งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2556 การประเมินรอบที่ 2/2556: ผลงานระหว่าง 1 พ.ย. 55 – 30 เม.ย. 56

2 ภาพรวมคะแนนประเมินของรอบที่ผ่าน มา (1/56) ( ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ) ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญ เฉพาะ ประเภททั่วไป ระดับผลการ ประเมิน จำนว นร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 5. ดีเด่น 22561.6446146.7522133.59 4. ดีมาก 11531.5148649.2940261.09 3. ดี 246.58353.55314.71 2. พอใช้ 10.2740.4140.61 1. ปรับปรุง 00.000 0 รวม 365100.00986100.00658100 หมายเหตุ : ไม่รวมลาศึกษาต่อ

3 ภาพรวมคะแนนประเมินของรอบที่ผ่าน มา (1/56) ระดับผลการประเมินจำนวนร้อยละ ดีเด่น 15136.56 เป็นที่ยอมรับได้ 26163.20 ต้องปรับปรุง 10.24 รวม 413100.00 ลูกจ้างประจำ

4 1 พ.ย. 55 – 30 เม.ย. 56 รอบ ผลงาน รอบใช้ ประโยชน์ บุคลากรต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ด ใช้เลื่อนเงินเดือน (รอบ ต.ค.56) ประกาศ ก.บ.ม. 1/2554 ประกาศ ก.บ.ม. 4/2555 (พมข/ลจช ประเมิน 2 ครั้ง/ปี) ใช้ประโยชน์อื่นๆ

5 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30% สมรรถนะหลัก 5 ตัว ประจำกลุ่มงาน 4 ตัว บริหาร (PMR) สายผู้สอน  (30%) -- ผู้ปฏิบัติ  (15%) - ผู้บริหาร กลาง-สูง  ตาม สัดส่วน

6 การประเมินสมรรถนะหลัก Core (5 ตัว: สายสนับสนุนตัวละ 3 คะแนน รวม = 15 คะแนน ) พยาบาลคาดแสดงออกคะแนนเฉลี่ย ( ชำนาญการ ) หวังเจ้า ตัว หนง. กก. 1กก. 2ที่ได้ 1. การบริการที่ดี 25234 2+3+3 2.67 2. การสั่งสมเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 23123 1+2+3 2.00 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 24112 1+1+2 1.33 4. การทำงานเป็นทีม 25123 1+2+3 2.00 5. การยึดมั่นความ ถูกต้องชอบธรรม และ จริยธรรม 24123 1+2+3 2.00 ไม่คิดคะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 (1+1+2)/3 =1.33 เครื่องจะปัดเศษ ที่.51 แต่ถ้าประเมินแค่ 2 คน จะหารด้วย 2

7 การประเมินสมรรถนะหลัก Core (5 ตัว ตัวละ 6 คะแนน รวม = 30 คะแนน ) สายผู้สอนคาดแสดงออกคะแนนเฉลี่ย ( รศ.) หวังเจ้า ตัว หนง. กก. 1กก. 2ที่ได้ 1. การบริการที่ดี 453551+3+3 4.67 2. การสั่งสมเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 431231+1+1 2.00 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 444422+2+1 3.33 4. การทำงานเป็นทีม 554441+1+1 2.00 5. การยึดมั่นความ ถูกต้องชอบธรรม และ จริยธรรม 444442+2+2 4.00 1,2,3 ไม่คิด คะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 กรณีใช้ 180/360องศา กรอกคะแนนอย่างไร และสัดส่วนคะแนนของหัวหน้ายังอยู่ที่ 10% เท่าเดิม และผู้ประเมินบางคนอาจไม่ทราบรายละเอียดของผู้ถูกประเมิน

8 การประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน สายสนับสนุน Functional (4 ตัว รวม = 15 คะแนน ) นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ( ชำนาญการ ) คาด หวัง แสดงออกคะแนน ที่ได้ เจ้า ตัว หนง. กก. 1 กก. 2 1. การคิดวิเคราะห์ 25333 (3+3+3)/3=3 2. การสืบเสาะหา ข้อมูล 253453 3. การตรวจสอบความ ถูกต้องตาม กระบวนงาน 25112 1.33 = 1 4. ความมั่นใจใน ตนเอง 24 คะแนนรวม C+F =30 คะแนน (30%) http://www.md.kku.ac.th/personal แตกต่างกัน ตาม ตำแหน่ง งาน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 สาย ผู้สอน มข ไม่ กำหนด

