งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS) สอนโดย อ. รติวัฒน์ ปารีศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS) สอนโดย อ. รติวัฒน์ ปารีศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS) สอนโดย อ. รติวัฒน์ ปารีศรี E-mail: is5014@hotmail.com,neuron@pibul2.rip.ac.th is5014@hotmail.com,neuron@pibul2.rip.ac.th Web Site: http://www.thai.net/atime,http://pibul2.psru.ac. th/~neuron/Topic2 http://www.thai.net/atime Degree: Master of Science Program: Information Technology (Information Science) Contact : โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช ภัฎพิบูลสงคราม โทร. 0-5525-8584 ต่อ 767 หรือ 742, 06-9158159

2 คำอธิบายรายวิชา ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ โครงสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบ สารสนเทศ เทคโนโลยีในการสื่อสารระบบ สารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ

3 คำอธิบายรายวิชา ( ต่อ ) ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

4 จุดประสงค์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ระบบสารสนเทศ และโครงสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมาย ระบบสารสนเทศ และโครงสร้าง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารในระบบสารสนเทศ รวมทั้งฐานข้อมูล เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารในระบบสารสนเทศ รวมทั้งฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำระบบสารสนเทศ ไปใช้ในการวางแผน จัดการ ควบคุม ในองค์กรและหน่วยงานได้ เพื่อให้สามารถนำระบบสารสนเทศ ไปใช้ในการวางแผน จัดการ ควบคุม ในองค์กรและหน่วยงานได้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการจัดการและ วางแผน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการจัดการและ วางแผน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศได้

5 ความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศ (Information) หรือ ข้อมูล ข่าวสาร คือ ผลลัพธ์ของ การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การจำแนก จัด กลุ่ม การคำนวณและพยากรณ์ ทางสถิติ การเปรียบเทียบ สารสนเทศ (Information) หรือ ข้อมูล ข่าวสาร คือ ผลลัพธ์ของ การประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การจำแนก จัด กลุ่ม การคำนวณและพยากรณ์ ทางสถิติ การเปรียบเทียบ สารสนเทศ ส่วนมากเป็นผลผลิต ของระบบสารสนเทศ หรือ Information System ซึ่งมีอยู่ ด้วยกันหลายแบบ สารสนเทศ ส่วนมากเป็นผลผลิต ของระบบสารสนเทศ หรือ Information System ซึ่งมีอยู่ ด้วยกันหลายแบบ

6 ความแตกต่างระหว่าง ข้อมูล (Data) กับ ข่าวสาร (Information) ข้อมูล (Data) : เป็นข้อเท็จจริงที่ ได้รับการรวบรวม หรือนำเข้าสู่ ระบบ ก่อนที่จะนำไปจัดการหรือ ประมวลผล เช่น ข้อมูลสินค้าแต่ ละชิ้น, ข้อมูลลูกค้า ข้อมูล (Data) : เป็นข้อเท็จจริงที่ ได้รับการรวบรวม หรือนำเข้าสู่ ระบบ ก่อนที่จะนำไปจัดการหรือ ประมวลผล เช่น ข้อมูลสินค้าแต่ ละชิ้น, ข้อมูลลูกค้า ข่าวสาร (Information) : ข้อมูล ที่ได้รับการประมวลผลหรือ ปรับแต่ง เพื่อให้มีความหมาย เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และ องค์กรต่อไป เช่น จำนวนของ สินค้าที่ขายดีที่สุดในเดือนนี้, ยอดเงินรวมที่สั่งซื้อสินค้าในแต่ ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส ข่าวสาร (Information) : ข้อมูล ที่ได้รับการประมวลผลหรือ ปรับแต่ง เพื่อให้มีความหมาย เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และ องค์กรต่อไป เช่น จำนวนของ สินค้าที่ขายดีที่สุดในเดือนนี้, ยอดเงินรวมที่สั่งซื้อสินค้าในแต่ ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส

7 โครงสร้างระบบสารสนเทศ

8 ระบบสารสนเทศ ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลจาก แหล่งเกิด นำข้อมูลมา ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึก ข้อมูลลงในฐานข้อมูล นำ ข้อมูลมาประมวลผลเป็น สารสนเทศ จัดทำรายงาน สารสนเทศ และส่งรายงาน ให้แก่ผู้ใช้ ระบบสำหรับจัดเก็บข้อมูลจาก แหล่งเกิด นำข้อมูลมา ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึก ข้อมูลลงในฐานข้อมูล นำ ข้อมูลมาประมวลผลเป็น สารสนเทศ จัดทำรายงาน สารสนเทศ และส่งรายงาน ให้แก่ผู้ใช้ ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ และเหมาะสำหรับผู้ใช้แต่ละ ระดับต่างกันไป ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ และเหมาะสำหรับผู้ใช้แต่ละ ระดับต่างกันไป

9 ระบบสารสนเทศ ( ต่อ ) ในทางด้านเทคนิค หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่าย ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจ และการควบคุมภายใน องค์กร ในทางด้านเทคนิค หมายถึง กลุ่มของระบบงานที่ ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่าย ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจ และการควบคุมภายใน องค์กร ช่วยประสานงาน ช่วยประสานงาน วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา การสร้างแบบจำลอง การสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแบบจำลอง การสร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่

10 รายงาน External Data ข้อมูล ระดับของระบบ Oracle Sybase, Mysql dBASE,FoxPro PHP,Web Database Access,VB,DelPhi Infor mix บริหารจัดการฐานข้อมูลโปรแกรมที่เขียนติดต่อฐานข้อมูล

11 ระบบสารสนเทศช่วยผู้บริหารได้อย่างไร ช่วยให้เห็นสถานภาพการ ดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้เห็นภาพแนวโน้มตั้งแต่ อดีต ช่วยให้ติดตาม ควบคุม การ ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน ช่วยให้สามารถดำเนินการตามกล ยุทธ์สำคัญได้ ช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้อง รวดเร็ว ขึ้น

12 IT คือ Information Technology หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ข่าวสาร มาใช้ในองค์กร หรือ หน่วยงาน IT คือ Information Technology หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ข่าวสาร มาใช้ในองค์กร หรือ หน่วยงาน IS คือ Information System หมายถึง ระบบสารสนเทศ ประกอบ บุคคล สถานที่ สิ่งของ ในองค์กร หรือสิ่งแวดล้อม IS คือ Information System หมายถึง ระบบสารสนเทศ ประกอบ บุคคล สถานที่ สิ่งของ ในองค์กร หรือสิ่งแวดล้อม IT กับ IS แตกต่างกันอย่างไร ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :MIS) สอนโดย อ. รติวัฒน์ ปารีศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google