งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 การออกแบบระบบฐานข้อมูล บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 การออกแบบระบบฐานข้อมูล บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 การออกแบบระบบฐานข้อมูล บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต

2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 2 Systems Development Life Cycle

3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 3 วัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC) System Development Life Cycle การวางแผน (planning) การวิเคราะห์ระบบ (analysis) การออกแบบรายละเอียดของระบบ (detailed systems design) การดำเนินการ (implementation) –Coding & Testing & Installation & fine-tuning การบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) –Evaluate, Maintenance and Enhance

4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 4 Figure 6.3 Database Lifecycle (DBLC)

5 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 5 วัฏจักรของฐานข้อมูล (DBLC) การศึกษาเบื้องต้น การออกแบบฐานข้อมูล การติดตั้งระบบ การทดสอบและประเมินผล การดำเนินการ การบำรุงรักษาและปรับปรุง

6 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 6 ขั้นที่ 1 ศึกษาเบื้องต้น

7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 7 ขั้นที่ 2 การออกแบบฐานข้อมูล Database Design

8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 8 ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design) การเลือกโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Software Selection) การออกแบบทางตรรกะ (Logical Design) การออกแบบทางกายภาพ (Physical Design)

9 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 9 การออกแบบเชิงแนวคิด เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบของ องค์กรมาทำการออกแบบเพื่อให้ได้เค้าร่างของ ฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual Schema) ที่ประกอบด้วย –เอนติตี้ –ความสัมพันธ์ของข้อมูล –แอททริบิวต์

10 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 10 ขั้นตอนในการออกแบบเชิงแนวคิด การรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานและวิเคราะห์ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ การออกแบบด้วยแบบจำลองอี-อาร์ (E-R Model) –กำหนดเอนติตี้หลัก –กำหนดควาสัมพันธ์ของเอนติตี้ –ระบุแอททริบิวต์ที่เป็นรายละเอียดข้อมูลของเอนติตี้หรือ ความสัมพันธ์ –กำหนดโดเมนของแอททริบิวต์ –กำหนดแอททริบิวต์ที่มีคุณสมบัติเป็นคีย์คู่แข่งและคีย์หลัก ทบทวนการออกแบบข้อมูล

11 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 11 Entity Relationship Modeling and Normalization Table 6.2

12 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 12 E-R Modeling is Iterative Figure 6.8

13 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 13 Concept Design: Tools and Sources Figure 6.9

14 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 14 การเลือกโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล

15 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 15 การเลือก DBMS ต้องคำนึงถึง ค่าใช้จ่าย –ราคาและค่าซ่อมบำรุง –การใช้งาน การติดตั้ง การฝึกอบรม –ลิขสิทธิ์ –ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบใหม่ คุณลักษณะและเครื่องมือของ DBMS ความสามารถในการใช้งานข้าม Platform และ ภาษา ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์ของ DBMS

16 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 16 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Database Design)

17 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 17 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ เป็นการแปลงการออกแบบระดับแนวคิด (Conceptual Design) ให้เป็นแบบจำลองของ ฐานข้อมูลในระดับภายใน (Internal Model) ซึ่งในขั้นนี้จะขึ้นกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่เรา เลือก เช่น DB2, PostgreSql, Oracle, Mysql เป็นต้น ในระดับนี้เป็นการเสริมแนวคิดเรื่องการทำตาราง ให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) และ Denormalization เพื่อปรับให้ระบบมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

18 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 18 การออกแบบระดับตรรกะ ( ต่อ ) ในการออกแบบขั้นตอนนี้ จึงประกอบด้วยการ ออกแบบเกี่ยวกับ –Tables –Indexes –Views –Transactions –Access authorities –Others

19 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 19 การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ Physical Design

20 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 20 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ เป็นการพิจารณาถึงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล (Storage) และ วิธีการเข้าถึงข้อมูล (Access Method) ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึง การกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง ข้อมูล

21 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 21 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ ผู้ออกแบบควรพิจารณาใน –Transaction Analysis –File Organization –Access Method –Estimate Diskspace –Create Relation and Integrity Constraint –Database Security System

22 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 22 Physical Organization


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 การออกแบบระบบฐานข้อมูล บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google