งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 ( ว 1) โครงสร้างระดับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ที่ ก. พ. อ. กำหนด ตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม ข้อ 18 ( ข ) (7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 ( ว 1) โครงสร้างระดับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ที่ ก. พ. อ. กำหนด ตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม ข้อ 18 ( ข ) (7)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 ( ว 1) โครงสร้างระดับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ที่ ก. พ. อ. กำหนด ตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม ข้อ 18 ( ข ) (7) (8)

2 1. โครงสร้างในสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลั ย สำนักงาน อธิการบดี หัวหน้าสำนักฯ ระดับ 8, 9 กอง ผู้อำนวยการกองฯ ระดับ 7 - 8 กอง ผู้อำนวยการกองฯ ระดับ 7 - 8 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7

3 2. โครงสร้าง ระดับคณะ มหาวิทยา ลัย สำนักงาน คณบดี หัวหน้างานฯ ระดับ 7,8 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7 งาน หัวหน้าหน่วยงานฯ ระดับ 7

4 3. โครงสร้างระดับ สำนัก / สถาบัน มหาวิทยาลั ย สำนัก / สถาบัน กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7,8 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7,8 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7 กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงานฯ ระดับ 7

5 ตำแหน่งระดับในกรอบ อัตรากำลัง ฯ - กำหนดตามโครงสร้าง ระดับตำแหน่ง - ระดับตำแหน่งจะเป็นไป ตามโครงสร้างหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ และประเมินค่างานของ ตำแหน่ง - โปรดศึกษา ประกาศ ก. พ. อ. ( ว.4)

6 การกำหนดตำแหน่ง ตาม ว 110 ( ว 3)

7 1. กำหนดตำแหน่งตาม บัญชีถือจ่าย เดิม 001002

8 2. เปลี่ยนตำแหน่งให้ ตรงกับงานที่ทำ - การเปลี่ยนให้ยึดมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งเป็นหลัก - ก. พ. อ. ยังไม่มีหลักเกณฑ์และ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง มาให้ปฏิบัติ - ถ้ามีหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ แจ้งมาก็ขอให้ตรวจสอบ ปรับแก้ให้เป็นไปตาม ก. พ. อ.

9 3. การออก คำสั่ง - ขณะนี้ไม่ทราบว่าผิด หรือถูก - เมื่อมีตัวอย่างจาก สกอ. ถ้าไม่ถูกต้อง ให้ปรับให้ถูกต้อง

10 ประกาศ ก. พ. อ. ( ว 4)

11 หลักเกณฑ์ในการกำหนด ระดับตำแหน่ง - มีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. หน้าที่และความรับผิดชอบ ของตำแหน่ง 2. ความยุ่งยากของงาน ความสามารถที่จำเป็นใน การปฏิบัติงาน 3. การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ หรือบังคับบัญชา 4. ความรู้ที่ต้องการในการ ปฏิบัติงาน

12 - ต้องออกข้อบังคับ - กองระดับ 7 – 8 - เลขานุการคณะ 7, 8 - เลขานุการสำนัก / สถาบัน 7, 8

13 - ศึกษาตัวอย่างแนวทางการ กำหนดหลักเกณฑ์ ในการกำหนดระดับ ตำแหน่ง ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) - ในขั้นต้นอาจกำหนดฯ เฉพาะ กอง เลขานุการคณะ / สำนัก / สถาบัน

14 - วันที่ 13 มีนาคม 2550 คุณโอกาส เขียววิชัย จะเป็นวิทยากร ชี้แจงที่โรงแรมมิราเคิล

15 หลักเกณฑ์ในการ ประเมินเพื่อแต่งตั้ง - ศึกษาตัวอย่างแนว ทางการกำหนด หลักเกณฑ์ ( สิ่งที่ส่ง มาด้วย 3)

16 - ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ระดับ ต้นที่มีประสบการณ์ - แต่งตั้งเป็น ระดับ 6 - จัดทำแบบประเมิน โดยยึด องค์ประกอบที่กำหนด - ประเมินผลงาน - ประเมินคุณลักษณะ

17 - ตำแหน่งผู้บริหาร - แต่งตั้งเป็น ระดับ 7 - จัดทำแบบประเมิน - การประเมินการปฏิบัติงาน - การประเมินคุณลักษณะ ของบุคคลที่จำเป็น ในช่องเกณฑ์ความเหมาะสมจะ ปรับเปลี่ยนให้เป็นไป ตามข้อบังคับ โดยกำหนดคะแนน

18 - การประเมิน สมรรถนะ - สมรรถนะหลัก (Core Competency) - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ - การบริการที่ดี - การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในอาชีพ - จริยธรรม - ความร่วมแรงร่วมใจ

19 - สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ตำแหน่งผู้บริหาร - ความเป็นผู้นำ - การคิดเชิงกลยุทธ์ - การตัดสินใจ แก้ปัญหา - วิสัยทัศน์


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดโครงสร้าง ตาม ว 108 ( ว 1) โครงสร้างระดับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา ที่ ก. พ. อ. กำหนด ตำแหน่งประเภทผู้บริหารตาม ข้อ 18 ( ข ) (7)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google