งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินรอบที่ 2/2556: ผลงานระหว่าง 1 พ.ย. 55 – 30 เม.ย. 56 ศ.สมบูรณ์ เทียนทอง รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 พ.ค. 2556

2 ภาพรวมคะแนนประเมินของรอบที่ผ่านมา (1/56)
(ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป ระดับผลการประเมิน จำนวน ร้อยละ 5. ดีเด่น 225 61.64 461 46.75 221 33.59 4. ดีมาก 115 31.51 486 49.29 402 61.09 3. ดี 24 6.58 35 3.55 31 4.71 2. พอใช้ 1 0.27 4 0.41 0.61 1. ปรับปรุง 0.00 รวม 365 100.00 986 658 100 หมายเหตุ :ไม่รวมลาศึกษาต่อ

3 ภาพรวมคะแนนประเมินของรอบที่ผ่านมา (1/56)
ลูกจ้างประจำ ระดับผลการประเมิน จำนวน ร้อยละ ดีเด่น 151 36.56 เป็นที่ยอมรับได้ 261 63.20 ต้องปรับปรุง 1 0.24 รวม 413 100.00

4 ใช้เลื่อนเงินเดือน (รอบ ต.ค.56)
ประกาศ ก.บ.ม. 1/2554 ประกาศ ก.บ.ม. 4/2555 (พมข/ลจช ประเมิน 2 ครั้ง/ปี) บุคลากรต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 ด ใช้ประโยชน์อื่นๆ ใช้เลื่อนเงินเดือน (รอบ ต.ค.56) 1 พ.ย. 55 – 30 เม.ย. 56 รอบใช้ประโยชน์ รอบผลงาน

5 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ % สมรรถนะหลัก 5 ตัว ประจำกลุ่มงาน 4 ตัว บริหาร (PMR) สายผู้สอน  (30%) - ผู้ปฏิบัติ (15%) ผู้บริหาร กลาง-สูง ตามสัดส่วน

6 การประเมินสมรรถนะหลัก
Core (5 ตัว: สายสนับสนุนตัวละ 3 คะแนน รวม = 15 คะแนน ) พยาบาล คาด แสดงออก คะแนน เฉลี่ย  (ชำนาญการ) หวัง เจ้าตัว หนง. กก.1 กก.2 ที่ได้ 1.การบริการที่ดี 2 5 3 4 2+3+3 2.67 2.การสั่งสมเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 1 1+2+3 2.00 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1+1+2 1.33 4.การทำงานเป็นทีม 5. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (1+1+2)/3 =1.33 เครื่องจะปัดเศษที่ .51 ไม่คิดคะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 แต่ถ้าประเมินแค่ 2 คน จะหารด้วย 2

7 การประเมินสมรรถนะหลัก
1,2,3 Core (5 ตัว ตัวละ 6 คะแนน รวม = 30 คะแนน ) สายผู้สอน คาด แสดงออก คะแนน เฉลี่ย  (รศ.) หวัง เจ้าตัว หนง. กก.1 กก.2 ที่ได้ 1.การบริการที่ดี 4 5 3 1+3+3 4.67 2.การสั่งสมเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ 1 2 1+1+1 2.00 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2+2+1 3.33 4.การทำงานเป็นทีม 5. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 2+2+2 4.00 รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 ไม่คิดคะแนน กรณีใช้ 180/360องศา กรอกคะแนนอย่างไร และสัดส่วนคะแนนของหัวหน้ายังอยู่ที่ 10% เท่าเดิม และผู้ประเมินบางคนอาจไม่ทราบรายละเอียดของผู้ถูกประเมิน

8 การประเมินสมรรถนะประจำกลุ่มงาน สายสนับสนุน
สายผู้สอน มข ไม่กำหนด แตกต่างกันตามตำแหน่งงาน Functional (4 ตัว รวม = 15 คะแนน ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) คาด หวัง แสดงออก คะแนน ที่ได้ เจ้าตัว หนง. กก.1 กก.2 1.การคิดวิเคราะห์ 2 5 3 (3+3+3)/3=3 2. การสืบเสาะหาข้อมูล 4 3.การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 1 1.33 = 1 4.ความมั่นใจในตนเอง 10/12*15จะเป็นค่าเฉลี่ยสมรรถนะ4ตัวให้เต็ม15คะแนน รวมคะแนน = หนง + กก 1 + กก 2 3 คะแนนรวม C+F =30 คะแนน(30%)

