งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Microsoft Access ต้องมี driver ช่วย ซึ่งมีหลายแบบ  ODBC (Open Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Microsoft Access ต้องมี driver ช่วย ซึ่งมีหลายแบบ  ODBC (Open Database."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Microsoft Access ต้องมี driver ช่วย ซึ่งมีหลายแบบ  ODBC (Open Database Connectivity) โดยการสร้าง DSN (Data Source Name)  DSNLess ไม่ใช้ DSN  OLEDB

2 รูปแบบการใช้ DSNLess คำสั่ง ASP เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแบบ DSNLess มี 2 ส่วน 1 Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB. Connection”)  เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน DSNLess ด้วยออป เจ็กต์ ObjDB 2 ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=F:\\home\\310303\\4402xxxx\\db- file.mdb”  ใช้เมธอด Open เพื่อติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Access โดยมี DBQ (Databasw Querry) บอกชื่อไฟล์ และไดเร็กทอรี่

3 การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมา ใช้ การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อดึงข้อมูลจาก Access มี 3 ส่วน  1 คำสั่ง ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต Set ObjRS=Server.CreateObject(“ADO DB.RecordSet”)  เมื่อ ObjRS เป็นออปเจ็กต์ที่ติดต่อเร็กคอร์ด เซ็ต  2 คำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาไว้ในตัวแปร SQL เช่น SQL=Select * From Employee  3 เขียนคำสั่ง ASP ให้เอ็กซิคิวต์ SQL Set ObjRS = ObjDB.Execute(SQL)

4 สรุปขั้นตอนการติดต่อ Access 1 สร้างฐานข้อมูลด้วย Access 2 เขียนโค้ด ASP เชื่อมต่อฐานข้อมูล ( ใช้ DNSLess) 3 เขียนโค้ด ASP เพื่อสร้างเร็กคอร์ดเซ็ต 4 เขียนคำสั่ง SQL เพื่อดึงข้อมูลมาใช้งาน 5 เขียนคำสั่งให้เอ็กซิคิวต์ SQL

5 การเขียนคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลมา ใช้  หมายเหตุ  ข้อ 5 อาจเขียนเป็น ObjRS.Open SQL, ObjDB  ข้อ 4 และ 5 อาจเขียนรวมกันเป็นคำสั่ง เดียว คือ ้ Set ObjRS=ObjDB.Execute(“Select * From Employee”) ก็ได้

6 ตัวอย่างโปรแกรมเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล <% Set ObjDB=Server.CreateObject(“ADODB.C onnection”) ObjDB.Open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=F:\\home\\staff\\wichai\\Bookshop. mdb” Set ObjRS=Server.CreateObject“ADODB.Re cordSet”) SQL=“Select * From book by title” Set ObjRS=ObjDB.Execute(SQL) %>

7 การอ่านข้อมูลและแสดงข้อมูล 1 พิมพ์หัวรายงาน 2 ติดต่อฐานข้อมูล และ สร้าง Object เพื่อ ดึงข้อมูล 3 พิมพ์หัวตาราง ( ชื่อคอลัมน์ ) 4 พิมพ์ข้อมูลใน Recordset ทีละเรคคอร์ด 5 เลื่อนไปยังเรคคอร์ดถัดไป โดยใช้ MoveNext 6 เมื่อหมดข้อมูลให้พิมพ์ท้ายตาราง 7 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_01.asp หน้า 263- 264

8 การเพิ่มข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูล 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ครบ 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 บันทึกลงในฐานข้อมูล 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_02.asp หน้า 264- 266

9 การตรวจสอบการส่งข้อมูล 1 ถ้าคลิกปุ่ม Add โดยไม่ได้กรอกข้อมูล หรือกรอกไม่ครบ ให้แสดงข้อความว่า “ โปรดกรอกข้อมูลให้ครบ 2 ถ้าเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ แสดงข้อความว่า “ เพิ่มข้อมูลให้แล้ว ” และถามว่า จะเพิ่มอีก หรือจะหยุด หรือจะดูข้อมูล

10 การสืบค้นข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลสืบค้น โดยระบุว่าเป็น ฟิลด์ใด 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบข้อมูล ที่ต้องการ ” 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_03.asp หน้า 267-269

11 การแก้ไขข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบ ข้อมูลที่ต้องการ ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และเขียน ข้อมูลใหม่ทับ 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_04.asp และ ex10_05.asp หน้า 270-273

12 การลบข้อมูล 1 พิมพ์หัวเรื่อง 2 สร้างฟอร์มใส่ข้อมูลที่จะลบ 3 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 4 ติดต่อฐานข้อมูล 5 เปรียบเทียบข้อมูลสืบค้นกับข้อมูลใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่พบ ให้พิมพ์ข้อความว่า “ ไม่พบ ข้อมูลที่ต้องการ ” ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลนั้น และลบ ข้อมูลเรคอร์ดนั้น 6 ปิดการติดต่อฐานข้อมูล ดูตัวอย่าง ex10_06.asp และ ex10_07.asp หน้า 274 - 277


ดาวน์โหลด ppt การเขียนคำสั่งเชื่อมต่อ ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม ASP เพื่อเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล Microsoft Access ต้องมี driver ช่วย ซึ่งมีหลายแบบ  ODBC (Open Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google