งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS)
สอนโดย อ.รติวัฒน์ ปารีศรี Web Site: Degree: Master of Science Program: Information Technology (Information Science) Contact : โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โทร ต่อ 767 หรือ 742 ,

2 คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร
โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ

3 คำอธิบายรายวิชา (ต่อ)
ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

4 จุดประสงค์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายระบบสารสนเทศ และโครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารในระบบสารสนเทศ รวมทั้งฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการวางแผน จัดการ ควบคุม ในองค์กรและหน่วยงานได้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและวางแผน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

5 ความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) หรือ ข้อมูล ข่าวสาร คือ ผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจำแนก จัดกลุ่ม การคำนวณและพยากรณ์ทางสถิติ การเปรียบเทียบ สารสนเทศ ส่วนมากเป็นผลผลิตของระบบสารสนเทศ หรือ Information System ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ

6 ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล(Data) กับ ข่าวสาร (Information)

7 โครงสร้างระบบสารสนเทศ

8 ระบบสารสนเทศ ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งเกิด นำข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผลเป็นสารสนเทศ จัดทำรายงานสารสนเทศ และส่งรายงานให้แก่ผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ และเหมาะสำหรับผู้ใช้แต่ละระดับต่างกันไป

9 ระบบสารสนเทศ (ต่อ) ในทางด้านเทคนิค หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการควบคุมภายในองค์กร ช่วยประสานงาน วิเคราะห์ปัญหา การสร้างแบบจำลอง การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

10 ระดับของระบบ รายงาน External Data ข้อมูล Oracle Sybase, Mysql
dBASE,FoxPro PHP,Web Database Access,VB,DelPhi Informix บริหารจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมที่เขียนติดต่อฐานข้อมูล

11 ช่วยให้เห็นสถานภาพการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น
ระบบสารสนเทศช่วยผู้บริหารได้อย่างไร ช่วยให้เห็นสถานภาพการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้เห็นภาพแนวโน้มตั้งแต่อดีต ช่วยให้ติดตาม ควบคุม การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ช่วยให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์สำคัญได้ ช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็วขึ้น

12 IT กับ IS แตกต่างกันอย่างไร ?
IT คือ Information Technology หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ข่าวสาร มาใช้ในองค์กร หรือ หน่วยงาน IS คือ Information System หมายถึง ระบบสารสนเทศ ประกอบ บุคคล สถานที่ สิ่งของในองค์กร หรือสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google