9 การเรียกใช้งานโปรแกรมแบบประเมินสมรรถนะ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกับหน่วยพัฒนาโปรแกรม งานสารสนเทศ *

10 เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
URL : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 1 วันเดือนปีเกิด 2 3 คลิก

11 การประเมินสมรรถนะตนเอง
กรอกประเมินตนเองโดยใส่ระดับสมรรถนะที่แสดงออก 1-5 เท่านั้น Click ผู้ใช้สามารถทำการบันทึกคะแนน และทำการแก้ไขคะแนนที่ได้บันทึกไป จนกว่าทางหน่วยการเจ้าหน้าที่ จะทำการปิดรอบการประเมิน Click คำอธิบาย

12 ผู้ที่ไม่ดำเนินการตามที่มอบหมายจะแจ้งรายชื่อให้หัวหน้าทราบต่อไป

13 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
70% ประเมินตามข้อตกลงที่จัดทำกับหัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา นำผลประเมินที่ได้มาใส่ในระบบ ในช่องที่กำหนดไว้ หัวหน้างาน/หัวหน้าภาควิชา รวบรวมแบบประเมินรายบุคคลที่ดำเนินการ เสร็จแล้ว ส่งให้การเจ้าหน้าที่ (electronic file)

14 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ %

15 สรุปสัดส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 70% สมรรถนะ % } 100 }

16 คะแนนผลการประเมิน และอัตราร้อยละ
ระดับผลการประเมิน คะแนน (ร้อยละ) ดีเด่น ดีมาก 80 – 89 ดี 70 – 79 พอใช้ 60 – 69 ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 60 ใช้เกณฑ์เดียวกันทุกคน ไม่ได้เงินรางวัล (กพร) ไม่ขึ้นเงินเดือน

17 ไม่ใส่ซองถึงเจ้าตัวอีก
กำหนดเวลาอุทธรณ์

18 ประกาศ ก.บ.ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ 1/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อ) 9. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบ ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบและลงลายมือชื่อรับทราบเป็นรายบุคคล 10. กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ดำเนินการหาพยานบุคคลอย่างน้อย 2 คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

19 คณะกรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรอง
มี 2 ชุด (บริหารสนง.คณบดี และบริการรักษาพยาบาล) จะสุ่มตรวจทุกหน่วยงาน หากผลการประเมินเบี่ยงเบนมาก จะส่งให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอีกครั้ง คณะกรรมการกลั่นกรอง คณบดีเป็นประธาน พิจารณาในภาพรวม และกลั่นกรองผลประเมินสายผู้สอนของภาควิชาต่างๆ พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ สรุปความเห็นในการประเมินแต่ละรอบส่งมหาวิทยาลัย

20 รอบเวลาการประเมิน 13 ส.ค. 56 16 ส.ค.56 23 พ.ค. 56 12- 18 มิ.ย.56 1 wk?
หน่วยการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนภาควิชา/หน่วยงานให้บุคลากรดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 24-28 พ.ค. 56 หัวหน้าเลือกเพื่อนร่วมงานให้ประเมินใครบ้าง 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 56 เจ้าตัวประเมิน+ประเมินเพื่อนร่วมงาน 5 มิ.ย มิ.ย. 56 หัวหน้าประเมิน+สรุปคะแนน(สมรรถนะ+ลงคะแนนKPI) มิ.ย.56 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 24 มิ.ย.- 4 ก.ค.56 คณะอนุกรรมการ+กรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลประเมิน 5 ก.ค. – 10 ก.ค.56 บุคลากรเข้าดูผลประเมินให้หน่วยงานแจ้งผู้รับการประเมินทราบพร้อมลงลายมือชื่อรับทราบ (อุทธรณ์) 11 ก.ค. –11 ส.ค. 56 คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ 13 ส.ค. 56 หน่วยการเจ้าหน้าที่ส่งหน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน+แจ้งมหาวิทยาลัย 16 ส.ค.56 หน่วยการเจ้าหน้าที่สรุปผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการ กลั่นกรองก่อนนำเสนอต่ออธิการบดีต่อไป 1 wk?

21 ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบ ที่1/2557 ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2556

22 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google