งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook การทำโหวต Vote.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook การทำโหวต Vote."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook การทำโหวต Vote

2 2 การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC มีสมาชิกหลายท่านแนะนำมาเกี่ยวกับการ เขียน ASP ร่มกับ Mysql ซึ่งปกติแล้วมันก็ไม่ ต่างอะไรกับ ASP กับ Access หรือว่า ASP กับ SQL Server เพียงแต่สามารถติดต่อผ่าน Driver ของ ODBC ซึ่งการกำหนด DSN Name ให้กับ Mysql ต้องทำการติดตั้งโปรแกรม My ODBC ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำมาในกรณีต้องการติดต่อ กับ Mysql ผ่าน ODBC Downloads หรือที่เว็บไซต์ http://www.mysql.com

3 3 ขั้นที่ 1 การสร้างฐานข้อมูลและ ตาราง ชื่อฐานข้อมูล : mydatabase Dump ตารางและข้อมูลดังนี้ CREATE TABLE `member` ( `id` int(5) NOT NULL auto_increment, `user` varchar(20) NOT NULL default '', `pass` varchar(20) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 ; INSERT INTO `member` VALUES (1, 'win', '001'); INSERT INTO `member` VALUES (2, 'onizuka', '002'); INSERT INTO `member` VALUES (3, 'Sun', '003'); INSERT INTO `member` VALUES (4, 'Max', '004');

4 4 ขั้นที่ 2 การสร้าง ODBC เพื่อ Set DNS Name ให้เปิด Data Sources (ODBC) ถ้าเป็น Window XP,NT,200x จะอยู่ใน Control Panel \ Administrative Tools ถ้า Win95,98,Me จะอยู่ใน Control Panel

5 5 เลือกขั้นตอนดังรูป และเลือก Driver ของ Mysql ODBC ซึ่งเป็น Driver ที่ เราได้ทำการติดตั้งเพิ่มขึ้นมา

6 6 คลิกที่ Test Data Source เพื่อทดสอบ ถ้าแสดงดังรูปแสดงว่าการสร้างสำเร็จครับ เลือก OK เพื่อยืนยันการสร้าง

7 7 ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการเขียน Code เพื่อเรียกข้อมูลในตารางมาใช้งาน สำหรับการติดต่อกับ Mysql ผ่าน ODBC รูปแยยคำสั่งจะเหมือนกับ ASP+Access หรือ ASP+Sql Server เพียงแต่เป็นการเรียกจาก Data Source Name ซึ่งสามารถดูและศึกษาส่วนอื่น ๆ ได้จากหัวข้อ บทเรียน ASP รูปแบบการติดต่อกับ Mysql Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "DSN-Name","Mysql-User","Mysql-Password" เช่น Set Conn=Server.Createobject("ADODB.Connection") Conn.Open "mysample","root",""

8 8 ไม่มีข้อมูลในตาราง ! id barcode Sam14-1.asp

9 9 การทำสมุดเยี่ยม Guestbook โดย DB การทำสมุดเยี่ยมแบบติดต่อกับฐานข้อมูล Microsoft Access ฐานข้อมูลชื่อ Guestbook.MDB ประกอบด้วย ตารางชื่อ Guestbook และมีฟิลด์ดังต่อไปนี้

10 10 การทำสมุดเยี่ยม Guestbook ( ต่อ ) guest book สมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์เรา <% Dim SpamProtect If Session("SpamProtect")=Null Then Session("SpamProtect")=False End If Name= request.form("name") Email=request.form("email") Message=request.form("message") R_IP = Request.ServerVariables("Remote_Addr") HostName = Request.ServerVariables("remote_Host") set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") strConn="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&Server.Mappath("Guestbook.mdb") set rs=server.createobject("adodb.recordset") rs.open "select * from guestbook ", strConn, 1, 3 Guestbook.asp ติดต่อ DB

11 11 if (name <> "" AND Session("SpamProtect")=False) then rs.AddNew rs("Name")=Name rs("Email")=Email rs("IP_ADDR")=R_IP rs("HostName")=HostName rs("VisitedDate")=date() rs("Message")=Message rs.Update Session("SpamProtect")=True end if If not(rs.eof) Then rs.MoveFirst End If %> จาก : เมื่อ : E-mail : > <% rs.movenext wend rs.Close set rs=Nothing %> เพิ่มข้อมูล แสดงข้อมูลเป็นตาราง

12 12 กรุณาลงนามและข้อเสนอแนะ ชื่อ อีเมล์ ข้อเสนอแนะ ฟอร์มป้อนข้อมูล

13 13 แบบฝึกหัด ทำแบบสำรวจ Vote โดยเรียกจากฐานข้อมูล จากนั้นให้แสดงภาพกราฟฟิคบนหน้า Browser ให้เพิ่มโหวตทีละ 1 เมื่อมีกด submit คิดเป็น เปอร์เซ็นต์แล้วแสดงไฟล์ที่ 2 คุณชอบเรียนโปรแกรมอะไร JSP ASP PHP ASP.Net submit ผลการโหวต JSP ASP PHP ASP.Net ID ลำดับ Name ตัวเลือก Score ผล คะแนน


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [#15] การใช้งาน ASP กับ Mysql ผ่าน ODBC การทำสมุดเยี่ยม Guestbook การทำโหวต Vote.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google