งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ

2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น ”  ครั้งที่ 1 (1 เม. ย.) เลื่อนได้ 0.5 หรือ 1 ขั้น  ครั้งที่ 2 (1 ต. ค.) เลื่อนได้ 0.5, 1 หรือ 1.5 ขั้น

3  แบ่งกลุ่มข้าราชการเป็น 2 กลุ่ม  ระดับ 1 – 8  ระดับ 9 – 11  กำหนดโควตา  ครั้งที่ 1 “ คน ” เลื่อน 1 ขั้นได้ไม่เกิน 15 % ของจำนวนข้าราชการ ณ 1 มี. ค.

4  ครั้งที่ 2 “ เงิน ” จำนวน 6 % ของอัตราเงินเดือนรวมข้าราชการ ณ 1 ก. ย. ( กำหนดให้ส่วนงานเลื่อนเงินเดือน ภายในวงเงิน 5.95 %) นำเงินที่เลื่อน 1 เม. ย. มาหักออก “ คน ” ผู้ที่ได้เลื่อนรวมทั้งปี 2 ขั้น ต้องไม่เกิน 15 % ของจำนวนข้าราชการ 1 มี. ค.

5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( ใหม่ )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.54  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง เช่นเดิม  เลื่อนเป็น “ % ” ของฐานในการคำนวณ (Reference Point) ตามช่วงเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับ ตำแหน่ง  ฐานในการคำนวณมี 2 ระดับ คือ  ระดับบน  ระดับล่าง

6  เลื่อนภายในวงเงิน 3 % ของเงินเดือน ข้าราชการที่มี คนครอง ณ 1 มี. ค. และ 1 ก. ย. ( จัดสรร ให้ส่วนงาน 2.95 %)  เลื่อนเงินเดือนแต่ละรายได้ไม่เกิน 6 % ของฐานใน การคำนวณ  ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง ให้ได้รับ ค่าตอบแทน พิเศษเป็น “ % ” ของฐานในการคำนวณ ( บน )

7 54,110 ฐานในการคำนวณ 2 ค่า และช่วงเงินเดือน สำหรับการเลื่อน เงินเดือนประจำปี 15, , ,680 17, ,220 7,940 31, , , , ,850 44, , ,230 53, , ,040 53, ,340 28,550 18, , , , , , , , ,540 10,190 31, , , ,65 0 วิชาชีพ เฉพาะ เชี่ยวชาญ เฉพาะ ตำแหน่ง วิชาการ บริหาร 36,020 15,410 28,280ทั่วไป 45, , , , , , , , , , , ,440 31,43 0 ระดับ 7 เดิม ( หัวหน้างาน ) 15,410 47,450 ชำนาญการ (7-8) 53, , ,480 64, , , , , , , , , , , ,270 4,630 13,260 13,270 18,190 16, , ,910 35,820 35,830 50,550 12,530 25,180 25,190 36,020 9,700 23, , , , , , , ,55 0

8 ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือน นาย ก ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ เงินเดือน 12,530 บาท ได้รับการพิจารณาให้เลื่อน เงินเดือน ณ 1 เม. ย.54 = 4 %วิธีคำนวณ 15,390 x 4 / 100 = บาท  12, = 13,150 บาท 22, , ,6 70 7,94 0 7, , ,3 90

9 เงื่อนไขการบริหารวงเงิน  ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ผู้มีผลงานดีเด่นที่สุดต้องไม่เกิน 6 % ของ ฐานในการ คำนวณ ( แต่ละรอบ )  ห้ามหารเฉลี่ยให้ทุกคนเลื่อนในอัตราที่ เท่ากัน  ห้ามเลื่อนเงินเดือนผู้มีผลการประเมิน “ ต้อง ปรับปรุง ” ( คะแนนประเมินต่ำกว่า 60 %)

10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและการเลื่อน เงินเดือน  ให้ส่วนงานประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่มีผลการ ประเมินระดับดีเด่น / ดีมาก  ให้ส่วนงานประกาศอัตราร้อยละของฐานใน การคำนวณที่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อน เงินเดือน  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะตัวบุคคล ( เป็นความลับ )

11 ตัวอย่างการกำหนดร้อยละของ การเลื่อนเงินเดือนตามผลการ ประเมินฯ ไม่ได้ เลื่อน ต้อง ปรับปรุง 0.5 ขั้น (2 %) ยอมรับ ได้ 1 ขั้น ( 4 %) ดีเด่น ไม่ได้เลื่อนต้อง ปรับปรุง % พอใช้ % ดี % ดีมาก % ดีเด่น เดิมใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ( เดิม )  เริ่มใช้ 1 เม. ย.44  เลื่อนปีละ 2 ครั้ง  1 เม. ย.  1 ต. ค.  เลื่อนเป็น “ ขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google