งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ. 7.1-4 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป. โท - เอก ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ( วัดจากระดับคุณภาพงานวิจัย แบบผลรวมถ่วงน้ำหนักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ. 7.1-4 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป. โท - เอก ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ( วัดจากระดับคุณภาพงานวิจัย แบบผลรวมถ่วงน้ำหนักของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ

2 7.1-4 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป. โท - เอก ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ( วัดจากระดับคุณภาพงานวิจัย แบบผลรวมถ่วงน้ำหนักของ ผลงานที่ตีพิมพ์ ) ปี การศึก ษา

3 7.1 – 5 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์ 3 เป้าหมาย 100.0% ในปีการศึกษา 54 มีหลักสูตร ที่ผ่านมาตรฐาน ตามกรอบ TQF จำนวน 3 หลักสูตร จาก 9 หลักสูตร ปีการศึกษา

4 7.1-6 ร้อยละของงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับชาติ - นานาชาติ ( วัดจากระดับคุณภาพงานวิจัย แบบผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน ที่ตีพิมพ์ ) ปี การศึก ษา

5 7.1-7 จำนวนชิ้นผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ปี การศึก ษา

6 7.1-8 จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal ปีปฏิทิน

7 7.2-1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปี ปี การศึก ษา

8 7.2-2 ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้ บัณฑิต ปี การศึก ษา

9 7.2-3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ ให้บริการของคณะ

10 7.2-4 จำนวนรางวัล เกียรติบัตรที่ให้ศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับจากคณะและนอกคณะ

11 7.2-5 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า ปี การศึก ษา

12 7.3-3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำ ปี การศึก ษา

13 7.3-4 งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ปีงบประ มาณ

14 7.3-5 สรุปงบประมาณรายได้ ปีงบประ มาณ

15 7.3-6 เงินรายได้ของคณะเทียบสัดส่วนการใช้งบเงิน รายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด ปีงบประ มาณ

16 7.3-7 ร้อยละของการได้รับเงินรายได้เป็นไปตามเป้า ปีงบประ มาณ

17 17 7.3-8 รายรับ - รายจ่ายแต่ละหลักสูตร ปีงบประมาณ 2554

18 มิติที่ 7.4 ด้านการมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 18

19 7.3 – 1(1) การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดย Admission ที่มา : http://www.cuas.or.th/i ndex.php 19 142145153151163162 ปีการศึกษา

20 7.4-1 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ ปี การศึก ษา

21 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ และเฉพาะตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปี การศึกษ า 21 เป้า IQA54 ร้อย ละ 35

22 7.4 – 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปี การศึกษ า 22 เป้าหมาย IQA 80.0%

23 7.4 – 4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมา ณ 23 เป้าหมาย IQA 50.0%

24 7.4 – 5 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมาณ 24 เป้าหมาย IQA 40.0%

25 7.4 - 6 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สาย ผู้สอน และสายสนับสนุน ปีการศึกษา 25

26 7.4-7 ร้อยละบุคลากรสายผู้สอน เข้าร่วมประชุมวิชาการและ สายสนับสนุนฝึกอบรม พัฒนาฯ 26

27 มิติที่ 7.5 ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ 27

28 28 7.5-3 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

29 29 7.5-4 จำนวน Visiting professor ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

30 30 7.5-5 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเชิญ โดยสถาบันต่างประเทศ ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

31 31 7.5-6 จำนวนนักศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา จำนวน ( คน )

32 มิติที่ 7.6 ด้านภาวะผู้นำ 32

33 7.6 – 1 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อ จำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 33 10 /3 1 11 /5 1 20 /3 8 เป้าหมาย 25.0%

34 7.6-2 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของ การปฏิบัติราชการทั้งหมด ปีงบประมาณ 34 เป้าหมาย 90.0%

35 35 7.6 -3 QS University Ranking in Life science & Biomedicine อันดับ

36 36 7.6-4(1) สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ

37 37 7.6-4(2) สรุปผลการตรวจประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2551-2553 ปี การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt 7.1-1 ร้อยละผู้ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ. 7.1-4 ร้อยละของผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป. โท - เอก ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ ( วัดจากระดับคุณภาพงานวิจัย แบบผลรวมถ่วงน้ำหนักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google