9 การเรียกใช้งานโปรแกรมแบบประเมินสมรรถนะ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกับหน่วยพัฒนา โปรแกรม งานสารสนเทศ *

10 URL :http://10.87.252.193/person http://10.87.252.193/person วันเดือนปีเกิด 01052527 1 2 3 คลิก

11 การประเมินสมรรถนะ ตนเอง กรอกประเมิน ตนเองโดยใส่ ระดับสมรรถนะที่ แสดงออก 1-5 เท่านั้น Click คำอธิบ าย

12 ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามที่มอบหมายจะแจ้ง รายชื่อให้หัวหน้าทราบต่อไป

13 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% ประเมินตามข้อตกลงที่จัดทำกับหัวหน้างาน / หัวหน้า ภาควิชา นำผลประเมินที่ได้มาใส่ในระบบ ในช่องที่กำหนดไว้ หัวหน้างาน / หัวหน้าภาควิชา รวบรวมแบบประเมิน รายบุคคลที่ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่งให้การเจ้าหน้าที่ ( electronic file )

14 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30%

15 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ 30% } 100 }

16 คะแนนผลการประเมิน และอัตราร้อยละ ระดับผลการประเมินคะแนน (ร้อยละ) ดีเด่น90 - 100 ดีมาก80 – 89 ดี70 – 79 พอใช้60 – 69 ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60 ไม่ขึ้น เงินเดือน ใช้เกณฑ์ เดียวกันทุกคน ไม่ได้เงินรางวัล (กพร) ไม่ได้เงินรางวัล (กพร)

17 ไม่ใส่ซองถึง เจ้าตัวอีก กำหนดเวลา อุทธรณ์

18 ประกาศ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ 1/2554 ) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละ รอบ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับ การประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบ เป็นรายบุคคล 10. กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยอมลงลายมือ ชื่อ ให้ดำเนินการหาพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

19 คณะกรรมการและอนุกรรมการ กลั่นกรอง อนุกรรมการกลั่นกรอง มี 2 ชุด (บริหารสนง.คณบดี และบริการรักษาพยาบาล) จะสุ่มตรวจทุกหน่วยงาน หากผลการประเมินเบี่ยงเบนมาก จะส่งให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา อีกครั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง คณบดีเป็นประธาน พิจารณาในภาพรวม และกลั่นกรองผลประเมินสายผู้สอนของภาควิชาต่างๆ พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ สรุปความเห็นในการประเมินแต่ละรอบส่งมหาวิทยาลัย

20 รอบเวลาการประเมิน 23 พ.ค. 56 หน่วยการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนภาควิชา/หน่วยงานให้บุคลากร ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 24-28 พ.ค. 56 หัวหน้าเลือกเพื่อนร่วมงานให้ประเมินใครบ้าง 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 56 เจ้าตัวประเมิน+ประเมินเพื่อนร่วมงาน 5 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 56 หัวหน้าประเมิน+สรุปคะแนน(สมรรถนะ+ลงคะแนนKPI) 12- 18 มิ.ย.56 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองพิจารณา 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.56 คณะอนุกรรมการ+กรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลประเมิน 5 ก.ค. – 10 ก.ค.56 บุคลากรเข้าดูผลประเมินให้หน่วยงานแจ้งผู้รับการประเมิน ทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ (อุทธรณ์) 11 ก.ค. –11 ส.ค. 56คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 13 ส.ค. 56 หน่วยการเจ้าหน้าที่ส่งหน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน+แจ้งมหาวิทยาลัย 16 ส.ค.56 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการ กลั่นกรองก่อนนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป http://10.87.25 2.193/person/ 1 wk?

21 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ ของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ ที่ 1/2557 ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556

22


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google