์สำหรับใช้ตัดสินใจ... การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การยกย่องชมเชย การสร้างขวัญกำลังใจในการ ทำงาน การพัฒนาและปรับปรุงคน การประเมินผลการปฏิบัติงาน

10 ปัจจัยที่ต้องพิจารณา … 1. กำหนดมาตรฐานของการ ปฏิบัติงาน งานบริหาร งานบริการ งาน ปฏิบัติการ งานบริหาร งานบริการ งาน ปฏิบัติการ 2. กำหนดผู้ที่จะทำการประเมิน คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการ หรือ กลุ่มบุคคล ( ผู้บริหาร เพื่อน ร่วมงาน ผู้รับบริการ ) กลุ่มบุคคล ( ผู้บริหาร เพื่อน ร่วมงาน ผู้รับบริการ ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

11 รูปแบบการประเมิน แบบมาตราส่วน (rating scale) - เก่าแก่ + นิยม แบบมาตราส่วน (rating scale) - เก่าแก่ + นิยม การจัดลำดับที่ การจัดลำดับที่ การให้น้ำหนักคะแนน การให้น้ำหนักคะแนน การประเมินจากเหตุการณ์ สำคัญ การประเมินจากเหตุการณ์ สำคัญ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

12 ข้อพึงระวังในการประเมิน... การมีอคติส่วนตัว การมีอคติส่วนตัว การทำลายขวัญกำลังใจ การทำลายขวัญกำลังใจ การสูญเสียอำนาจในการ บังคับบัญชา การสูญเสียอำนาจในการ บังคับบัญชา สัมพันธภาพ สัมพันธภาพ สะท้อนผลเฉพาะบุคคล สะท้อนผลเฉพาะบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน

13 การฝึกอบรมในห้องเรียน การฝึกอบรมในห้องเรียน การประชุมของหน่วยงาน การประชุมของหน่วยงาน หนังสือเวียน / ส่งเมล์ หนังสือเวียน / ส่งเมล์ อินทราเน็ต อินทราเน็ต บอร์ด / ป้ายประกาศ บอร์ด / ป้ายประกาศ แผ่นพับ / ใบปลิว แผ่นพับ / ใบปลิว เสียงตามสาย เสียงตามสาย การเรียนรู้ ( ช่องทางการสื่อสารในองค์กร )

14 ประชุมปรึกษาหารือ 3 - 12 คน ประชุมปรึกษาหารือ 3 - 12 คน การระดมสมอง การระดมสมอง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหา แนวทางแก้ปัญหา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหา แนวทางแก้ปัญหา - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม - ความปลอดภัยในการทำงาน - ความปลอดภัยในการทำงาน - การเพิ่มผลผลิต - การเพิ่มผลผลิต การสร้างทีมงาน : วงจรคุณภาพ (QC)

15 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร การเพิ่มผลผลิต / การบริการ การเพิ่มผลผลิต / การบริการ การแข่งขันทางเศรษฐกิจใน ระดับโลก การแข่งขันทางเศรษฐกิจใน ระดับโลก Peter Senge : Learning Organization (LO)

16

17 องค์ประกอบ LO 5 ประการ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบ ความคิดในเชิง บวก ความคิดในเชิง บวก ความรอบรู้ ความรอบรู้ การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีม การสร้างวิสัยทัศน์ ร่วม การสร้างวิสัยทัศน์ ร่วม Peter Senge : Learning Organization (LO)

18 Knowledge management (KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัด ระเบียบ แลกเปลี่ยน และ ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดย พัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

19 การวินิจฉัยองค์การ (SWOT Analysis) จุดแข็ง (Strength) 1. ……………….. 2. ……………….. จุดอ่อน (Weakness) 1. ……………….. 2. ……………….. โอกาส (Opportunities ) 1. ………………… 2. ………………… ภาวะคุกคาม (Threats) 1. ………………… 2. …………………

20 เทคนิคการพัฒนาองค์กร   การปรับรื้อระบบ (reengineering)   การคิดใหม่ (rethinking)   การออกแบบใหม่ (redesign)   การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ (reorganization)   การเทียบเคียงมาตรฐาน (benchmarking)   การมอบอำนาจ (empowering)   การบริหารคุณภาพโดยส่วนรวม (TQM)


ดาวน์โหลด ppt ทัศนมิติของการพัฒนา ทัศนมิติของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (Perspectives of HCRD) ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google