งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมจัดการด้วย VB.NET2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมจัดการด้วย VB.NET2005"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมจัดการด้วย VB.NET2005
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 รุ่นเก่า หรือ ขนาดเล็ก หรือ ส่วนบุคคล
Foxbase dBase MS-ACCESS97

3 ฐานข้อมูลระดับองค์กร
MS-SQL Server ของไมโครซอฟต์ Oracle SyBase Informix MySQL เป็น Open Source ปกติมักใช้งานร่วมกับ ภาษา PHP ที่ทำงานบนเว็บเวจ

4 ในการเรียนมักจะใช้ MS-ACCESS MySQL Interbase สำหรับภาษา Delphi
ข้อแตกต่าง ในการเขียนคำสั่งเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล

5 ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิชา System Analysis SDLC DFD ความรู้เรื่อง ฐานข้อมูล วิชา Database System ER-D Normalization SQL ความรู้เรื่อง การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาที่ถนัด ซึ่งในที่นี้ก็ใช้ภาษา VB.NET2005 FlowChart Algorithm

6 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ (SDLC)
SDLC : Software Development Life Cycle ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน การวิเคราะห์ หรือเข้าใจปัญหา หรือ ศึกษาระบบ เก็บรวบรวมข้อมูล (Gathering) วิเคราะห์ระบบ โดยใช้เครื่องมือ DFD การออกแบบ หมายถึง การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอโปรแกรม การพัฒนา หมายถึง เขียนโปรแกรม หรือการพัฒนาระบบ หรือ การสร้างฐานมูล การทดสอบ การทำเอกสารประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา

7 ต.ย. ระบบงาน ระบบการจองห้องพักโรงแรม ระบบการบริหารจัดการห้องพักโรงแรม
ระบบการเช่าห้องพัก อพาร์ตเมนท์ ระบบการเช่าวิดีโอ ระบบการเช่าหนังสือ ระบบซื้อ-ขาย ร้านขายดอกไม้ ระบบร้านขายโทรศัพท์มือถือ ระบบร้านขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ระบบคลินิก ระบบโรงพยาบาล ระบบงานธนาคาร ระบบการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน (Payroll System)

8 ต.ย. ระบบงาน ระบบสต็อกสินค้า (Inventory System)
ระบบบริหารงานบุคคล (HRM : Human Resource Management) ระบบจัดซื้อ (Purchase System) ระบบขนส่ง (Logistic System)

9 ระบบ MIS Integrate System ระบบใหญ่ที่รวมเอาระบบย่อยๆ เข้าด้วยกัน
SUB System ระบบลงทะเบียน ระบบการจ่ายเงิน ระบบห้องสมุด ระบบการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ฯลฯ

10 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานมูล
ออกแบบฐานข้อมูล ออกแบบหน้าจอโปรแกรม เขียนโปรแกรมติดต่อ ออกแบบรายงาน การติดตั้งและใช้งาน

11 กรณีศึกษา ระบบบริหารงานบุคคล HRM
ระบบการสมัครงาน จัดการข้อมูลพนักงาน การจ่ายเงินเดือน การเลื่อนขั้น การลา การให้โบนัส การลาออก ฯลฯ

12 การออกแบบฐานข้อมูล เราจะใช้โปรแกรม MS-Access 2003 ชื่อฐานข้อมูล
ไฟล์ access จะมีนามสกุล เป็น .mdb แต่ถ้า version เป็น .mdbx ชื่อฐานข้อมูล HRM_DB แต่ถ้าเป็นไฟล์ access จะเป็น HRM_DB.mdb หรือ .mdbx

13 HRM_DB จะประกอบไปด้วย Table หรือตารางต่างๆ ดังนี้
TbEmployee จะเก็บข้อมูลพนักงาน TbEmpFamily จะเก็บข้อมูลครอบครัว TbSalary เก็บข้อมูลเงินเดือน TbWorkData เก็บข้อมูล การทำงาน TbEmpType เก็บข้อมูลประเภทของพนักงาน TbDepartment เก็บข้อมูลแผนก

14 ER ID Name Belong to Employee Department 1 N 1 has Fee N Position

15 แปลง ER ให้อยู่ในรูปของ Relation
Employee(id,satulation,fname,lname,gender,address,tel)

16 ทำ 3NF

17 สร้าง DB ด้วย MS-Access
Dbname : HRM_DB Table : TbEmployee ขั้นตอน เปิดโปรแกรม MS-Access ไปที่เมนู File

18 หน้าจอโปรแกรม MS-Access

19 สร้าง DB ด้วย MS-Access
ขั้นตอน เปิดโปรแกรม MS-Access ไปที่เมนู File

20 ดูในหน้าต่างด้านขวามือ
คลิกที่ ฐานข้อมูลว่างเปล่า

21 ตั้งชื่อ HRM_DB.mdb สร้าง Folder ที่ C:\HRM_SYSTEM

22 เก็บไว้ที่ C:\HRM_SYSTEM
แล้วกดปุ่ม สร้าง

23 จะได้หน้าจอดังนี้ สร้างตาราง เลือก ตาราง กดปุ่ม สร้าง

24 เลือกมุมมอง ออกแบบ แล้วกด ตกลง
ออกแบบ Fields ต่างๆ EmpID EmpSatulation EmpFname EmpLName EmpGender EmpBOD EmpAddress EmpTel EmpType

25 ออกแบบ Fields ต่างๆ EmpID EmpSatulation EmpFname EmpLName EmpGender EmpBOD EmpAddress EmpTel EmpType

26 กำหนดฟิลด์ EmpID กำหนด type เป็น Text กำหนดเป็น PK กำหนด size ขนาด 7

27 กำหนดฟิลด์ EmpSatulation
กำหนด type เป็น Text กำหนดขนาด เป็น 10

28 กำหนดฟิลด์ EmpFName กำหนด type เป็น Text กำหนดขนาด เป็น 30

29 กำหนดฟิลด์ EmpLName กำหนด type เป็น Text กำหนดขนาด เป็น 30

30 กำหนดฟิลด์ EmpGender กำหนด type เป็น Text กำหนดขนาด เป็น 1

31 กำหนดฟิลด์ EmpBOD กำหนด type เป็น DateTime กำหนดขนาด เป็น ShortDate

32 กำหนดฟิลด์ EmpAddress
กำหนด type เป็น Text กำหนดขนาด เป็น 200

33 กำหนดฟิลด์ EmpTel กำหนด type เป็น Text กำหนดขนาด เป็น 15

34 กำหนดฟิลด์ EmpType กำหนด type เป็น Text กำหนดขนาด เป็น 2

35 เมื่อออกแบบเสร็จแล้วกดปุ่ม Save
ตั้งชื่อเป็น TbEmployee แล้วกด ตกลง

36 ไปที่หน้าจอป้อนข้อมูล
ดับเบิ้ลคลิกที่ TbEmployee

37 ป้อนข้อมูล ต.ย. ไป ประมาณ 5 เรคคอร์ด
แล้วกดปุ่ม SAVE

38 งานที่สร้างไว้จะอยู่ที่
C:\HRM_SYSTEM


ดาวน์โหลด ppt การสร้างฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมจัดการด้วย VB.NET2005

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google