งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ

2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น ”  ครั้งที่ 1 (1 เม. ย.) เลื่อนได้ 0.5 หรือ 1 ขั้น  ครั้งที่ 2 (1 ต. ค.) เลื่อนได้ 0.5, 1 หรือ 1.5 ขั้น

3  แบ่งกลุ่มข้าราชการเป็น 2 กลุ่ม  ระดับ 1 – 8  ระดับ 9 – 11  กำหนดโควตา  ครั้งที่ 1 “ คน ” เลื่อน 1 ขั้นได้ไม่เกิน 15 % ของจำนวนข้าราชการ ณ 1 มี. ค.

4  ครั้งที่ 2 “ เงิน ” จำนวน 6 % ของอัตราเงินเดือนรวมข้าราชการ ณ 1 ก. ย. ( กำหนดให้ส่วนงานเลื่อนเงินเดือน ภายในวงเงิน 5.95 %) นำเงินที่เลื่อน 1 เม. ย. มาหักออก “ คน ” ผู้ที่ได้เลื่อนรวมทั้งปี 2 ขั้น ต้องไม่เกิน 15 % ของจำนวนข้าราชการ 1 มี. ค.

5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( ใหม่ )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.54  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง เช่นเดิม  เลื่อนเป็น “ % ” ของฐานในการคำนวณ (Reference Point) ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ ตำแหน่ง  ฐานในการคำนวณมี 2 ระดับ คือ  ระดับบน  ระดับล่าง

6  เลื่อนภายในวงเงิน 3 % ของเงินเดือน ข้าราชการที่มี คนครอง ณ 1 มี. ค. และ 1 ก. ย. ( จัดสรร ให้ส่วนงาน 2.95 %)  เลื่อนเงินเดือนแต่ละรายได้ไม่เกิน 6 % ของฐานใน การคำนวณ  ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง ให้ได้รับ ค่าตอบแทน พิเศษเป็น “ % ” ของฐานในการคำนวณ ( บน )

7 54,110 ฐานในการคำนวณ 2 ค่า และช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อน เงินเดือนประจำปี 15,39 0 19,95 0 17,680 17,67 0 22,220 7,940 31,22 0 43,19 0 44,06 0 52,31 0 44,850 44,8 40 59,7 70 23,230 53,36 0 58,69 0 53,040 53,03 0 64,340 28,550 18,84 0 30,30 0 31,68 0 44,26 0 10,79 0 15,73 0 21,88 0 21,87 0 33,540 10,190 31,68 0 44,26 0 45,15 0 52,65 0 วิชาชีพ เฉพาะ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ตำแหน่ง วิชาการ บริหาร 36,020 15,410 28,280ทั่วไป 45,15 0 52,65 0 53,36 0 58,69 0 20,35 0 30,60 0 37,97 0 37,98 0 45,53 0 45,54 0 53,37 0 31,440 31,43 0 ระดับ 7 เดิม ( หัวหน้างาน ) 15,410 47,450 ชำนาญการ (7-8) 53,36 0 60,29 0 66,480 64,34 0 53,36 0 59,77 0 50,55 0 24,58 0 24,57 0 36,02 0 28,27 0 39,44 0 28,27 0 30,87 0 28,270 4,630 13,260 13,270 18,190 16,03 0 27,71 0 18,910 35,820 35,830 50,550 12,530 25,180 25,190 36,020 9,700 23,23 0 45,53 0 45,54 0 59,77 0 18,91 0 37,97 0 37,98 0 50,55 0

8 ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือน นาย ก ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ เงินเดือน 12,530 บาท ได้รับการพิจารณาให้เลื่อน เงินเดือน ณ 1 เม. ย.54 = 4 %วิธีคำนวณ 15,390 x 4 / 100 = 615.60 บาท  12,530 + 620 = 13,150 บาท 22,2 20 17,6 80 17,6 70 7,94 0 7,94 0 19,9 50 15,3 90

9 เงื่อนไขการบริหารวงเงิน  ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ผู้มีผลงานดีเด่นที่สุดต้องไม่เกิน 6 % ของ ฐานในการ คำนวณ ( แต่ละรอบ )  ห้ามหารเฉลี่ยให้ทุกคนเลื่อนในอัตราที่ เท่ากัน  ห้ามเลื่อนเงินเดือนผู้มีผลการประเมิน “ ต้อง ปรับปรุง ” ( คะแนนประเมินต่ำกว่า 60 %)

10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อน เงินเดือน  ให้ส่วนงานประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่มีผลการ ประเมินระดับดีเด่น / ดีมาก  ให้ส่วนงานประกาศอัตราร้อยละของฐานใน การคำนวณที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อน เงินเดือน  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะตัวบุคคล ( เป็นความลับ )

11 ตัวอย่างการกำหนดร้อยละของ การเลื่อนเงินเดือนตามผลการ ประเมินฯ ไม่ได้ เลื่อน ต้อง ปรับปรุง 0.5 ขั้น (2 %) ยอมรับ ได้ 1 ขั้น ( 4 %) ดีเด่น ไม่ได้เลื่อนต้อง ปรับปรุง 1 - 2 % พอใช้ 2 - 3 % ดี 3 - 4 % ดีมาก 4 - 6 % ดีเด่น เดิมใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google